Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 INDONESIA

Akabungwe Ako Baleita Ukuti Bibelkring

Akabungwe Ako Baleita Ukuti Bibelkring

KU KUPWA kwa ba 1930, kwali akabungwe ka mapepo ako baleita ukuti Bibelkring (mu ciDutch ili ishiwi lyalola mu kuti “ibumba lya basambi ba Baibolo”). Katendekele kuli bemba beta ukuti Lake Toba mu North Sumatra. Aka kabungwe katendeke ilyo bakafundisha abengi bapokeleko impapulo nalimo kuli munyinefwe Eric Ewins, painiya uwalebila imbila nsuma ku ncende iyabela kuli iyi ine bemba mu 1936. Ifyo aba bakafundisha babelengele muli ishi mpapulo fyalengele bafume mwi calici lyabo ilya Batak Protestant Church, kabili batampile ukusambilila Baibolo pa mayanda mu mabumba. Aya amabumba yalikulile nga nshi ica kuti yaishileba ayakalamba sana kabili yalifulile muli iyi ncende. *

Ba Dame Simbolon abali mu kabungwe ka Bibelkring nomba ni bankashi

Abali muli aka kabungwe balisambilile ifintu ifingi ifyaba mu Baibolo ilyo balebelenga impapulo isho babapeele. Ba Dame Simbolon abali muli aka kabungwe kabili abasambilile icine mu 1972 batile, “Abantu abali muli aka kabungwe tabalepika salyuti kuli flagi kabili tabalesefya Krisimasi ne nshiku sha kufyalwa. Bamo baleshimikila na bantu imbila nsuma ku ng’anda ne ng’anda.” Lelo apo takwali icilonganino ca kwa Lesa ica kutungilila aka kabungwe, tapakokwele batendeke ukulacita ifintu ifishili fya mu Baibolo. Ba Dame Simbolon nabo abali muli aka kabungwe kabili pali lelo ni bankashi, balandile abati, “Abanakashi balebalesha ukupenta, ukufwala ifibekobeko, ukufwala ifya kufwala ifyo abantu bonse balefwala pali ilya nshita kabili balebalesha no kufwala insapato. Abali muli aka kabungwe balebakanya ukukopwa reji kabili ici calengele aba mu buteko bakalipe sana.”

Mu kupita kwa nshita, muli aka kabungwe mwaishileba amalekano kabili kasukile kawa. Ilyo bapainiya babwelele kuli iyi incende ya Lake Toba, abantu abengi abali muli aka kabungwe balisambilile icine.

^ par.1 Abantu bamo batila kwaliko inshita ilyo abali muli aka kabungwe bali abengi icipesha mano.