Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 4-H

Ifyacitike Ifyakumine Ubumi bwa kwa Yesu Pano Isonde—Ilyo Yesu Alekelesheko Ukushimikila mu Yerusalemu (Isambililo 2)

Ifyacitike Ifyakumine Ubumi bwa kwa Yesu Pano Isonde—Ilyo Yesu Alekelesheko Ukushimikila mu Yerusalemu (Isambililo 2)
SALENI
Amashiwi
Icikope

INSHITA

INCENDE

IFYACITIKE

MATEO

MARKO

LUKA

YOHANE

Nisani 14

Yerusalemu

Yesu aeba Yuda ukuti ali no kumufutuka kabili amutamfya

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Atendeka Umulalilo wa kwa Shikulu (1Kor 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Asobela ukuti Petro akamukaana no kuti abatumwa bakwe bakasalangana

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Abalaya kafwa; icilangililo ca mwangashi wine wine; apeela ifunde lya kutemwana; ipepo lya kulekeleshako na batumwa

     

14:1–17:26

Getsemane

Bamucusha mwi bala; Yesu bamufutuka no kumwikata

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yerusalemu

Bamwipusha kuli Anasi; bamulubulwisha kuli Kayafa, Sanhedrini; Petro amukaana

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yuda uwa mufutuka aikulika (Imil 1:18, 19)

27:3-10

     

Kuli Pilato, lyena kuli Herode, bamubwesesha kuli Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato afwaya ukumukakula lelo abaYuda bafwaya ukuti akakuule Baraba; bamupingwila ukufwa pa cimuti

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 15:00 hrs, pali Cisano)

Golgota

Afwa pa cimuti

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yerusalemu

Umubili baufumya pa cimuti no kuubika mu nshiishi

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisani 15

Yerusalemu

Bashimapepo na baFarise bafwaya uwa kulinda inshiishi no kwisalapo

27:62-66

     

Nisani 16

Yerusalemu ne ncende ya mupepi; Emao

Yesu abushiwa; amoneka imiku 5 ku basambi

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pa numa ya Nisani 16

Yerusalemu; Galili

Amoneka na kabili ku basambi (1Kor. 15:5-7; Imil. 1:3-8); abeba ifya kucita; abatuma ku kupanga abasambi

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Ulupili lwa Miolife, mupepi na Betani

Yesu aya ku muulu, pa bushiku bwalenga 40 pa numa ya kubuuka (Imil. 1:9-12)

   

24:50-53