Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ubwina Lebi 6:1-30

6  E lyo Yehova atile kuli Mose:  “Umuntu nga abembuka pa mulandu wa kukanaba ne cishinka kuli Yehova+ kabili abepa+ umunankwe ulwa caseekeshiwa kuli ena nangu icikatilo+ nangu amwibila nangu afinsha umunankwe,+  nelyo asange caluba+ lelo abepa no kulapo bufi+ pali cimo ica muli fyonse ifyo umuntu engacita no kubembuka;  nomba nga abembuka no kuba uwa mulandu,+ akabweshe ico aibile atemwa ico afinshishe atemwa icaseekeshiwe kuli ena atemwa icalubile ico asangile,  atemwa conse ico alapilepo mu bufi, kabili afwile ukulipila icifuta mulandu+ icituntulu, kabili akalundepo ica pali fisano. Akacipeele ku mwine ubushiku umulandu wakwe ukashininkishiwa.  Kabili akalete kuli Yehova umwana wa mpaanga+ umusuma ukufuma pa mukuni ukulingana no mutengo wapimwa, akalete kuli shimapepo, ku kuba umutuulo wa pa mulandu.+  Na shimapepo akamufutile+ umulandu ku cinso ca kwa Yehova, e lyo akelelwa fyonse ifyo aali no kubelapo uwa mulandu.”  Kabili Yehova akonkenyepo ukweba Mose ati:  “Eba Aarone na bana bakwe, auti, ‘Ili e funde lya mutuulo wa koca:+ Umutuulo wa koca ukaba pe shiko pa ciipailo ubushiku bonse ukufika ulucelo, kabili umulilo wa pa ciipailo ukala-aka. 10  Kabili shimapepo akafwale ica kufwala+ cakwe ica bushimapepo, akafwale na kaputula mu kati+ uwa kufimba umubili wakwe. E lyo akakuse imito ya mafuta+ iya mutuulo wa koca iyo umulilo oca lyonse pa ciipailo, kabili akaibike ku mbali ya ciipailo. 11  Kabili akafuule ifya kufwala+ fyakwe no kufwala ifya kufwala fimbi, kabili akafumishe mito ya mafuta ku nse ya nkambi+ pa ncende ya busaka. 12  Lelo umulilo wa pa ciipailo ufwile ukutwalilila ukwaka. Taufwile ukushima. Kabili shimapepo akalebikapo inkuni+ cila lucelo, kabili akaleteyanyapo no mutuulo wa koca, no kocelapo+ amafuta ya malambo ya mutende. 13  Umulilo+ ukaletwalilila ukwaka pa ciipailo. Taufwile ukushima. 14  “‘Nomba ili e funde lya mutuulo wa ngano:+ Imwe mwe bana ba kwa Aarone, muleutuula ku cinso ca kwa Yehova ku ntanshi ya ciipailo. 15  Kabili umo pa bana ba kwa Aarone akabuulepo ubuunga ubwapeleka mu lupi lwakwe ubwa mutuulo wa ngano na mafuta na libani onse uuli pa mutuulo wa ngano, kabili akafyocele pa ciipailo ku kuba ica kwibukishishako+ no kuleta akacena kasuma kuli Yehova. 16  Ne fyashalapo Aarone na bana bakwe bakalye.+ Bakaliile mu muputule wa mushilo filya fiine balya umukate ushatutumuka.+ Bakafiliile mu lubansa lwa cikuulwa ca kukumaninako. 17  Te kwesha ukubikamo icitutumushi+ pa kupanga umukate. Ifi e fyo nabapeelako pa mituulo yandi iya pa mulilo.+ Fya mushilo nga nshi,+ ukupala umutuulo wa pa lubembu no mutuulo wa pa mulandu. 18  Umwaume+ onse mu bana ba kwa Aarone akalyeko. Ici e cipope ca muyayaya+ ku nkulo shenu icafuma ku mituulo ya pa mulilo iya kwa Yehova. Conse icakumya kuli iyi mituulo cikaba ica mushilo.’” 19  Kabili Yehova akonkenyepo ukweba Mose ati: 20  “Uyu e mutuulo+ wa kwa Aarone na bana bakwe uo bakatuula kuli Yehova pa bushiku akasubwa:+ ulupe+ lumo ulwa buunga bwapeleka e umutuulo wa ngano+ uo bakalatuula lyonse, hafu bakaletuula ulucelo na hafu bakaletuula icungulo. 21  Bakakandilemo amafuta no kupangamo utupaapaatu pa ca kocelapo.+ Nga mwabukumbawila bwino bwino e lyo mukalete. Mukatuule utupaapaatu twa mutuulo wa ngano utwamokaulwa ku kuleta akacena kasuma kuli Yehova. 22  Kabili shimapepo, uwasubwa ukumupyana ukufuma mu bana+ bakwe, e o akatuule. Ici cipope ca muyayaya. Ukaleba+ umutuulo uutuntulu uwa kocela Yehova. 23  Kabili umutuulo onse uwa ngano uwa kwa shimapepo+ ufwile ukuba uutuntulu. Te kwesha uku-ulya.” 24  Kabili Yehova akonkenyepo ukweba Mose ati: 25  “Sosa kuli Aarone na ku bana bakwe, auti, ‘Ili e funde lya mutuulo wa pa lubembu:+ Mukepaile Yehova inama ya kutuula umutuulo wa pa lubembu pa ncende+ apo bepaila lyonse inama ya kutuula umutuulo wa koca. Yena ya mushilo nga nshi.+ 26  Shimapepo uwatuula inama ya pa lubembu e ukailya.+ Akailiile umwa mushilo,+ mu lubansa+ lwa cikuulwa ca kukumaninako e mo akaliile. 27  “‘Conse icakumya umunofu wa iko cikaba ica mushilo,+ kabili umuntu nga asansa umulopa wa iko pa ca kufwala,+ umwa mushilo e mo mukacapile ico asanshileko umulopa.+ 28  Kabili icipe ce bumba+ umo yaipikilwa cikatobaulwe. Lelo nga mwaipikila mu cipe ca mukuba mukacikuuse no kucisukulula mu menshi. 29  “‘Umwaume onse shimapepo, akalyeko.+ Yena ya mushilo nga nshi.+ 30  Lelo, tabafwile ukulya inama ya kutuula umutuulo wa pa lubembu iyo batwala umulopa+ wa iko mu cikuulwa ca kukumaninako. Ifwile ukocewa mu mulilo.

Amafutunoti