Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Hagai 1:1-15

1  Mu mwaka wa bubili ukutula apo Dariusi imfumu atendekele ukuteka,+ mu mweshi walenga mutanda (6), pa bushiku bwa kubalilapo ubwa mu mweshi, e po icebo ca kwa Yehova caishiile muli Hagai+ kasesema kuli Serubabele+ mwana Shealtiele,+ kateka wa Yuda,+ na kuli Yoshua+ mwana Yehosadaki+ shimapepo mukalamba, aciti:  “Ifi e fyo Yehova wa mabumba+ asosa, ‘Aba bantu, batile: “Inshita tailaisa, inshita ya kuti ing’anda ya kwa Yehova ikuulwe.”’”+  Kabili icebo ca kwa Yehova cakonkenyepo ukwishila muli Hagai kasesema, no kutila:  “Bushe ni nshita ya kuti imwe mwikale mu mayanda yenu ayo mwakupako imbao,+ ilyo ing’anda iyi yalyonaika?+  E ico nomba Yehova wa mabumba atila, ‘Tontonkanyeni bwino pa mibele yenu.+  Mwatanda imbuto ishingi, lelo mulelobolola ifinono.+ Mulelya, lelo tamuleikuta.+ Mulenwa, lelo ukwabula ukukolwa. Mwafwala, lelo takuli uuleumfwa ukukaba; kabili uulebombela amalipilo ayabombela ku kuyabika mu mufuko uwatulika.’”+  “Yehova wa mabumba atila, ‘Tontonkanyeni bwino pa mibele yenu.’+  “‘Nineni ulupili, no kuleta imbao.+ Kabili mukuule ing’anda,+ pa kuti ntemwe iyi ng’anda+ kabili ncindamikwe,’+ e fyo Yehova asosa.”  “‘Mwalefwaya ifingi, lelo mwasangile ifinono;+ kabili mwafileta mu mwenu, na ine napuutapo+—pa mulandu nshi?’+ e fyasosa Yehova wa mabumba. ‘Pa mulandu wa kuti ing’anda yandi yalyonaika, lelo imwe namupamfiwa, cila muntu abikile amano ku ng’anda yakwe.+ 10  E ico imyulu yamutana umume wa iko, ne sonde na lyo lyamutana ifisabo fya liko.+ 11  Kabili naitile icilala cise pe sonde, na pa mpili, na pa ngano, na pa mwangashi uupya,+ na pa mafuta, na pa co umushili wamesha, na pa muntunse, na pa citekwa, na pali conse ica mu kucucutika kwa maboko yenu.’”+ 12  Awe Serubabele+ mwana Shealtiele, na Yoshua mwana Yehosadaki+ shimapepo mukalamba, na bantu bonse abasheleko balakutika kwi shiwi lya kwa Yehova Lesa wabo,+ na ku mashiwi ya kwa Hagai+ kasesema, ayo Yehova Lesa wabo amutumine; kabili abantu balatiina pa mulandu wa kwa Yehova.+ 13  Kabili Hagai inkombe+ ya kwa Yehova akonkenyepo ukusosa ku bantu ukulingana no mulimo wa kwa Yehova+ ku nkombe, ati: “‘Ine ndi na imwe,’+ e fyasosa Yehova.” 14  Kabili Yehova acincishe+ Serubabele mwana Shealtiele, umulashi wa calo ca Yuda, na Yoshua+ mwana Yehosadaki shimapepo mukalamba, na bonse abasheleko pa bantu; na bo balaingila no kubomba umulimo mu ng’anda ya kwa Yehova Lesa wabo uwa mabumba.+ 15  Pali ni pa bushiku bwalenga amakumi yabili na shine (24) ubwa mu mweshi walenga mutanda (6) mu mwaka walenga bubili ukutula apo Dariusi+ imfumu atendekele ukuteka.

Amafutunoti