Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Inyimbo sha Bulanda 5:1-22

5  Ibukisheni, mwe Yehova, icatuponena.+ Lolesheni no kumona ukuseebana kwesu.+   Ica bupyani cesu capeelwa kuli bambi bambi, amayanda yesu ku bena fyalo.+   Twasanguka abana ba nshiwa, ababula shibo.+ Banyinefwe bali nga bamukamfwilwa.+   Amenshi yesu aya kunwa e yo twashita mu ndalama.+ Ne nkuni shesu na sho twashita.   Batukonka ulubilo no kutupeemena pa mikoshi.+ Twafunshika. Tatutuusha.+   Ku Egupti+ e ko twatambulwila amaboko yesu;+ na kuli Asiria+ twalombako ifya kulya.   Ifikolwe fyesu e fyabembwike.+ Fyalifwa. Lelo, ifilubo fyabo e fyo twasenda.+   Ababomfi fye e batuteka.+ Takuli nangu umo uwa kutupokolola mu minwe yabo.+   Pa kuibika mu kapoosa mweo e mo tumwena ifya kulya,+ pa mulandu wa lupanga lwa mu matololo. 10  Imibili yesu yakaba nge lungu, pa mulandu wa kukalipwa ku nsala.+ 11  Abakashi besu mu Sione babasaalula,+ na banacisungu mu misumba ya kwa Yuda. 12  Bacilolo bakobekwa ku maboko yabo.+ Ne finso fya bakote taficindikwe.+ 13  Abalumendo na bo baimya impelo,+ kabili bakalume batalantanta ne nkuni.+ 14  Abakalamba baleka ukwikala ku nse ya mpongolo,+ abalumendo na bo baleka ukulisha ifilimba.+ 15  Ukwanga kwa mitima yesu kwapwa. Ukucinda kwesu kwasanguka ukuloosha.+ 16  Icilongwe nacipona ku mitwe yesu.+ Nomba we bulanda kuli ifwe, pantu natubembuka!+ 17  Pali ici imitima yesu nailwala.+ Pali ifi fine e po amenso yesu yanakiile,+ 18  Pa mulandu wa lupili lwa mu Sione ulwashala icibolya;+ bamumbwe baendaukapo.+ 19  Lelo imwe, mwe Yehova, mukekala umuyayaya.+ Icipuna cenu ca ku nkulo ne nkulo.+ 20  Cinshi ico mwatulabila pe,+ ico mwatushiila pa nshita ntali?+ 21  Tubwesesheni kuli imwe,+ mwe Yehova, na ifwe twalabwela. Lengeni cipya cipya inshiku shesu nga ku kale.+ 22  Na lyo line, ukukaana mwatukaana.+ Namukalipa icine cine pali ifwe.+

Amafutunoti