Lukala Milandu 3:1-22

3  Icintu conse calikwata inshita ya ciko,+ kwaba ne nshita ku mulandu onse mwi samba lya muulu:  kwaliba inshita ya kufyalwa+ ne nshita ya kufwa;+ inshita ya kulimba ne nshita ya kunukula icalimbilwe;+  inshita ya kwipaya,+ ne nshita ya kuundapa;+ inshita ya kubongolola ne nshita ya kukuula;+  inshita ya kulila+ ne nshita ya kuseka;+ inshita ya kuloosha+ ne nshita ya kusansamuka;+  inshita ya kupoosaika amabwe+ ne nshita ya kulonganika amabwe;+ inshita ya kufukatila+ ne nshita ya kukanafukatila;+  inshita ya kufwaya+ ne nshita ya kulabako ku cilubile; inshita ya kusunga ne nshita ya kupoosa;+  inshita ya kulepula+ ne nshita ya kubila;+ inshita ya kwikala tondolo+ ne nshita ya kusosa;+  inshita ya kutemwa ne nshita ya kupata;+ inshita ya nkondo+ ne nshita ya mutende.+  Nga kanshi busuma nshi ubo umuntu engasanga mu kubombesha kwakwe?+ 10  Nalimona umulimo uo Lesa apeela abana ba bantu ukubomba.+ 11  Fyonse ifyo acita fyaliyemba kabili aficitile pa nshita yalinga.+ Abika ne nshita ya muyayaya mu mitima+ yabo, pa kuti umuntu eiluka umulimo uo Lesa wa cine aabomba ukutula pa kutendeka no kufika ku mpela.+ 12  Ninjishiba ukuti takuli icawama kuli bena kano ukusekelela no kucita ifisuma mu nshita ya bumi bwabo;+ 13  kabili ninjishiba ukuti umuntu onse alingile ukulya no kunwa, no kusekelamo mu kubombesha kwakwe konse.+ Ubu e bupe bwa kwa Lesa.+ 14  Ninjishiba ukuti conse ico Lesa wa cine acita cikabapo umuyayaya.+ Takuli ukulundako kabili takuli ukufumyako;+ awe Lesa wa cine acita ifi+ pa kuti abantu babe no mwenso ku cinso cakwe.+ 15  Icabapo, na kale e ko cali, ne cikesabapo na nomba e po cili;+ kabili Lesa wa cine+ alamona abalecushiwa.+ 16  Na kabili nalimona ukuti mwi samba lya kasuba apafwile ukuba umulinganya no bulungami e pali ukucita ifyabipa.+ 17  Mu mutima+ wandi natile: “Lesa wa cine akapingula umulungami no mubifi,+ pantu kwaliba inshita ya kupingula umulandu onse no mulimo onse.”+ 18  Mu mutima wandi naletontonkanya pa bana ba bantu nati, Lesa wa cine ali no kubesha, pa kuti beshibe ukuti ni nama fye.+ 19  Pantu iciponena abana ba bantu e ciponena ne nama, awe cimo cine e ciponena fyonse fibili.+ Ifyaba imfwa ya muntu, e fyaba ne mfwa ya nama,+ kabili fyonse fibili fyakwata umupashi umo wine,+ kabili umuntu tacila inama, pantu fyonse fibili fya fye. 20  Fyonse fibili fileya kumo kwine.+ Fyonse fibili fyafumine ku lukungu,+ na fyonse fibili fibwelela ku lukungu.+ 21  Nani aishiba ukuti umupashi wa bana ba bantu ulanina ukuya mu muulu; e lyo umupashi wa nama, ukuti wena utentemukila mu mushili?+ 22  Kabili namwene ukuti ku muntu takwaba icawama ukucila ukusansamukila mu kubombesha kwakwe,+ pantu ici e cilambu cakwe; na kuba nani uwingamulenga ukwishiba ifikamucitikila ku ntanshi?+

Amafutunoti