Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 IFYACITIKE UMWAKA WAPWILE

Ukupeela Iofeshi lya Musambo Ilya mu Sri Lanka

Ukupeela Iofeshi lya Musambo Ilya mu Sri Lanka

ABA BWANANYINA abena Sri Lanka balifwele ifya kufwala fya ku mwabo ifisuma lintu bapokelele bamunyinefwe 130 abasangilwe ku kupeela iofeshi lya musambo ilya pali ici cishi icisuma sana. Abaile kuli ici cishi bafumine ku fyalo 19. Abana baleimba inyimbo sha Bufumu, kabili bonse abasangilweko balitemenwe ifyo balecita ku kulanga ulutambi lwabo, baliipakishe ne fya kulya ifisuma, inyimbo pamo no kubishanya ukwa ba bwananyina.

Ifikuulwa fya pa musambo ifipya ne fyo bawemye bafipeelele pamo kuli Yehova pa Cibelushi, pa 11 January, 2014. Bonse abasangilweko 893 balekutikisha kuli iyi programu iyali mu ndimi shitatu. Abantu balitootele nga nshi ilyo ba Mark Sanderson aba mwi Bumba Litungulula babepwishe ukuti “Bushe mulefwaya ukuti tupeele ifi fikuulwa ifipya kuli Yehova Lesa?”

 Ubushiku bwankonkelepo abantu 7,701 balitemenwe sana ilyo munyinefwe Sanderson alandile ilyashi lya kukoselesha na lintu apitulwike muli programu yaliko pa Cibelushi. Bamunyinefwe mu ncende shalekanalekana ishikalamba shisano balekonkamo muli programu. Uyu e wali umuku wa kubalilapo aba bwananyina balongene mu musango wa kuti balemona no kumfwa uko abanabo ku ncende shimbi isha pa cishi baleimba inyimbo sha Bufumu. Ala mwandini uku kulongana kwalengele bamunyinefwe “ukusekelela apakalamba.”—Nehe. 12:43.