Ubwina Lebi 9:1-24

9  Nomba pa bushiku bwalenga cinekonsekonse (8)+ e po Mose aitile Aarone na bana bakwe na bakalamba ba mu Israele.  E lyo aebele Aarone, ati: “Buule ng’ombe iilume iinono ibe umutuulo wa pa lubembu+ na sukusuku abe umutuulo wa koca, + shonse ishisuma, kabili ushituule kuli Yehova.+  Lelo ku bana ba kwa Israele usose, auti, ‘Buuleni sawe+ abe umutuulo wa pa lubembu no mwana wa ng’ombe na sukusuku,+ shonse ishili no mwaka umo, ishisuma, kabili shibe umutuulo wa koca,  e lyo ing’ombe iilume na sukusuku fibe amalambo ya mutende+ aya kuninika kuli Yehova, no mutuulo wa buunga bwa ngano+ uwasakanamo amafuta, pantu buno bushiku Yehova alemoneka kuli imwe.’”+  Awe batwele ku ntanshi ya cikuulwa ca kukumaninako ifyo Mose asosele. E lyo ulukuta lonse lwapaleme no kwiminina ku cinso ca kwa Yehova.+  Kabili Mose atile: “Ici e co Yehova asosele ukuti mulecita, pa kuti ubukata bwa kwa Yehova bumoneke kuli imwe.”+  Kabili Mose atile kuli Aarone: “Palama ku ciipailo no kutuula umutuulo obe uwa pa lubembu+ no mutuulo obe uwa koca, no kuifutila+ umulandu we mwine no kufutila aba mu ng’anda yobe; e lyo utuule umutuulo wa bantu,+ no kubafutilako,+ ukulingana ne fyo Yehova asosele.”  Ilyo line fye Aarone apaleme ku ciipailo no kwipaya umwana wa ng’ombe uwa mutuulo wakwe uwa pa lubembu.+  E lyo abana baume aba kwa Aarone bamuletele umulopa+ na o atumpike umunwe wakwe mu mulopa,+ no ku-ushinga pa nsengo+ sha ku ciipailo, no mulopa uwashelepo awitiile mwi samba lya ciipailo. 10  Kabili aocele amafuta+ pa ciipailo+ ne mfyo ne nsongo ya libu ukufuma pa mutuulo wa pa lubembu, ukulingana ne fyo Yehova aebele Mose. 11  Kabili umunofu no mukupo afyocele mu mulilo ku nse ya nkambi.+ 12  E lyo aipeye inama ya kutuula umutuulo wa koca na bana ba kwa Aarone bamupeele umulopa na o ausanshile ukushingulusha iciipailo.+ 13  Kabili bamupeele umutuulo wa koca fipimfya fipimfya pamo no mutwe, na o afyocele pa ciipailo.+ 14  Awe, asamfishe amala ne myendo no kufyoca pa muulu wa mutuulo wa koca pa ciipailo.+ 15  E lyo nomba atuulile umutuulo wa bantu+ kabili abuulile imbushi ya mutuulo wa pa lubembu lwa bantu no kuipaya kabili aituulile ukuba umutuulo wa pa lubembu nga filya acitile ku mutuulo wa ntanshi. 16  Kabili atuulile umutuulo wa koca no kucita ukulingana ne fyo bafwile ukucita.+ 17  E lyo aletele umutuulo wa ngano+ kabili abuulilepo mu lupi no kocela pa ciipailo, ukufumyako fye umutuulo wa koca uwa lucelo.+ 18  E lyo aipeye ing’ombe iilume na sukusuku uwe lambo lya mutende+ ilya bantu. Kabili abana ba kwa Aarone bamupeele umulopa na o ausanshile ukushingulusha iciipailo.+ 19  Lelo ifipimfya fya mafuta+ ifya ng’ombe iilume no mucila uwanona+ uwa kwa sukusuku na mafuta ayafimba ku mala ne mfyo ne nsongo ya libu, 20  abana ba kwa Aarone babikile ifipimfya fya mafuta pa cisao,+ e lyo aocele ifipimfya fya mafuta pa ciipailo. 21  Lelo icisao no mwendo wa ku kulyo Aarone afisunshishe+ ku cinso ca kwa Yehova, ukulingana ne fyo Mose asosele. 22  E lyo Aarone aimishe amaboko ayalosha ku bantu no kubapaala+ kabili aikile+ ukufuma ku kutuula umutuulo wa pa lubembu no mutuulo wa koca na ku kuninika amalambo ya mutende. 23  E lyo Mose na Aarone baingile mu cikuulwa ca kukumaninako kabili balifuminemo no kuyapaala abantu.+ Kabili ubukata+ bwa kwa Yehova bwamoneke ku bantu bonse, 24  kabili umulilo wafumine ku cinso ca kwa Yehova+ no koca umutuulo wa koca ne fipimfya fya mafuta ifyali pa ciipailo. Ilyo abantu bonse bamwene ici conse, balyawile+ no kuwa ubukupeme.

Amafutunoti