Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYACITIKE UMWAKA WAPWILE

Ukupeela Imisambo

Ukupeela Imisambo

Pa 20 October, mu 2012, Inte sha kwa Yehova ku Korea balitemenwe sana ilyo ifikuulwa fya musambo ifipya ne fyo bawemye bafipeele kuli Yehova. Icaweme sana ca kuti iyi programu yalengele bamunyinefwe batontonkanya pa fyo babombela Yehova mu cishinka pa myaka 100. Na kabili mu mwaka umo wine, impendwa ya bakasabankanya yalicilile pali 100,000 pa muku wa kubalilapo. Ababomfi ba kuitemenwa aba mu Korea abali 1,200 na bafumine ku fyalo fimbi 9 abaali 239 e bakuulile umwa kwikala ababomfi ba pa Bethel, icikuulwa ca kupulintilamo impapulo, studio (icikuulwa ca kukopelamo inyimbo, amavidio na fimbi), e lyo ne cikuulwa umwa kulungishisha imyotoka. Ifikuulwa fyonse ifi balifiwamishe bwino.

 Ba Anthony Morris, aba mwi Bumba Litungulula balandile ilyashi lya kukoselesha ilya kupeela ifikuulwa kabili bamunyinefwe na bankashi 3,037 e bakutikeko. Ubushiku bwakonkelepo kwali ukulongana kwaibela uko ifilonganino ukucila pali 1,300 mu Korea fyaipakishe ilyo balekutika kuli program pa Intaneti. Ba Nte bonse pamo 115,782 na bapya abalesambilila Baibolo balitemenwe nga nshi ifyo baumfwile pali uku kulongana.

Ubushiku bwa pa 9 March, 2013, bushiku ubo bakapepa ba mu Liberia tabakatale abalaba. Ba Nte abafumine ku fyalo 11 balilongene ilyo kwali programu ya kupeela ifikuulwa ifyo bawemye ne fyo bakuulile pa musambo. Bonse balitemenwe ukukutika ku lyashi lya kupeela ifikuulwa ilyo ba Guy Pierce aba mwi Bumba Litungulula balandile. Pa numa ya myaka ukucila pali 10 iya fimfulunganya ifyalalikishe ubukuule bwa musambo mu Liberia, ba Nte balikuulile iofeshi lya musambo ilyo basuntinkenye ne cikuulwa umwalefisama ifipondo ne mbutushi kale. Ababa mu lupwa lwa Bethel 51 balesekelela pa kukwata icikuulwa ica  kwikalamo icakwata imiputule 35, amaofeshi ayo bawamya, icikuulwa icipya umwa kulongela impapulo, e lyo na kicini iipya no muputule wa kuliilamo uupya.

Abantu ba mu calo ca Republic of Georgia balisansamuka kabili balitemwa ifya kwa Lesa. Ilyo ubuteko bwa Soviet Union bwapwile amaka, mu calo mwali ukulunduluka sana mu fya kwa Lesa, lyena pakonkele ukucusha abantu ba kwa Lesa. Nangu cibe ifyo, pali lelo ukucusha abantu ba kwa Lesa kwalicepa sana. Pa Cibelushi, pa 6 April 2013, kwalicitike icintu icisuma kuli ba Nte mu Georgia. Munyinefwe David Splane uwaba mwi Bumba Litungulula alandile ilyashi lya kupeela ifikuulwa fya pa musambo ifyo bawemye no kukusha, pamo nga Icikuulwa ca Kulonganinamo Ukulongana Kukalamba, icikuulwa umukalabela Isukulu lya Bakabila ba Mbila Nsuma iya Bufumu na Isukulu lya Bakangalila Benda na Bena Mwabo. Ba Nte 338 abafumine ku fyalo 24 e balongene pamo na ba Nte 800 aba mu Georgia.

Georgia

Ubushiku bwakonkelepo, abantu 15,200 balitemenwe ukukutika ku lyashi lyaibela ilyo Munyinefwe Splane alandile ica kuti na bali ku filonganino fya kutali baletamba iyi programu pa TV. Abengi balitemenwe sana uku kulongana ukwasangilwe na bafumine ku fyalo fimbi. Munyinefwe umo uwacaice atile, “Nomba naishiba ifyo icalo cipya cikaba.”

Pa 29 June, 2013, icikuulwa ca ntunti shitatu pa Bethel ya mu Myanmar mu musumba wa Yangon, calipeelwe. Ba Guy Pierce aba mwi Bumba Litungulula e balandile ilyashi lya kupeela ici cikuulwa kabili abantu bonse pamo 1,013 e baumfwileko ili lyashi. Kabili pali aba, pali na bafumine ku fyalo 11. Ilyo umwaume umo uwafumine ku calo uko babinda umulimo wa Nte sha kwa Yehova amwene icipampa apo balembele ati, “Mwaiseni mwe Nte sha kwa Yehova,” aipwishe bamunyinefwe na bankashi abalepokelela  abantu ku cibansa ca ndeke ica Yangon International Airport. Atile, “Bushe mulesengela Inte ku mulandu wa ku cilye?” Bamwaswike abati, “Awe, tulesengela ifibusa fyesu.” Kabili abepwishe ati, “Nomba, uyu Yehova nani?” Bamunyinefwe na bankashi balimushimikile bwino. Ubushiku bwakonkelepo kwali ukulongana kwaibela mu cikuulwa cikalamba ica Myanmar Convention Center, umo Munyinefwe Pierce alandile ilyashi ilyaleti, “Bombeleni Yehova no Mutima wa Mucetekanya.” Bonse pamo na balekutika kuli iyi programu pa foni mu fifulo fimbi 6 mu Myanmar, baali 2,963. Namutekenya umo uwa basi uwatwele ababwananyina kuli uku kulongana ku Yangon atile: “Nimona ukuti imwe mwalipusana sana na bantu aba mu macalici yambi. Muli ba mibele isuma, mulafwala bwino kabili muli ba cikuuku. Nalisenda amabumba ya bantu muli basi pa myaka iingi, lelo nshatalamonapo abantu aba mucinshi nga imwe!”

Myanmar: Bakasabankanya abena Myanmar balesengela ababwananyina kuli programu ya kupeela umusambo

Ababomfi ba kwa Yehova abacishinka ku Moldova balitemenwe sana pa bushiku bwa pali Citatu pa 3 July, 2013.  Pali ubu bushiku, ba Stephen Lett aba mwi Bumba Litungulula balandile ilyashi lya kupeela ifikuulwa fya pa musambo ifyo bakuliilepo. Pa fikuulwa ifyo bakuliilepo paba ne cikuulwa ca ntunti shitatu umwaba no mwa kusungila impapulo, imiputule iya kulaalamo 10 e lyo ne Ng’anda ya Bufumu iya ntunti shibili iyo ababa mu filonganino 7 babomfya. Ababomfi 33 aba pa Bethel ya ku Moldova balitemenwe ukupokelela ababwananyina banabo abafumine ku Germany, ku Ireland, ku Netherlands, ku Romania, ku Russia, ku Ukraine, e lyo na ku America. Bamunyinefwe na bankashi ababombele Yehova ne cishinka ilyo babindile umulimo wa kushimikila nabo e ko bali, kabili bamo pali aba balyafwilishe ukukopolola no kupeela abantu impapulo. Pa balongene pali na bamunyinefwe abo batamfiishe ku Siberia pamo na bafyashi babo ilyo ba Nte balebacusha ku buteko bwa Soviet Union. Pa Mulungu, Munyinefwe Lett alandile ilyashi lya kucincimusha ilyo balepilibwila mu ciRomania na mu ciRussia kwi bumba lya bantu abali 14,705. Uku kwali e kulongana kwa ba Nte ku Moldova uko abantu abengi sana basangilweko.

Mulepepa Lyonse no Kukanaleka

Yesu alikomailepo ukuti tulingile “ukulapepa lyonse no kukanaleka.” (Luka 18:1) Nga mulepepa lyonse ninshi mulekosha isubilo lyenu. Kanshi, “mulepepa ukwabula ukuleka,” kabili ‘muleba no mute wa kupepa.’ (1 Tes. 5:17; Rom. 12:12) Ilyo mulepepa, shi “Lesa wa mutende . . . amupangashe na conse icisuma pa kuti mulecita ukufwaya kwakwe, pa kucitila muli [imwe] icawama mu menso yakwe.”—Heb. 13:20, 21.