Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ulwimbo lwa Nyimbo 6:1-13

6  “Bushe umutemwikwa obe ele kwi, we wayemba nga nshi pa banakashi?+ Ni kwi umutemwikwa obe ele, pa kuti tumufwaile pamo na iwe?”  “Umutemwikwa wandi atentemukile kwi bala+ lyakwe, ku mputa uko balimba imiti iinunkila bwino,+ ku kucema+ impaanga shakwe mu mabala, no kusaba amaluba.  Ine ndi wa mutemwikwa wandi, no mutemwikwa wandi, wandi.+ Alecema+ impaanga shakwe mu maluba.”  “Waliyemba, we mukashana wandi,+ waba ngo Musumba Uusuma,+ wawama nga Yerusalemu,+ uli wa kupapusha kwati mabumba+ ayashingulwike imendela.+  Leka ukundolesha,+ pantu amenso yobe yankubula umutima. Umushishi obe uli ngo mukuni wa mbushi ishacisa shilecilauka ukutentemuka ulupili lwa Gileadi.+  Ameno yobe yali ngo mukuni wa mpaanga ishikota isho basamba nomba line, shonse fye shilefyala bampundu, tapali nangu imo iyafwilwapo abana.+  Insensematwi shobe shili nge fipandwa fya mupomegranate mu cifimbo cobe.+  Abasano kuti baba amakumi mutanda (60), na bakanakashi amakumi cinekonsekonse (80), na babomfi banakashi bena te ba kupenda.+  Lelo inkunda+ yandi, imo fye, iyafikapo.+ Afyelwe fye umo mpo kuli nyina. Alitemwikwa ku wamufyele. Abana banakashi bamumona, kabili batila alipaalwa; abasano na bakanakashi bamumona, kabili bamutasha,+ 10  ‘Nani uyu mwanakashi+ uwapuulama nga macaca,+ uwayemba ngo mweshi wabulungana,+ uwabengeshima nga kasuba,+ uwa kupapusha nga mabumba ayashingulwike imendela?’”+ 11  “Ku mabala+ ya miti ya fitwalo fya nkusu e ko natentemukile, ku kumona intombo mu mumana,+ ku kumona nga naupuuka umwangashi, nga naibalula imipomegranate.+ 12  Ilyo nshilaishiba icalecitika, napulikilwe fye ninsendwa mwi celeta lya bantu bandi abaitemenwa abene.” 13  “Bwela, bwela, we mwina Shulamu! Bwela, bwela, uleke tukumonepo!”+ “Cinshi ico mwamona mu mwina Shulamu?”+ “Aba kwati mabumba yabili aya balecinda!”

Amafutunoti