Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukusokolola 15:1-8

15  Kabili namwene icishibilo+ cimbi mu muulu, icikalamba kabili ica kupapa, bamalaika+ cinelubali (7) abali ne finkunka cinelubali.+ Aba e ba kulekelesha, pantu e bo Lesa abomfya ku kupwisha+ ubukali+ bwakwe.  Kabili namwene icapala bemba+ uwaba nge cilola uwasakenemo umulilo, na bacimfishe+ iciswango ne cimpashanya+ ca ciko no kukaana inambala+ ya ciko nabeminina mupepi na bemba+ uwaba nge cilola, bali na maseese+ ya kwa Lesa.  Kabili baleimba ulwimbo lwa kwa Mose+ umusha wa kwa Lesa no lwimbo lwa Mwana wa mpaanga,+ abati: “Ikalamba kabili yalipesha amano imilimo+ yenu, mwe Yehova Lesa, Uwa Maka Yonse.+ Yalilungama kabili ya cine imibele yenu,+ mwe Mfumu ya muyayaya.+  Nani uushakamutiine,+ mwe Yehova,+ no kucindika ishina+ lyenu, apo ni mwe fye mweka mwe ba cishinka?+ Ne nko shonse shikesa no kupepa ku cinso cenu,+ pantu nafimoneka ifipope fyenu ifyalungama.”+  Kabili pa numa ya ifi naliloleshe, namwene umuputule wa mushilo nga nshi uwa mwi tempele+ mu muulu waisuka,+  na bamalaika+ cinelubali (7) abali ne finkunka+ cinelubali bafumine mu muputule uwa mushilo nga nshi, nabafwala insalu+ sha busaka, ishabuuta tuutu, kabili nabakaka mu fifuba fyabo imishipi ya golde.  Na cimo pa fya mweo+ fine capeele bamalaika cinelubali (7) imbale shafonka cinelubali isha golde ishaiswilemo icipyu ca kwa Lesa,+ uwaikala pe na pe.+  Na mu muputule wa mushilo nga nshi mwaiswile icushi pa mulandu wa bukata bwa kwa Lesa+ na pa mulandu wa maka yakwe, kabili takwali nangu umo uwaingile mu muputule wa mushilo nga nshi fyasukile fyapwa ifinkunka+ cinelubali (7) ifya bamalaika cinelubali.

Amafutunoti