Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ulwimbo lwa Nyimbo 4:1-16

4  “Ala kwena waliyemba,+ we munandi uo natemwa! Ala waliyemba! Amenso yobe yali nga amenso ya nkunda,+ mu nsalu iyo ufimbene.+ Umushishi obe waba ngo mukuni wa mbushi+ ishifumine mu citungu ca mpili ica Gileadi.+  Ameno yobe yaba ngo mukuni wa mpaanga ishikota+ isho babeyele nomba line isho bafuma mu kusamba, shonse fye ishilefyala bampundu, tapali nangu imo iyafwilwapo abana.  Imilomo yobe yaba ngo bushishi ubwakashika ce, ne milandile yobe isuma.+ Insensematwi shobe shaba nge fipandwa fya mapomegranate mu nsalu iyo ufimbene.+  Umukoshi+ obe waba ngo lupungu+ lwa kwa Davidi, ulwakuulilwa na mabwe, umwakobekwa inkwela ikana limo (1,000), shonse ni nkwela+ sha mpalume.  Amabele+ yobe yaba nga bampundu, abana babili aba mpombo ishikota ishilelya mu maluba ya mu mpanga.”+  “Mpaka inshita umwela uwatalala wapepelesha+ ne finshingwa fyabutuka, ndeya ku lupili lwa muri* na ku kapili ka libani.”+  “Waliyemba+ muli fyonse, we mukashana wandi, kabili tamwaba kalema muli iwe.+  Tuleya tufume mu Lebanone, we nabwinga wandi,+ natuye tufume mu Lebanone.+ Utentemuke ufume pa muulu wa Amana, ufume pa muulu wa Seniri+ na Hermone,+ ufume umwikala inkalamo, ufume pa mpili sha mbwili.  Wanjimya umutima, we nkashi+ yandi, we nabwinga wandi,+ wanjimya umutima pa kundolesha fye ilinso lyobe limo,+ pa kubeeka fye kumo ukwa kamunyololo kobe aka mu mukoshi. 10  Ifyo cawama icitemwiko cobe,+ we nkashi yandi, we nabwinga wandi! Icitemwiko cobe calicila pa mwangashi no kununkila kwa mafuta yobe calicila imisango yonse iya mafuta ayanunkila bwino!+ 11  Imilomo yobe itonya+ uluto lwa buci, we nabwinga wandi. Ubuci+ no mukaka fili mwi samba lya lulimi lobe, no kununkila kwa fya kufwala fyobe kuli ngo kununkila+ kwa Lebanone. 12  Nkashi yandi,+ nabwinga wandi, libala ilyapindililwa, kamfukumfuku akacingililwa. 13  Inkanda yobe libala lya mapomegranate, umwaba ifisabo ifishaiwamina,+ ifilimwa fya henna na nardi;+ 14  nardi+ ne luba lya ntongola,+ iciloolo+ na kinemone,+ ne misango yonse iya miti ya libani, muri* ne cikulankonde,+ pamo na mafuta yonse ayanunkila bwino nga nshi;+ 15  kabili ni we kamfukumfuku akatapilila amabala yandi, icishima ca menshi ayalengama,+ kabili utumilonga utupita ukutula ku Lebanone.+ 16  Buuka, we mwela wa ku kapinda ka ku kuso, na we wa ku kapinda ka ku kulyo, isa.+ Pepelesha pe bala lyandi.+ Lekeni icena icisuma icilimo cisalanganinemo.” “Lekeni umutemwikwa wandi engile mwi bala lyakwe no kulya ifisabo fya liko ifisuma nga nshi.”

Amafutunoti

Moneni utulembo tuli pe samba pa Uln 1:13.
Moneni utulembo tuli pe samba pa Uln 1:13.