Ulwimbo lwa Nyimbo 2:1-17

2  “Ine ndi iluba lya ntongola+ ilya mu lulamba+ lwa Sharoni, iluba lya mu nika.”+  “Filya fyaba iluba lya mu mpanga mu kati ka ficilasa, e fyaba umukashana wandi mu bana banakashi.”+  “Nga filya umuapele+ waba pa miti ya mu mpanga, e fyo no mutemwikwa wandi aba pa kati ka bana baume.+ Ndakumbwa icintelelwe cakwe, kabili e mo naikala, ne fisabo fyakwe fyalilowa mu kanwa kandi.  Anyingishe mu ng’anda ya mwangashi,+ ne mendela+ yakwe pali ine kutemwa.+  Mumpeele ukutuusha ku fimamantwa fya myangashi iya-anikwa,+ munkoshe ku ma-apele; pantu nindwala icitemwiko.+  Nimbika umutwe wandi pa kuboko kwakwe ukwa ku kuso; no kuboko kwakwe ukwa ku kulyo—nakunkumbatila.+  Mwe bana banakashi ba mu Yerusalemu, ndemulenga ukulapila+ mu mpombo ishikota+ atemwa mu nsebula ishikota+ isha mu mpanga, ukuti te kwesha ukubuusha nangu kubalamuna icitemwiko muli ine cikasuke aci-ishila fye icine.+  “Lishiwi lya mutemwikwa wandi!+ Moneni! Uyu aleisa,+ alecilauka pa mpili, alesumpauka pa tupili.  Umutemwikwa wandi apala impombo+ nangu umwana wa nsebula. Moneni! Uyu eminine ku numa ya cibumba cesu, alelengela mu mawindo, alelengelela mu fyapikulwa fya pa mawindo.+ 10  Umutemwikwa wandi ayasuka no kutila kuli ine, ‘Ima, we mukashana wandi uwatemwikwa, we wayemba wandi,+ natuleya.+ 11  Pantu, mona! amainsa+ nayapita, imfula iifubauka naipita, naipwa. 12  Amaluba yabalula mu calo,+ inshita ya kutungwilamo+ imyangashi naisa, no kulila kwa cipele+ kwaumfwika mu calo cesu. 13  Umukunyu+ naulenga amakunyu ya uko ayabishi ukukashika;+ ne myangashi naibalula, naifumya ne cena cisuma. Ima, isa, we mukashana wandi, we wayemba wandi,+ natuleya. 14  We nkunda+ yandi umwasokama mu cilibwe icitali, umwabelama umwasulukisha, unange ifyo wapangwa,+ unenge ukumfwa ishiwi lyobe, pantu ishiwi lyobe lisuma ne cinso cobe caliyemba.’”+ 15  “Twikatileni bamumbwe,+ abana ba bamumbwe abaleonaula imyangashi, ilyo imyangashi yesu yabalula.”+ 16  “Uwatemwikwa wandi, wandi na ine ndi wakwe.+ Alecema impaanga+ shakwe mu maluba ya mu mpanga.+ 17  Mpaka umwela watalala wapepelesha ne finshingwa fyabutuka, bwelela kuno, we mutemwikwa wandi; ube nge mpombo+ atemwa ngo mwana wa nsebula umwapakanina impili.

Amafutunoti