Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ubwina Lebi 7:1-38

7  “‘Kabili ili e funde lya mutuulo wa pa mulandu:+ Wa mushilo nga nshi.+  Mukepaile inama ya kutuula umutuulo wa pa mulandu apo+ bepaila inama ya kutuula umutuulo wa koca, no mulopa+ wa iko mukausanse+ ukushingulusha pa ciipailo.  Lelo amafuta+ ya iko yonse, shimapepo akatuulako umucila wanona na mafuta ayafimba ku mala,  ne mfyo shibili na mafuta ayaliko e lyo na ya ku musana. Kumfwa insongo ya libu, akaifumyeko pamo pene ne mfyo.+  Kabili shimapepo akafyocele pa ciipailo ku kuba umutuulo wa pa mulilo kuli Yehova.+ Mutuulo wa pa mulandu.  Umwaume onse uli ni shimapepo akalyeko.+ Umwa mushilo e mo bakaliile. Wa mushilo nga nshi.+  Ifili umutuulo wa pa lubembu, e fili no mutuulo wa pa mulandu. Kuli fye ifunde limo kuli fyonse fibili.+ Shimapepo uwatuula icifuta mulandu, inama ikaba yakwe.  “‘Kabili shimapepo uwatuulila umuntu onse umutuulo wa koca, umukupo+ wa nama ya mutuulo wa koca iyo atuulile kuli shimapepo ukaba wakwe.  “‘Kabili umutuulo onse uwa ngano uwafumbikwa mu citofu+ na onse uwapangilwa mu cisalwilo,+ na pa ca kocelapo,+ wa kwa shimapepo uwatuula uyo mutuulo. Ukaba wakwe.+ 10  Lelo umutuulo onse uwa buunga bwa ngano ubwasakanamo amafuta,+ nelyo fye uwa buunga bwauma+ ukaba wa bana baume bonse aba kwa Aarone, ukubalinganya fye. 11  “‘Kabili ili e funde lye lambo lya mutende,+ ilyo umuntu engatuula kuli Yehova: 12  Nga atuula ilambo lya kutootela,+ akatuule no mukate uushatutumuka uwasakanamo amafuta, no tumikate twayanguka utushatutumuka utwasubwako amafuta+ no mukate uwasakanamo amafuta uwapangwa ku buunga bwapeleka ubo bakandile bwino. 13  Akabikepo no mukate uwatutumuka+ e lyo akatuule umutuulo wakwe ne lambo lya kutootela ilya malambo yakwe aya mutende. 14  Kabili ukufuma pali fi akatuulepo cimo ica pa mutuulo wakwe ku kuba ica mushilo kuli Yehova;+ kumfwa shimapepo uwasansa umulopa wa malambo ya mutende, yakabe yakwe.+ 15  Kabili umunofu we lambo lya kutootela ilya malambo yakwe aya mutende ukaliiwe pa bushiku bwine ubwa mutuulo. Ekashapo nangu cimo ukufika ku lucelo.+ 16  “‘Kabili ilambo lyakwe ilyo aletuula nga mutuulo wa mulapo+ atemwa uwa kuitemenwa,+ ilambo ninshi lifwile ukuliiwa pa bushiku alituula, kabili icashalapo kuti caliiwa ulucelo lukonkelepo. 17  Lelo icashalapo ica munofu we lambo ukufika ku bushiku ubwalenga shitatu cikocewe mu mulilo.+ 18  Kabili umunofu we lambo lyakwe ilya mutende nga waliiwa pa bushiku ubwalenga shitatu, uwatuula ilyo lambo takapokelelwe.+ Talyakapendelwe pamo ne lambo lyakwe.+ Umunofu ukabe cinangwa, no muntu uwalyako akaba no mulandu.+ 19  Kabili umunofu uwakumya icakowela+ conse te wa kulya. Mukaoce fye mu mulilo. Lelo umunofu umbi, onse uwasanguluka kuti alyako. 20  “‘Kabili umuntu uwalya umunofu wa pe lambo lya mutende ilya kwa Yehova, ilyo ali uwakowela, uyo muntu afwile ukwipaiwa.+ 21  Kabili umuntu nga akumya kuli conse icakowela, ukukowela kwa muntu,+ atemwa icinama icakowela,+ atemwa conse ica kuselausha icakowela,+ kabili alyako umunofu we lambo lya mutende ilya kwa Yehova, uyo muntu afwile ukwipaiwa.’” 22  Kabili Yehova akonkenyepo ukweba Mose ati: 23  “Sosa ku bana ba kwa Israele, auti, ‘Ukulya mwilalya amafuta+ yonse aya ng’ombe iilume atemwa aya mwana wa mpaanga nelyo aya mbushi. 24  Nomba amafuta ya nama iifwile kale na mafuta ya nama iyataakaniwa+ kuti yabomfiwa ku mulimo onse uo mulefwaya, lelo ukulya kwena te kwesha. 25  Pantu onse uwalya amafuta ya mu nama iyo atuulile ukuba umutuulo wa pa mulilo kuli Yehova, uyo muntu uwalyako afwile ukwipaiwa.+ 26  “‘Kabili umulopa+ onse, uwa cuni nangu uwa nama, te kwesha ukulya monse umo muleikala. 27  Umuntu onse uwalya umulopa wa musango onse, uyo muntu afwile ukwipaiwa.’”+ 28  Kabili Yehova akonkenyepo ukweba Mose ati: 29  “Sosa ku bana ba kwa Israele, auti, ‘Uuletuula ilambo lyakwe ilya mutende kuli Yehova akatuula umutuulo wakwe kuli Yehova ukufumya pe lambo lyakwe ilya mutende.+ 30  Iminwe yakwe e yo ikalete umutuulo wa pa mulilo uwa kwa Yehova kabili akalete amafuta+ ne cisao. Icisao akalete ku kucisunsha ku kuleka cibe umutuulo wa kusunsha+ ku cinso ca kwa Yehova. 31  Kabili shimapepo akoce+ amafuta pa ciipailo, lelo icisao cikabe ca kwa Aarone na bana bakwe abaume.+ 32  “‘Kabili umwendo wa ku kulyo mukaleupeela shimapepo ku kuba icipande+ ca mushilo ukufuma pa malambo yenu aya mutende. 33  Uwa mu bana baume ba kwa Aarone uwatuula umulopa wa malambo ya mutende na mafuta, e o akapeelwe umwendo wa ku kulyo pa kuti ukabe wakwe.+ 34  Pantu icisao ica mutuulo wa kusunsha+ no mwendo wa cipande ca mushilo nimbuula ku bana ba kwa Israele, pa malambo yabo aya mutende, kabili nkafipeela kuli Aarone shimapepo na ku bana bakwe abaume, ku kube cipope ca muyayaya, ukufuma ku bana ba kwa Israele. 35  “‘Ici e cipande ca bushimapepo ica kwa Aarone kabili e cipande ca bushimapepo ica bana bakwe abaume icafuma ku mutuulo wa pa mulilo uwa kwa Yehova, pa bushiku bapeelwemo+ ku kuba bashimapepo kuli Yehova, 36  nge fyo Yehova asosele ukupeela kuli bena pa bushiku abasubile+ pa bana ba kwa Israele. Cipope ca muyayaya ku nkulo+ shabo.’” 37  Ili e funde lya mutuulo wa koca,+ umutuulo wa ngano+ no mutuulo wa pa lubembu+ no mutuulo wa pa mulandu+ ne lambo lya pa kulaashikwa+ ne lambo lya mutende,+ 38  nge fyo Yehova aebele Mose mu Lupili lwa Sinai+ mu bushiku aebelemo abana ba kwa Israele ukutuula imituulo yabo kuli Yehova mu matololo ya Sinai.+

Amafutunoti