SALENI
Amashiwi
Icikope

Imfumu Ishatekele Ubufumu bwa Mikowa Ibili Ubwa kwa Yuda Ubwali ku Kapinda ka ku Kulyo

997 B.C.E.

Rehoboamu: Atekele imyaka 17

980

Abiya (Abiyamu): Atekele imyaka itatu

978

Asa: Atekele imyaka 41

937

Yehoshafati: Atekele imyaka 25

913

Yehoramu: Atekele imyaka 8

c. 906

Ahasia: Atekele umwaka umo

c. 905

Namfumu Atalia: Atekele imyaka 6

898

Yehoashi: Atekele imyaka 40

858

Amasia: Atekele imyaka 29

829

Usia (Asaria): Atekele imyaka 52

 Imfumu Ishatekele Ubufumu bwa Mikowa 10 Ubwa Bena Israele Ubwali ku Kapinda ka ku Kuso

997

Yeroboamu: Atekele imyaka 22

c. 976

Nadabu: Atekele imyaka ibili

c. 975

Baasha: Atekele imyaka 24

c. 952

Ela: Atekele imyaka ibili

Simri: Atekele inshiku 7 (c. 951)

c. 947

Omri na Tibni: Batekele imyaka 4

Omri (eka): Atekele imyaka 8

c. 940

Ahabu: Atekele imyaka 22

c. 920

Ahasia: Atekele imyaka ibili

c. 917

Yehoramu: Atekele imyaka 12

c. 905

Yehu: Atekele imyaka 28

876

Yehoashi: Atekele imyaka 14

c. 862

Yehoahasi na Yoashi: Batekele imyaka itatu

c. 859

Yehoashi (eka): Atekele imyaka 16

c. 844

Yeroboamu II: Atekele imyaka 41

  • Bakasesema

  • Yoele

  • Eliya

  • Elisha

  • Yona

  • Amose