Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Icalo ca Indonesia

Icalo ca Indonesia

Icalo ca Indonesia

Impanga: Icalo ca Indonesia caba pa kati ka Australia na Asia, kabili e cakwata ifishi ifingi ukucila ifyalo fyonse pano isonde . Muli ici calo mwaba ifishi ukucila pali 17,500 kabili muli ifi fine fishi mwaba amabwe, impili ne mitengo iya lububa nangu iyasapa sana. Mwaliba ne mpili ishipuulika umulimo ukucila pali 100 kabili e mwaba ne mpili ishipuulika bwangu ukucila ifyalo fyonse.

Abantu: Ifyalo ifyakwata sana abantu abengi pano isonde, ni China, India, na United States e lyo pakonka na Indonesia. Muli ici calo mwaba imitundu ya bantu ukucila pali 300. Abantu abekala pa fishi fya Java ne fishi fya Sunda balifula ukufika kuli hafu ya bantu bonse mu calo ca Indonesia.

 Imipepele: Abantu abengi mu Indonesia baShilamu. Abashala baHindu, abaBudda, nelyo balya abatila Bena Kristu. Abantu abengi muli ici calo balakonka intambi ishaba mu mipepele yabo.

Icitundu: Muli ici calo mwaba indimi ukucila pali 700 isho abantu balanda. Ululimi ulo abantu aba muli ici calo balanda sana balwita ukuti iciIndonesian. Abantu abengi balanda ululimi ulo balanda mu ncende umo bekala.

Ubwikalo: Abantu abengi muli ici calo basangila ubwikalo mu kulima na mu makwebo. Muli ici calo mwaliba amabwe ya mutengo, imiti ya mbao, oilo, imiti uko bafumya rubber, ne miti uko abene bapanga amafuta ya cinkondya.

Ifya kulya: Aba bantu ifya kulya balima mupunga. Ilingi line balya ifya kulya ifyo beta ukuti nasi goréng (umupunga wa kusalula, amani, umusalu), ne fyo beta abati satay (inama ya koca) kabili balalya ne fyo batila gado-gado (umusalu uubishi uo balila ku muto wa mbalala).

Imiceele: Ici calo calikaba sana. Mu mainsa na mu lusuba kulaba icimwela icikalamba sana kabili muli ici calo mulaloka imfula iibulukuta sana.