• BAFYELWE MU 1965

  • BABATISHIWE MU 1986

  • Bapainiya baibela abalitwalilile ukuba ne cishinka na lintu balebacusha.

PA 14 April, 1989, ninshi ndetungulula ukulongana mu musumba wa Maumere pa cishi ca Flores, ababomfi ba buteko baishileingila mu ng’anda no kunjikata banjikata pamo na ba bwananyina batatu.

Abalinshi ba mu cifungo balitupatikisha ukupika salyuti kuli flagi. Apo twalikene, balitumine sana kabili balitwiminike na mu kasuba pa nshiku 5. Twalelaala fye pa nshi pali sementi mu tumiputule utwalamba utwa mu cifungo kabili ubushiku, twaletutuma sana ku mpepo ninshi natunaka ne mibili ilekalipa ku mpumo. Abalinshi ba mu cifungo batwalilile fye ukutupatikisha lelo twalebasuka fye ukuti, “Tatwakatale atupika salyuti kuli flagi mpaka fye ne mfwa.” Nga filya fine cali na ku Bena Kristu ba kubalilapo, twalimwene ukuti lishuko icine cine ‘ukuculila ubulungami.’—1 Pet. 3:14.