Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukusokolola 22:1-21

22  Kabili anangile umumana wa menshi ya mweo,+ uwalengama kwati libwe lya krustali, uwalefuma ku cipuna ca bufumu ica kwa Lesa ne ca Mwana wa mpaanga,+  walepita mu kati ka musebo uukalamba uwa mu musumba. Kabili buno bushilya bwa mumana na bulya bushilya kwali imiti+ ya mweo iitwala ifisabo ikumi na fibili (12), iitwala ifisabo cila mweshi.+ Kabili amabuula ya iyi miti ya kundapilako inko.+  Kabili tamwakabe icitiipu nangu cimo.+ Lelo icipuna ca kwa Lesa+ ne ca Mwana wa mpaanga+ cikaba mu musumba, na basha bakwe bakamubombela;+  kabili bakamona icinso+ cakwe, ne shina lyakwe likaba pa mpumi shabo.+  Kabili, tabwakaleila nakalya,+ tabakakabile ulubuuto lwa nyali nangu lubuuto lwa kasuba, pantu Yehova Lesa akababalikila,+ kabili bakateka umuyayaya.+  Kabili anjebele ati: “Aya mashiwi ya cishinka kabili ya cine;+ kabili, Yehova Lesa uwapeele bakasesema+ amashiwi+ balandile atumine malaika wakwe ku kulanga abasha bakwe ifili no kucitika bwangu bwangu.+  Kabili, mona! ndeisa bwangu.+ Alipaalwa onse uulesunga amashiwi ya kusesema kwa muli cino cimfungwa.”+  Awe, ine ne Yohane naleumfwa no kumona ifi fintu. Kabili ilyo naumfwile no kumona, nawile pa nshi ku makasa ya kwa malaika uwalenanga ifi fintu pa kuti imupepe.+  Lelo anjebele ati: “Wiesha ukucita ifyo! Ine ndi musha munobe fye kabili umusha wa bamunonko bakasesema+ no wa basunga amashiwi ya muli cino cimfungwa. Pepa Lesa.”+ 10  Kabili anjebele ati: “Wifisa amashiwi ya kusesema aya muli cino cimfungwa, pantu inshita naipalama.+ 11  Uulecita ifyabipa, atwalilile ukucita ifyabipa;+ no musali atwalilile ukuba umusali;+ lelo uwalungama+ atwalilile ukucita ifyalungama, no wa mushilo atwalilile ukuba uwa mushilo.+ 12  “‘Mona! ndeisa bwangu,+ ne cilambu+ ico nkapeela ndi na co, ica kupeela umo umo ukulingana no mulimo wakwe.+ 13  Nine Alifa kabili Omega,+ uwa ntanshi kabili uwa kulekelesha,+ nine intendekelo kabili impela. 14  Balipaalwa abacapa amalaya yabo,+ pa kuti bakwate insambu sha kuya ku miti ya mweo+ no kuti bengile mu musumba pa mpongolo sha uko.+ 15  Ku nse kwaba imbwa,+ na bapupa imipashi,*+ na ba bulalelale,+ na bepaya abantu, na bapepa utulubi, na bonse abatemwa ubufi mu milandile na mu micitile.’+ 16  “‘Ine, ne Yesu, nine ntumine malaika wandi ku kwisasokolola fyonse kuli imwe mu filonganino. Ine ndi mushila+ kabili umwana+ wa kwa Davidi, kabili ulutanda ulubalika ulwa lucelo.’”+ 17  Kabili umupashi+ na nabwinga+ balesosa abati: “Iseni!” Na onse uuleumfwa lekeni asose ati: “Iseni!”+ Na onse uuli ne cilaka ese;+ onse uulefwaya anwepo amenshi ya mweo aya bupe fye.+ 18  “Ndesokako umuntu onse uuleumfwa amashiwi ya kusesema aya muli cino cimfungwa, ndeti: Ngo muntu alundapo+ pali ifi fintu, Lesa akalundapo pali ena ifinkunka+ ifyalembwa muli cino cimfungwa; 19  kabili ngo muntu afumyapo amashiwi ya mu cimfungwa ca kuno kusesema, Lesa akamutana fyonse ifyalembwa muli ici cimfungwa kabili takamuleke ukulyako ifisabo ku miti ya mweo+ na mu musumba+ wa mushilo akamutamfyamo. 20  “Uuleshimika ifi fintu atila, ‘Cine cine; ndeisa bwangu.’”+ “Ameni! Iseni, mwe Shikulu Yesu.” 21  Icikuuku ca kwa Shikulu Yesu Kristu cibe na ba mushilo.+

Amafutunoti

Nelyo, “abomfwana ne fibanda.” E kutila: “ababomfya imiti.”