Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICALO CA SIERRA LEONE NE CA GUINEA

Baali abacincila mu kubombela Yehova

Philip Tengbeh

Baali abacincila mu kubombela Yehova
  • BAFYELWE MU 1966

  • BABATISHIWE MU 1997

  • Baali ni mbutushi abayafwilisheko ukukuula Amayanda ya Bufumu yasano.

MU 1991, ine no mwina mwandi Satta, twalibutwike ilyo bacipondoka abashilika basanshile itauni lyesu ilya Koindu mu Sierra Leone. Ukucila pa myaka 8, twaleikala mu nkambi sha mbutushi ishalekanalekana. Twalecula sana ku nsala na ku malwele e lyo kabili mu nkambi mwine umu twashingulwikwe na bantu aba mibele yabipa.

Mu nkambi shonse umo twaleikala, twalelomba abalashi ukuti batupeeleko apa kukuula Ing’anda ya Bufumu. Limo limo baletupeela, e lyo limbi nalyo balekaana. Lelo nangu cibe fyo, lyonse twalefwaya ukwa kulonganina. Twalibikileko sana amano ku kubombela Yehova, ica kuti, twasukile twakuula Amayanda ya Bufumu yane mu nkambi.

Ilyo inkondo yapwile, tatwabwelelemo ku mwesu, pantu inkondo yalyonawile itauni lyesu ilya Koindu. E co batutumine ku nkambi imbi iya mbutushi mupepi na ku Bo. Ilyo twali ku Bo, twalikuulile Ing’anda ya Bufumu iyalenga busano mu ndalama isho iofeshi lya musambo lyatumine.