Nehemia 11:1-36

11  Nomba bacilolo+ ba bantu baleikala mu Yerusalemu;+ lelo abantu abashala, balipendwile+ pa kuti basale umo pa bantu ikumi (10) uwa kwikala mu Yerusalemu umusumba wa mushilo,+ na bashala pabula (9) ukwikala mu misumba imbi.  Kabili abantu bapaalile+ abaume bonse abaitemenwe+ ukwikala mu Yerusalemu.  Na ba e bakalamba ba mu fitungu fya bulashi+ abaikele mu Yerusalemu;+ lelo mu misumba ya kwa Yuda mwaikele umo umo mu ncende yakwe mu misumba yabo,+ abena Israele,+ bashimapepo+ na bena Lebi,+ na bena Netinimu+ na bana ba babomfi ba kwa Solomone.+  Na mu Yerusalemu mwaikele abana aba kwa Yuda bamo e lyo na bana ba kwa Benjamini bamo.+ Pa bana ba kwa Yuda paali Ataya mwana Usia mwana Sekaria mwana Amaria mwana Shefatia mwana Mahalalele uwafyelwe ku bana ba kwa Perese;+  na Maaseya mwana Baruki mwana Kol-hose mwana Hasaya mwana Adaya mwana Yoyaribu mwana Sekaria umwana wa mwina Shela.  Abana bonse aba kwa Perese abaleikala mu Yerusalemu bali imyanda ine na makumi mutanda na cinekonsekonse (468), abaume abafikapo.  Na ba e bana ba kwa Benjamini:+ Salu mwana Meshulamu+ mwana Yoede mwana Pedaya mwana Kolaya mwana Maaseya mwana Itiele mwana Yeshaya;  e lyo pakonka Gabai na Salai, imyanda pabula na makumi yabili na cinekonsekonse (928);  na Yoele mwana Sikri, uwalebangalila, na Yuda mwana Hasenua uwali uwa cibili kuli ena aleangalila umusumba. 10  Pali bashimapepo pali: Yedaya mwana Yoyaribu,+ Yakini,+ 11  Seraya mwana Hilkia mwana Meshulamu+ mwana Sadoke+ mwana Merayote mwana Ahitubu,+ intungulushi ya ng’anda ya kwa Lesa wa cine; 12  na bamunyinabo abalebomba imilimo ya mu ng’anda,+ bali imyanda cinekonsekonse na makumi yabili na babili (822); na Adaya mwana Yerohamu+ mwana Pelalia mwana Amsi mwana Sekaria mwana Pashihuri+ mwana Malkiya,+ 13  na bamunyina, abakalamba ba mu mayanda ya bashibo,+ bali imyanda ibili na makumi yane na babili (242), na Amashisai mwana Asarele mwana Ahisai mwana Meshileemote mwana Imere, 14  na bamunyinabo, abaume impalume abashipa,+ bali umwanda umo na makumi yabili na cinekonsekonse (128), kabili kwali no walebangalila,+ Sabdiele umwana wa bantu abacindama. 15  Kabili bamo mu bena Lebi+ ni aba: Shemaya mwana Hashubu mwana Asrikamu mwana Hashabia+ mwana Buni, 16  na Shabetai+ na Yosabadi,+ uwa mu bakalamba ba bena Lebi, abaleangalila umulimo wa ku nse ya ng’anda ya kwa Lesa wa cine; 17  na Matania+ mwana Mika mwana Sabdi mwana Asafi,+ uwaleangalila abaleimba isha malumbo,+ kabili pa kupepa e walepepa ipepo lya kulumbanya,+ na Bakibukia ali uwa cibili kuli bamunyina, na Abda mwana Shamua mwana Galali+ mwana Yedutuni.+ 18  Abena Lebi bonse mu musumba wa mushilo+ bali imyanda ibili na makumi cinekonsekonse na bane (284). 19  Kabili abalinshi ba pa mpongolo+ Akubu, Talmone+ na bamunyinabo abalelinda impongolo,+ bali umwanda umo na makumi cinelubali na babili (172). 20  Na bashala pa bena Israele, na pali bashimapepo na pa bena Lebi, baikele mu misumba yonse imbi iya kwa Yuda, cila muntu mu ncende yakwe iya bupyani.+ 21  Abena Netinimu+ bena baleikala mu Ofele,+ kabili Siha na Gishpa e baleangalila abena Netinimu. 22  No waleangalila+ abena Lebi mu Yerusalemu ni Usi mwana Bani mwana Hashabia mwana Matania+ mwana Mika+ uwa mu bana ba kwa Asafi,+ bakemba,+ e waleangalila umulimo wa ng’anda ya kwa Lesa wa cine. 23  Pantu imfumu yalibapangiile ifunde,+ kabili kwali ukupekanishisha bakemba ifyo balekabila cila bushiku.+ 24  Na Petahia mwana Meshesabele uwa mu bana ba kwa Sera mwana Yuda e wali mupepi ku kwafwa imfumu pa milandu yonse iya bantu. 25  Kumfwa mu mishi+ ne mpanga sha iko, mwali bamo aba mu bana ba kwa Yuda abaikele mu musumba wa Kiriat-arba+ ne mishi ya uko na mu Dibone ne mishi ya uko na mu Yekabiseele+ ne mishi ya uko, 26  na mu Yeshua na mu Molada+ na mu Bete-pelete+ 27  na mu Hasari-shauli+ na mu Beere-sheba+ ne mishi ya uko 28  na mu Siklagi+ na Mekona ne mishi ya uko 29  na mu En-rimone+ na mu Sora+ na mu Yarimuti,+ 30  Sanoa,+ Adulamu+ ne mishi ya iyi misumba, Lakishi+ ne mpanga ya uko, Aseka+ ne mishi ya uko. Na bo baikele mu Beere-sheba ukufika fye na ku mupokapoka wa Hinomu.+ 31  Na bana ba kwa Benjamini baikele mu Geba,+ Mikmashi+ na Aiya+ na Betele+ ne mishi ya uko, 32  Anatote,+ Nobu,+ Anania, 33  Hasore, Rama,+ Gitaimu,+ 34  Hadidi, Seboimu, Nebalati, 35  Lode+ na Ono,+ umupokapoka wa bacenjela mu fya kupangapanga. 36  Kabili mu bena Lebi mwali bamo abaikele mu musumba wa kwa Yuda abaishileikala mu musumba wa kwa Benjamini.

Amafutunoti