Esekiele 8:1-18

8  Nomba mu mwaka walenga mutanda (6), mu mweshi walenga mutanda, pa bushiku bwalenga shisano ubwa uyu mweshi, naikele mu ng’anda yandi na bakalamba ba mu Yuda baikele ku cinso candi,+ kabili ukuboko kwa kwa Shikulu Mulopwe Yehova kwawilile pali ine.+  Awe nalimwene, kabili moneni! kwali uwalemoneka ngo mulilo;+ ukutula mu musana ukwisa mwi samba alemoneka ngo mulilo,+ kabili ukutula mu musana no kuya pa muulu kwali icalebeeka nge cela casakanamo silfere na golde.+  E lyo atambalike icalemoneka ngo kuboko+ no kunjimisha ku mushishi wa ku mutwe wandi, no mupashi+ wansendele pa kati ka calo no muulu no kuntwala ku Yerusalemu mu fimonwa fya kwa Lesa,+ ku mwinshi wa mpongolo ya mu kati+ iyalosha ku kapinda ka ku kuso, umwaikala icimpashanya ca bufuba icilenga ubufuba.+  Kabili moneni! e kwali ubukata bwa kwa Lesa wa kwa Israele,+ ubwalemoneka ngo bukata namwene mu mpanga iyabatama.  E lyo atile kuli ine: “We mwana wa muntu, inwina amenso yobe ku kapinda ka ku kuso.” Awe nainwinine amenso ku kapinda ka ku kuso, kabili moneni! lubali ku kapinda ka ku kuso aka mpongolo kwali icimpashanya icilenga ubufuba+ pa mwinshi.  E lyo atile kuli ine: “We mwana wa muntu, bushe wamona ifya bunani ifyabipisha ifyo balecita,+ ifyo aba mu ng’anda ya kwa Israele balecita pano pa kuti ntaluke ukufuma umwa mushilo mwandi?+ Walamona ifya bunani ifyabipisha na fimbi.”  Awe antwele ku mwinshi wa lubansa, kabili naliloleshe, moneni! kwali icipunda mu cibumba.  E lyo anjebele ati: “We mwana wa muntu, tula mu cibumba.”+ Awe natulile mu cibumba, kabili moneni! kwali umwinshi.  E lyo anjebele ati: “Ingila no kumona ifya bunani ifyabipa ifyo balecita pano.”+ 10  Awe nalingiile no kumona, kabili moneni! kwali ifimpashanya+ fyonse ifya fikulika ne fya finama fya muselu,+ no tulubi twa bunani tonse utwa ba mu ng’anda ya kwa Israele,+ ifyo balenga pa cibumba ukushinguluka konse konse. 11  Kabili abantu amakumi cinelubali (70)+ aba mu bakalamba ba mu ng’anda ya kwa Israele, na Yaasania mwana Shafani+ pa kati kabo, baiminine pa ntanshi ya fiko, umo umo ne cifutumwino mu minwe yakwe, ne cena cisuma icalefuma pa fyanunkila calefutumuka.+ 12  E lyo atile kuli ine: “We mwana wa muntu, bushe wamona ifyo abakalamba ba mu ng’anda ya kwa Israele balecita mu mfifi,+ cila muntu mu muputule wakwe umwaba ifyo balenga? Pantu baletila, ‘Yehova tatumona.+ Yehova alisha icalo.’” 13  Kabili anjebele ati: “Walamona na fimbi ifya bunani ifyabipisha ifyo balecita.”+ 14  Awe antwele ku mwinshi wa mpongolo ya ng’anda ya kwa Yehova, iyabela lwa ku kapinda ka ku kuso, kabili moneni! kwali abanakashi nabekala, baleloosha lesa Tamusi. 15  E lyo anjebele na kabili ati: “We mwana wa muntu, bushe wamona? Walamona na fimbi ifya bunani ifyabipisha+ ifyo balecita ifyacila pali ifi.” 16  Kabili antwele mu lubansa lwa mu kati ulwa ng’anda ya kwa Yehova,+ kabili moneni! pa mwinshi we tempele lya kwa Yehova, pa kati ka muputule wa kwingililapo ne ciipailo,+ pali abantu nalimo amakumi yabili na basano (25)+ nabafutatila itempele lya kwa Yehova+ ne finso baloseshe ku kabanga, kabili balepepa akasuba ku kabanga.+ 17  E lyo anjebele ati: “We mwana wa muntu, bushe wamona? Bushe mulandu unono ku ba mu ng’anda ya kwa Yuda ukucita ifya bunani ifyo balecita pano, ukuti besushe ububifi+ mu calo no kuti bankalifye na kabili, kabili mona, balelosha akamusambo ku myona yandi? 18  E ico na ine nkabemina mu bukali.+ Amenso yandi tayakabekatilwe ubulanda, kabili nshakabalangulukile.+ Kabili bakapunda mu matwi yandi ne shiwi ilikalamba, lelo nshakomfwe iyo.”+

Amafutunoti