Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Ubwina Lebi 14:1-57

14  Kabili Yehova akonkenyepo ukusosa kuli Mose, ati:  “Ili e funde lya pa mulwele wa fibashi+ ilyo mulekonka pa bushiku bwa kushininkisha nga nasanguluka. Mufwile ukumutwala kuli shimapepo.+  Kabili shimapepo akafumine ku nse ya nkambi, e ko shimapepo akamumwene; kabili umulwele wa fibashi nga napola,+  shimapepo akamwebe; kabili akabuule ifyuni+ fibili ifya mweo ifyasanguluka ku kuisangulwilako no musambo wa cimuti ca mukedari+ no bushishi ubwakashika ce+ na husope.+  Kabili shimapepo akalande ifya kucita, ne cuni cimo bakacipaile mu cipe ce bumba pa menshi ayalepita.+  Icuni ca mweo akacisende no musambo wa cimuti ca mukedari no bushishi ubwakashika ce na husope, kabili akafitumpike kumo ne cuni ca mweo mu mulopa wa cuni icacipaiwa pa menshi ayalepita.  E lyo akasanse+ pa ulesangululwa ku fibashi imiku cinelubali (7)+ kabili akatile nasangululwa,+ e lyo akaleke icuni ca mweo cikaye mu mpanga.+  “Kabili uuleisangulula akacape fya kufwala+ fyakwe no kubeya umushishi wakwe onse no kusamba+ mu menshi e lyo akasanguluka, kabili pa numa kuti aingila mu nkambi. Lelo akekale ku nse ye tenti lyakwe inshiku cinelubali (7).+  Kabili pa bwalenga cinelubali (7) e lyo akabeye umushishi wakwe onse ku mutwe+ no mwefu wa ku kalefulefu ne fikumbi fya pa menso. Awe akabeye umushishi wakwe onse, kabili akacape ifya kufwala fyakwe no kusamba mu menshi umubili onse; e lyo akasanguluka. 10  “Kabili pa bwalenga cinekonsekonse (8)+ akabuule basukusuku babili abanono no mwana wa mpaanga umo umukota+ umusuma, uwa mwaka umo, akabuule indupe shitatu isha buunga ubwapeleka bwino ku kuba umutuulo wa ngano+ uwasakanamo amafuta na kapu umo uwa mafuta;+ 11  kabili shimapepo uuleshininkisha ukuti nasanguluka akalete umuntu uuleisangulula pamo ne fi, ku cinso ca kwa Yehova pa mwinshi wa cikuulwa ca kukumaninako. 12  Kabili shimapepo akabuule umwana wa mpaanga umo no kumutuula umutuulo wa pa mulandu+ pamo pene na kapu+ umo uwa mafuta kabili akafisunshe ku kuba umutuulo wa kusunsha+ ku cinso ca kwa Yehova. 13  Kabili akepaile umwana wa mpaanga apo+ bepaila lyonse inama ya mutuulo wa pa lubembu ne ya mutuulo wa koca, mu ncende ya mushilo,+ pantu nga filya umutuulo wa pa lubembu waba, umutuulo wa pa mulandu, wa kwa shimapepo.+ Wa mushilo nga nshi. 14  “Kabili shimapepo akabuulepo umulopa wa mutuulo wa pa mulandu, kabili akaushinge ku kalebelebe ka kutwi kwa ku kulyo ukwa uleisangulula na pa cikumo cakwe ica ku kulyo na pa cikondo ica lukasa lwakwe ulwa ku kulyo.+ 15  Kabili shimapepo akabuulepo kapu+ umo uwa mafuta no kuyetulwila pa lupi lwakwe ulwa ku kuso. 16  Kabili shimapepo akatumpike umunwe wakwe uwa ku kulyo mu mafuta ayali mu lupi lwakwe ulwa ku kuso kabili akasanse amafuta yamo ukubomfya umunwe wakwe imiku cinelubali (7)+ ku cinso ca kwa Yehova. 17  Kabili amafuta ayashalapo ayali mu lupi lwakwe, shimapepo akashinge yamo ku kalebelebe ka kutwi kwa ku kulyo ukwa uleisangulula na pa cikumo cakwe ica ku kulyo na pa cikondo cikalamba ica lukasa lwakwe ulwa ku kulyo pa muulu wa mulopa wa mutuulo wa pa lubembu.+ 18  Kabili amafuta ayashalapo ayali mu lupi lwa kwa shimapepo akayetile pa mutwe wa uleisangulula, kabili shimapepo akamufutileko+ ku cinso ca kwa Yehova. 19  “E lyo shimapepo akatuule umutuulo wa pa lubembu+ no kufutilako uuleisangulula ku kukowela kwakwe, na pa numa e lyo akepaye inama ya mutuulo wa koca. 20  Kabili shimapepo akatuule umutuulo wa koca no mutuulo wa ngano+ pa ciipailo, kabili shimapepo+ akamufutileko;+ e lyo akasanguluka.+ 21  “Lelo nga mupiina,+ afilwa no kusanga ifi fyonse,+ e lyo akabuule umwana wa mpaanga umo ku kuba umutuulo wa pa mulandu e o ukabe umutuulo wa kusunsha ku kumufutilako umulandu no lupe lumo ulwa buunga ubwapeleka ubwasakanamo amafuta ku kuba umutuulo wa ngano akabuule na kapu umo uwa mafuta, 22  ne fipele+ fibili nangu utwana twa nkunda tubili, ukulingana ne fyo engakwata, kabili cimo cikabe umutuulo wa pa lubembu na cimbi cikabe umutuulo wa koca. 23  Kabili pa bwalenga cinekonsekonse (8)+ akafilete kuli shimapepo pa kuti ukusanguluka+ kwakwe kukeshibikwe pa mwinshi wa cikuulwa ca kukumaninako+ ku cinso ca kwa Yehova. 24  “Na o shimapepo akabuule umwana wa mpaanga uwa mutuulo wa pa mulandu+ na kapu umo uwa mafuta, kabili shimapepo akafisunshe ngo mutuulo wa kusunsha ku cinso ca kwa Yehova.+ 25  Kabili akepaye umwana wa mpaanga uwa mutuulo wa pa mulandu, kabili shimapepo akabuulepo umulopa umo uwa mutuulo wa pa mulandu no ku-ushinga ku kalebelebe ka kutwi kwa ku kulyo ukwa uleisangulula na pa cikumo ca kuboko kwakwe ukwa ku kulyo na pa cikondo cikalamba ica lukasa lwakwe ulwa ku kulyo.+ 26  Kabili shimapepo aketulwile amafuta yamo mu lupi lwakwe ulwa ku kuso.+ 27  Kabili shimapepo akasanse+ ku munwe wakwe uwa ku kulyo amafuta yamo ayali mu lupi lwakwe ulwa ku kuso imiku cinelubali (7) ku cinso ca kwa Yehova. 28  Kabili shimapepo akashinge amafuta yamo ayali mu lupi lwakwe ku kalebelebe ka ku kutwi kwa ku kulyo ukwa uleisangulula na pa cikumo cakwe ica ku kulyo na pa cikondo cikalamba ica lukasa lwakwe ulwa ku kulyo pa muulu wa mulopa wa mutuulo wa pa mulandu.+ 29  Kabili amafuta ayashalapo ayali mu lupi lwa kwa shimapepo akayetulwila pa mutwe+ wa uleisangulula ku kumufutilako ku cinso ca kwa Yehova. 30  “Kabili shimapepo akatuule icipele cimo atemwa akana ka nkunda ukulingana ne fyo uuleisangulula akwete,+ 31  cimo cikabe mutuulo wa pa lubembu+ na cimbi cikabe mutuulo wa koca+ pamo pene no mutuulo wa ngano; kabili shimapepo akafutileko+ uuleisangulula ku cinso ca kwa Yehova. 32  “Ili e funde pa muntu uwalwele ubulwele bwa fibashi uushingakumanisha ukusanga fimo pa kusangululwa kwakwe.” 33  Kabili Yehova akonkenyepo ukusosa kuli Mose na kuli Aarone, ati: 34  “Ilyo mukafika mu calo ca Kanaani,+ ico ndemupeela,+ kabili nga nabika ubulwele bwa fibashi mu ng’anda imo iya mu calo ndemupeela,+ 35  e lyo umwine wa ng’anda akese-eba shimapepo, ati, ‘Nimona ifyapala ifibashi mu ng’anda.’ 36  Na o shimapepo akalande ifya kucita, kabili bakafumye fili mu ng’anda ilyo shimapepo ashilaingilamo ku kumona ifyapala ifibashi, epali asosa ati conse icili mu ng’anda nacikowela; e lyo shimapepo akengilemo ku kumone ng’anda. 37  Ilyo amona ifyapala ifibashi, kabili nga fili ku fibumba fya ng’anda, umwafonka umulemoneka umwafiitulukila atemwa umwakashikila, kabili mulemoneka umwatobonkela mu cibumba, 38  e lyo shimapepo akafume mu ng’anda no kuyaisala ku mwinshi wa ng’anda no kusha aisala+ ing’anda pa nshiku cinelubali (7). 39  “Kabili shimapepo akabwele pa bushiku bwalenga cinelubali (7) e lyo akalolekeshe;+ nomba ifyapala ifibashi nga nafisalanganina mu fibumba fya iyo ng’anda, 40  e lyo shimapepo akabebe ifya kucita, na bo bakafumye+ amabwe umuli ifyapala ifibashi, kabili bakayapoose ku nse ya musumba ukwakowela. 41  Kabili bakapale iyo ng’anda mu kati monse, kabili baketile iloba ilyo bakapala ku nse ya musumba ukwakowela. 42  Kabili bakabuule amabwe yambi no kuyengisha umwali kale amabwe; kabili akabuule indaka imbi, no kumasa ing’anda. 43  “Lelo nga ca kutila ifyapala ifibashi fyabwela no kupona mu ng’anda pa numa ya kufumya amabwe na pa numa ya kupale ng’anda no kuimasa, 44  e lyo shimapepo+ akengilemo no kulolekesha; kabili ifyapala ifibashi nga nafisalangana mu ng’anda, ninshi fibashi fyabipisha+ ifili mu ng’anda. Iyo ing’anda naikowela. 45  E lyo akebe aba kubongolola ing’anda pamo na mabwe ya iko ne fimuti fya iko ne loba lyonse ilya ng’anda kabili bakafifumishe ku nse ya musumba ukwakowela.+ 46  Kabili uwaingila mu ng’anda pa bushiku bonse ilyo yaisalwa+ akaba uwakowela ukufika ku cungulo;+ 47  no wasendama muli iyo ng’anda akacape ifya kufwala+ fyakwe, no waliila muli iyo ng’anda akacape ifya kufwala fyakwe. 48  “Lelo, shimapepo nga aisa no kulolekesha, kabili moneni, ifyapala ifibashi tafisalangene mu ng’anda pa numa ya kumase ng’anda, shimapepo akalande ukuti ing’anda naisanguluka, pantu ifyapala ifibashi nafipwa.+ 49  Kabili pa kusangulula ing’anda ku lubembu akabuule ifyuni+ fibili ne cimuti ca mukedari+ no bushishi ubwakashika ce+ na husope. 50  Kabili akepaile icuni cimo mu cipe ce bumba pa menshi ayalepita.+ 51  Kabili akabuule icimuti ca mukedari na husope+ no bushishi ubwakashika ce ne cuni ca mweo no kufitumpika mu mulopa wa cuni ico epeye na mu menshi ayalepita, kabili akasanse+ ku ng’anda imiku cinelubali (7).+ 52  Kabili akasangulule ng’anda ku lubembu ukubomfya umulopa wa cuni na menshi ayalepita ne cuni ca mweo ne cimuti ca mukedari na husope no bushishi ubwakashika ce. 53  Kabili akaleke cuni ca mweo cikaye ku nse ya musumba mu mpanga no kufutilako+ ing’anda; e lyo ikasanguluka. 54  “Ili e funde lya kukonka pa bulwele bonse ubwa fibashi+ no kuliiwa kwa mushishi+ 55  na pa fibashi fya ku ca kufwala+ ne fya mu ng’anda, 56  na pa fya kufuluma na pa cikokotolo icapala ica pa cilonda na pa fyapala cisongo,+ 57  ku kulanga+ ilyo icintu cili icakowela na lintu cili icasanguluka. Ili e funde lya pa fibashi.”+

Amafutunoti