Ubwina Lebi 26:1-46

26  “‘Mwikaipangila+ tulesa twa fye, kabili mwikemika icipasho icabaswa+ nangu icaimikwa ca mabwe, kabili ilibwe ilyabaswapo ifya kupalanya+ mwikalibika mu calo cenu pa kuti mulekontamako;+ pantu nine Yehova Lesa wenu.  Mukalesunga amasabata+ yandi, kabili mukaleba na katiina ku mwa mushilo mwandi. Nine Yehova.  “‘Nga mwakulaendela mu fipope fyandi na mafunde yandi mwakulayasunga no kuyakonka,+  nkalamupeela imfula pa nshita ya iko,+ ne calo cikalafumya ubulimi bwa ciko,+ ne miti ya mu mabala ikalatwala ifisabo fya iko.+  Kabili ukupuula kwenu kukalafika ku kusaba imyangashi, no kusaba imyangashi kukalafika ku kubyala imbuto shimbi; kabili mukalalya ifya kulya fyenu no kwikuta+ no kwikala umutelelwe mu calo cenu.+  Nkalapeela no mutende mu calo,+ na imwe mukalasendama ukwabula uwa kumutiinya;+ kabili nkalenga ne fiswango fya mu mpanga ukupwa mu calo,+ no lupanga talwakapite mu calo cenu.+  Kabili mukafulumuna abalwani benu,+ na bo bakafwa ku lupanga pa ntanshi yenu.  Kabili abantu basano pali imwe bakafulumuna abantu umwanda umo (100), na bantu umwanda umo pali imwe bakafulumuna abantu amakana ikumi (10,000), kabili abalwani benu bakafwa ku lupanga pa ntanshi yenu.+  “‘Kabili nkaalukila kuli imwe+ no kumupeela abana abengi no kumufusha,+ kabili nkafikilisha icipangano candi kuli imwe.+ 10  Kabili mukalalya ifya kale ifya mwaka wapwile,+ kabili mukalafumya ifya kale ilyo mushilafumya ifipya. 11  Kabili nkabika icikuulwa candi ica mushilo mu kati kenu,+ kabili nshakamupate.+ 12  Kabili nkalaendauka mu kati kenu no kumulanga ukuti ine ndi Lesa wenu,+ na imwe mukalaba abantu bandi.+ 13  Nine Yehova Lesa wenu, uwamufumishe mu calo ca Egupti pa kuti mwilaba abasha ku bena Egupti,+ kabili naputwile ikoli lyenu no kumulenga ukwenda abaololoka.+ 14  “‘Lelo, nga tamwakaleumfwa kuli ine, nangu nga tamwakalekonka amafunde yonse aya,+ 15  kabili nga mukalasuula ne fipope+ fyandi, ne mitima yenu nga ikapata ubupingushi bwandi no kukanakonka amafunde yandi yonse, no kufulunganya icipangano candi,+ 16  e lyo ine nkacita ifi kuli imwe pa kumukanda, nkamulenga ukusakamikwa ilyo nkaleta pali imwe ubulwele bwa TB*+ no kukabo mubili, nkalenga amenso yenu ukuleko kumona+ kabili nkalenga no mubili wenu ukupwa.+ Kabili mukalaicusha fye nga mwabyala imbuto, pantu abalwani benu e bakalashilya.+ 17  Kabili nkalosha icinso candi pali imwe, na imwe mukacimfiwa ku balwani benu;+ kabili abamupata bakamunyantaula,+ na imwe mukafulumuka apabula uulemufulumuna.+ 18  “‘Lelo nga tamwakomfwe kuli ine, te mulandu ne fi fintu, ninshi nkalundapo ukumulimuna imiku cinelubali (7) pa membu shenu.+ 19  Kabili nkamupwisha icilumba no kulenga umuulu wenu ukuba nge cela+ ne calo cenu ngo mukuba. 20  Na maka yenu yakalaonaika fye, pantu icalo cenu tacakafumye ubulimi bwa ciko,+ ne miti ya mu calo tayakatwale ifisabo fya iko.+ 21  “‘Lelo nga mwakulapusana na ine no kukaana ukuumfwa kuli ine, nkalunda pali imwe impumo cinelubali (7) ukulingana ne membu shenu.+ 22  Kabili nkamutumina ifiswango fya mu mpanga,+ na fyo fikamulenga ukufwilwa abana+ no kulofya ifitekwa fyenu no kumulenga ukuba abanono, na mu misebo yenu tamwakabe abantu.+ 23  “‘Lelo nga tamwakaaluke ilyo nkaleta ifi fintu pali imwe+ kabili mwalapusana fye na ine, 24  na ine nkalapusana na imwe;+ kabili nkamuuma imiku cinelubali (7) pa membu shenu.+ 25  Kabili nkaleta pali imwe ulupanga lwa cilandushi+ ca cipangano;+ na imwe mukafulumuka pa kuti mukayebelama mu misumba yenu, na ine nkatuma icikuko mu kati kenu,+ kabili mukapeelwa mu minwe ya balwani.+ 26  Ilyo nkafuna inkonto uko mukobeka imikate yenu,+ abanakashi ikumi (10) bakapanga umukate wenu mu citofu cimo no kumupimina umukate wa kumupeela;+ kabili mukalya lelo tamwakekute.+ 27  “‘Lelo nga tamwakomfwe kuli ine ilyo nkaleta ifi fintu pali imwe kabili mulepusana fye na ine,+ 28  nkapusana na imwe mu bukali,+ na kabili nkamulimuna imiku cinelubali (7) pa membu shenu.+ 29  Kabili mukalya imibili ya bana benu abaume, no kulya imibili ya bana benu abanakashi.+ 30  Nkonaula na pa kupepela penu+ no konaula ifya kufutumwinapo ifyanunkila no kutuntika ifitumbi fyenu pa fitumbi fya tulubi twenu utwa bunani;+ kabili umutima wandi ukamupata.+ 31  Nkonaula ne misumba yenu ku lupanga+ no konaula umwa mushilo mwenu,+ kabili nshakanunshe akacena kasuma aka malumbo yenu.+ 32  Kabili nkonaula icalo,+ na balwani benu abaleikalamo bakapapa icibi pa fyo cikonaulwa.+ 33  Na imwe nkamusalanganishisha mu nko,+ nkasomwena no lupanga pali imwe;+ ne calo cenu cikashala icibolya,+ ne misumba yenu ikonaika. 34  “‘E lyo icalo cikafishapo ukusunga amasabata ya ciko inshiku shonse isho cikashala icibolya, inshiku isho imwe mukaba mu calo ca balwani benu. Pali iyi nshita icalo cikalasunga amasabata, pantu cikafuta amasabata ya ciko.+ 35  Kabili inshiku shonse isho cikashala icibolya cikalasunga amasabata, pa mulandu wa kuti tacasungile amasabata mu masabata yenu ilyo mwaikelemo. 36  “‘Kabili abakashalapo pali imwe,+ nkatuma umwenso mu mitima yabo mu fyalo fya balwani babo; kabili ukulila kwe buula ilileulululwa kukababutusha imbilo, na bo bakafulumuka kwati ni ku lupanga no kuwa ilyo tapali uulebabutusha.+ 37  Kabili bakalapunkana kwati balefulumuka ku lupanga ilyo tapali uulebabutusha, kabili tamwakabe na maka ya kwiminina ku cinso ca balwani benu.+ 38  Lelo mukalobela mu nko,+ ne calo ca balwani benu cikamulya. 39  Kabili abakashalapo pali imwe bakaloba+ pa mulandu wa membu shabo mu calo ca balwani benu. Na kabili bakaloba pa mulandu wa membu sha bashibo,+ nge fyo bashibo balobele. 40  Kabili bakasokolola imembu+ shabo ne membu sha bashibo na bucisanguka ubo bansangukile, ilyo bapusene na ine.+ 41  Na ine nalipusene na bo,+ no kubatwala mu calo ca balwani babo.+ “‘Nalimo pali iyo nshita imitima yabo iishasembululwa+ ikanakilila,+ kabili pali iyo nshita bakafuta pa membu shabo. 42  E lyo nkebukisha icipangano candi na Yakobo+ ne cipangano candi na Isaki+ ne cipangano candi na Abrahamu,+ kabili nkebukisha ne calo. 43  Kabili pali iyi nshita yonse, icalo cikashala fye umwabula umwikashi kabili ilyo cikashala icibolya ukwabula bena cikalasunga amasabata+ ayo cishalesunga na bo bakakandilwa pa membu+ shabo pa mulandu wa kuti bakeene ubupingushi+ bwandi, ne mitima yabo yapatile ifipope fyandi.+ 44  Lelo te mulandu ne fyo bacitile, ilyo bakaba mu calo ca balwani babo, nshakabakaane+ nangu kubapata+ kabili nshakabalofye nangu ukufulunganya icipangano+ ico napangene na bo; pantu nine Yehova Lesa wabo. 45  Kabili nkabebukishisha pa cipangano napangene ne fikolwe+ fyabo ifyo nafumishe mu calo ca Egupti pa menso ya nko,+ ku kubalanga ukuti ndi Lesa wabo. Nine Yehova.’” 46  Ifi e fipope kabili ubu e bupingushi+ na mafunde ifyo Yehova abikile pa kati kakwe na bana ba kwa Israele mu Lupili lwa Sinai ukupitila muli Mose.+

Amafutunoti

Nelyo “ubulwele bwa kondoloka; ukupwa umubili.”