Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 INDONESIA

Baali Abakalamba be Bumba lya Fipondo

Ba Hisar Sormin

Baali Abakalamba be Bumba lya Fipondo
  • BAFYELWE MU 1911

  • BABATISHIWE MU 1952

  • Baali abakalamba be bumba lya fipondo lelo baishileba muli Komiti ya Musambo.

BUSHIKU bumo, munyinefwe Sormin balimwitile ku mukalamba wa dipartimenti ya buteko iilolekesha pa mutende wa calo.

Uyu umukalamba wa dipartimenti aebele ba Sormin ati, “Iwe uli mwina Indonesia, kanshi unjebe fye icishinka, bushe Inte sha kwa Yehova finshi ifyo bacita muli cino calo?”

Munyinefwe Sormin amwaswike ati, “Lekeni imwebeko ifyo nali kale. Nali umukalamba we bumba lya fipondo, nomba nsambilisha abantu Baibolo. E fyo Inte sha kwa Yehova bacita muli cino calo, balafwilisha abantu ababa nga fintu nali ukwishiba Baibolo no kubafwilisha ukuba abantu abasuma!”

Pa numa, uyu umubomfi wa mu buteko atile: “Abantu abengi balailishanya sana pa mipepele ya Nte sha kwa Yehova. Lelo nalishiba ukuti iyi mipepele isuma pantu balyafwilishe ba Sormin ukuba abantu abasuma.”