Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ukusokolola 1:1-20

1  Ifyasokololwa+ muli lino ibuuku fintu ifyo Lesa asokolwelele+ Yesu Kristu pa kutila Yesu alange abasha+ bakwe ifili no kucitika bwangu bwangu.+ Yesu Kristu na o atumine malaika+ wakwe, uwabomfeshe ifishibilo+ pa kulanga Yohane+ umusha wa kwa Yesu ifi fintu.  Yohane na o ashimike fyonse ifyo Lesa amupeele.+ Kabili ashimike fyonse ifyo Yesu Kristu amupeele,+ na fyonse ifyo amwene.  Alipaalwa+ uubelenga,+ na bomfwa amashiwi ya muli uku kusesema,+ na bakonka ifyalembwamo;+ pantu inshita naipalama.+  Ine ne Yohane, nalembela imwe mwe filonganino+ cinelubali (7) ifyaba mu citungu ca Asia:* Ndeti icikuuku no mutende fibe na imwe ukufuma ku “Wabako kabili uwaliko kabili uuleisa,”+ no kufuma ku mipashi+ cinelubali iyaba pa ntanshi ya cipuna cakwe ica bufumu.  Kabili icikuuku no mutende fibe na imwe ukufuma kuli Yesu Kristu, “Inte ya Cishinka,”+ “uwabalilepo ukubuuka ku bafwa,”+ kabili “Kateka wa shamfumu sha pano isonde.”+ Ku watutemwa+ kabili uwatulubwile ku membu shesu mu mulopa wakwe+  kabili atulengele tube ishamfumu,+ na bashimapepo+ kuli Lesa wakwe kabili Wishi—awe kuli ena kube ubukata na maka pe na pe.+ Ameni.  Moneni! Akesa mu makumbi,+ ne linso lyonse likamumona,+ na balya abamulashile+ bakamumona; ne mitundu yonse iya pano isonde ikapumapo imisowa pa mulandu wakwe.+ Cibe ifyo fine, Ameni.  “Nine Alifa kabili Omega,”*+ e fyasosa Yehova Lesa, “uwabako, uwaliko kabili uuleisa,+ Uwa Maka Yonse.”+  Ine ne Yohane munyinenwe ne o twaba nenu mu macushi,+ na mu bufumu,+ na mu kushipikisha+ pamo na Yesu,+ naishileba pa cishi iciitwa Patmo pa mulandu wa kulanda pali Lesa no kushimika ubunte bwa kwa Yesu.+ 10  Ilyo napokelele umupashi wa mushilo+ naishileba+ mu bushiku bwa kwa Shikulu,+ kabili naumfwile ku numa yandi ishiwi+ ilikalamba kwati lye penga, 11  lileti: “Ico ulemona lemba+ mwi buuku ilyapombwa no kulituma ku filonganino+ cinelubali (7), mu Efese+ na mu Smurna+ na mu Pergamo+ na mu Tuatira+ na mu Sarde+ na mu Filadelfia+ na mu Laodikea.”+ 12  Awe nalipilibwike pa kuti mone uwalelanda na ine, kabili ilyo napilibwike, namwene ifya kutekapo inyali cinelubali (7) ifya golde,+ 13  na pa kati ka fya kutekapo inyali pali uwapala umwana wa muntu,+ nafwala ilaya ilyalepa ukufika ku makasa, kabili nakaka umushipi wa golde pa cifuba. 14  Kabili, umutwe wakwe no mushishi wakwe fyali ifyabuuta+ tutu kwati masako yabuuta aya mpaanga, atemwa kwati butonge, na menso yakwe yali kwati lubingu lwa mulilo.+ 15  Amakasa yakwe yalebengeshima kwati mukuba+ uwaengululwa filya ubengeshima mwi lungu; ne shiwi+ lyakwe lyaleumfwika kwati cipooma ca menshi ayengi. 16  Na mu lupi lwakwe ulwa ku kulyo mwali intanda+ cinelubali (7), na mu kanwa kakwe mwalefuma ulupanga+ ulutali ulwatwila kubili kubili, ne cinso cakwe cali nga kasuba akabalikisha.+ 17  Kabili ilyo namumwene, nawilile pa makasa yakwe ngo wafwa. Na o abikile ulupi lwakwe ulwa ku kulyo pali ine, no kutila: “Witiina.+ Nine Uwa ntanshi+ kabili Uwa kulekelesha,+ 18  kabili ndi uwa mweo;+ nalifwile,+ lelo, mona! ndi uwa mweo pe na pe,+ kabili ndi na makii ya mfwa+ na ya ku Nshiishi.*+ 19  E ico lemba ifyo umwene, ne filecitika nomba, e lyo ne fikacitika pa numa ya ifi.+ 20  Kanshi inkama ya mushilo iya ntanda+ cinelubali (7) isho wacimona mu lupi lwandi ulwa ku kulyo, ne ya fya kutekapo inyali+ cinelubali ifya golde ni yi: Intanda cinelubali ni bamalaika ba mu filonganino cinelubali, ne fya kutekapo inyali cinelubali filonganino cinelubali.+

Amafutunoti

Iyi Asia citungu ca mu Buteko bwa Roma.
“Alifa” e cilembo ca kubalilapo muli alufabeti wa ciGriki e lyo “Omega” e cilembo ca kulekelesha nge fi twakwata “A” na “Z” muli alufabeti wa ciNgeleshi.
Moneni Icipande calenga 4 ica Ifyalundwako.