• BAFYELWE MU 1960

  • BABATISHIWE MU 1974

  • Batampile bumishonari mu 1992. Balebombela mu Guinea na mu Senegal nomba pali ino nshita babombela mu Sierra Leone.

ILYO nafikile fye, palipitile imilungu ibili pa kuti imutemwe mu Sierra Leone. Nalepapa sana nga namona ifyo abantu balesenda ifipe pa mitwe ukwabula no bwafya. Abantu bali abengi sana, e lyo abaice nabo abengi sana balecita ifisela mu misebo, baleimba no kushana. Kanshi naleti fye uko nalolesha kuli abantu abaleangala no kwimba.

Ico natemwako sana kuno, kushimikila. Abena Sierra Leone balitemwa sana ukupokelela abeni. Balicindika sana Baibolo e lyo kabili balakutika na ku mashiwi ayabamo. Ilingi line balanjita ku mayanda yabo. Nga nafumako, bamo balanshindika ukufika fye no kutali. Imibele isuma iyo bakwata, ilalenga ndelabako ku tumafya tumo tumo pamo nga ukuya kwa menshi na malaiti.

Apo ndi mushimbe, limo limo abantu balanjipusha abati, bushe tamutalalilwa? Nomba nshitalalilwa pantu nalikwata ifya kucita ifingi sana ifilenga ndeba ne nsansa.