• BAFYELWE MU 1960

  • BABATISHIWE MU 1982

  • Ukutemwa uko aba bwananyina balangile ba José e kwalengele basambilile icine ninshi bali fye abaice nangu ca kuti mu cilonganino tamwali uwaishibe ululimi lwa bankomamatwi.

ILYO nali umwaice, amatwi yandi yalikomene, e co nasambilile ululimi lwa bankomamatwi pa sukulu apo balesambilisha bankomamatwi. Nasambilile icine pa muku wa kubalilapo ilyo ulupwa lwa ba Nte abena mupalamano banjitile ukuyalongana nabo. Pali ilya nshita ninshi ndi ne myaka 11. Nangu ca kuti nshaleumfwa ifyo balelanda pa kulongana, balimpokelele bwino sana, e co nasalilepo ukutwalilila ukulalongana na ba Nte. Abengi mu cilonganino balenjita ukuya ku mwabo na ku kuliila pamo ica kulya.

Mu 1982, e lyo nali kasabankanya, kabili muli ulya wine mwaka nalibatishiwe. Mu 1984 naupile Eva, nkomamatwi munandi. Nangu ca kuti tatwaumfwikishe ifintu fimo ifya mu Baibolo, ukutemwa uko aba mu cilonganino baletulanga kwalitwafwile ukwiluka ukuti cine cine ici cilonganino ca kwa Yehova kabili twaleumfwa bwino ukuba muli ici cilonganino.—Yohane 13:35.

 Mu 1992 balipekenye ukuti aba bwananyina bamo batendeke ukusambilila ululimi lwa American Sign Language (ASL). Aba bakasabankanya batampile ukufwaya bankomamatwi no kulabashimikila imbila nsuma. Lyena mu 1994, umulimo walilundulwike ilyo munyinefwe umo no mwina mwakwe abafumine ku Puerto Rico babetile ku musambo wa ku Dominican Republic ku kusambilisha aba bwananyina ulu lulimi abali 25.

Muli ulya wine mwaka, ine na Eva twatampile ukulalongana pamo ne bumba ilipya ilyalebomfya ulu lulimi. Pali ilya ine nshita e lyo twatendeke ukumfwikisha ifingi ifyo Baibolo isambilisha, pamo nga ifyo Satana asuusha amaka ayo Yehova akwata aya kuteka ku muulu na pano isonde ne fyo Ubufumu bwa kwa Mesia bwacindama mu bufwayo bwa kwa Lesa.

Pa 1 December, 1995, ifilonganino fya lulimi lwa ASL fyalipangilwe mu Santo Domingo na mu Santiago. Ilyo calefika mu August 2014, kwali filonganino 26 ifya babomfya ululimi lwa ASL na mabumba 18.

Ine no mwina mwandi twalesambilisha abana besu batatu ululimi lwa bankomamatwi. Ibeli lyesu Éber, alafwilishako ukupilibula ululimi lwa bankomamatwi pa musambo wa ku United States. Ndi mubomfi utumikila mu cilonganino cesu, e lyo Eva ni painiya wa nshita yonse.