Ukusokolola 2:1-29

2  “Lembela malaika+ wa mu cilonganino ca mu Efese,+ auti: Ifi e fyasosa uwaikata intanda+ cinelubali (7) mu lupi lwakwe ulwa ku kulyo, uwendauka pa kati ka fya kutekapo+ inyali cinelubali ifya golde,  ‘Ine nalishiba imilimo yobe,+ no kucucutika kobe no kushipikisha kobe. Nalishiba ukuti taufwaya ababi nangu panono, na baleitunga ukuti batumwa+ nangu ca kuti te batumwa walibesha+ no kusanga ukuti ba bufi.  Iwe ulashipikisha,+ no kushishimisha pa mulandu we shina+ lyandi kabili taunenuka.+  Nomba, ndi ne ci ica kukushinina, ukuti pali nomba tawantemwa nga filya wantemenwe pa kutendeka.+  “‘E ico ibukisha ifyakulengele ukuwa, kabili lapila+ no kucita nge fyo walecita pa kutampa. Lelo nga wakaana, nkesa kuli iwe,+ kabili nkafumya ica kutekapo+ inyali cobe pa ncende ya ciko, nga taulapiile.  Na lyo line, cimo ico natemwako kuli iwe ca kuti walipata+ ificita akalibumba ka mapepo aka kwa Nikola,+ nge fyo na ine nafipata.  Uuli na matwi omfwe ico umupashi+ ulesosa ku filonganino: Uwacimfya+ nkamupeela insambu sha kulyako ku muti wa mweo,+ uwaba mwi bala lya kwa Lesa.’  “Kabili lembela na malaika+ wa mu cilonganino ca mu Smurna, auti: Ifi e fyasosa, ‘Uwa ntanshi kabili Uwa kulekelesha,’+ uwafwile lelo uwaishileba uwa mweo na kabili,+  ‘Nalishiba ubucushi bobe no bupiina bobe—lelo uli mukankaala+—nalishiba ne miponto ya bantu abatila baYuda,+ lelo tabali baYuda iyo, lisunagoge fye lya kwa Satana.+ 10  Witiina ifyo walaswa uculeko.+ Moneni! Satana Kaseebanya+ alatampa ukupoosa bamo pali imwe mu cifungo pa kuti mukeshiwe nga nshi,+ no kuba mu bucushi+ inshiku ikumi (10). Ube uwa cishinka ukufika na ku mfwa,+ na ine nkakupeela icisote ca bufumu ica mweo.+ 11  Uuli na matwi omfwe+ ico umupashi+ ulesosa ku filonganino: Uwacimfya,+ imfwa ya cibili tayakamukumyemo nakalya.’+ 12  “Lembela na malaika wa mu cilonganino ca mu Pergamo, auti: Ifi e fyasosa uuli no lupanga ulutali ulwatwila kubili kubili,+ 13  ‘Nalishiba ukuti uko wikala, e ko Satana akwatila icipuna cakwe ica bufumu; nomba iwe ucili walikatisha ishina lyandi,+ kabili tawakeene ukuntetekela+ na mu nshiku sha kwa Antipa, inte yandi,+ iya cishinka, uo baipaile+ uko kwine ku mwenu, ukwaikala Satana. 14  “‘Lelo, ndi na tumo tumo utwa kukushinina, ukuti uli na bamo uko kwine abakonka isambilisho lya kwa Balaamu,+ uwalesambilisha Balaki+ ukubeleleka abana ba kwa Israele, ukuti balye ifyaipailwa utulubi no kucita ubulalelale.+ 15  Kabili naukwata abantu bamo muli iwe abalekonka isambilisho lya kalibumba aka mapepo aka kwa Nikola.+ 16  E ico lapila.+ Nga wakaana, nkesa bwangu kuli iwe, kabili nkesabomina+ ku lupanga ulutali ulwa mu kanwa kandi.+ 17  “‘Uuli na matwi omfwe ico umupashi ulesosa ku filonganino:+ Uwacimfya+ nkamupeelapo mana+ iyo bafisa, kabili nkamupeela na kalibwe akabuuta, apalembwa ishina+ ilipya ilishaishibikwa ku muntu nangu umo kano ku ulekapokelela.’+ 18  “Lembela na malaika wa mu cilonganino ca mu Tuatira,+ auti: Ifi e fyasosa Umwana+ wa kwa Lesa, uwaba na menso ayabeeka kwati lubingu+ lwa mulilo, na makasa ayabeeka ngo mukuba+ uwaengululwa, 19  ‘Nalishiba ifyo ucita, no kutemwa+ kobe ne citetekelo cobe no mulimo obe no kushipikisha kobe. Nalishiba no kuti pali nomba ulebombesha+ ukucila ifyo walebomba pa kutampa.+ 20  “‘Lelo, ndi ne ci ica kukushinina, ica kuti walitekelesha ulya mwanakashi Yesebele,+ uutila ni kasesema, kabili asambilisha+ no kulufya abasha+ bandi ukucita ubulalelale+ no kulya ifyaipailwa utulubi.+ 21  Kabili namupeele inshita ya kuti alapile,+ lelo tafwaya ukulapila ku bulalelale bwakwe.+ 22  Mona! nalaswa imupoose pa busanshi bwa kulwala, na bacita nankwe ubucende nalabapoosa mu bucushi ubukalamba, kano fye nga balapila, baleka no kucita ifibi ifyo balecita nankwe. 23  Na bana bakwe nkabepaya ku cinkunka ica mfwa, pa kuti ifilonganino fyonse fikeshibe ukuti nine mfwayafwaya mu mfyo na mu mitima, kabili nkapeela umuntu onse ukulingana ne fyo acita.+ 24  “‘Lelo, kuli imwe, mwe bashala aba mu Tuatira, bonse mwe bashikonka ili sambilisho, mwe bashaishibe ifyo abene basosa abati “ifyashika ifya kwa Satana,”+ ndetila: Nshilemutwika icisendo na cimbi iyo.+ 25  Lelo imwe mwikatishe fye ico mukwete+ nkasuke nkese. 26  Kabili uwacimfya no kucita ifyo mfwaya ukufika na ku mpela+ nkamupeela amaka aya kuteka inko,+ 27  kabili akacemena abantu ku nkonto+ ya cela no kubatobaula nge fipe+ fye bumba, filya fine na ine napokelela amaka kuli Tata, 28  kabili nkamupeela no lutanda+ lwa lucelo. 29  Uuli na matwi omfwe ico umupashi+ ulesosa ku filonganino.’+

Amafutunoti