Esekiele 6:1-14

6  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti:  “We mwana wa muntu, losha icinso cobe ku mpili sha kwa Israele no kushisesemena.+  E lyo utile, ‘Mwe mpili sha kwa Israele, umfweni amashiwi ya kwa Shikulu Mulopwe Yehova:+ Shikulu Mulopwe Yehova asosa ku mpili na ku tupili,+ ku milonga na ku mipokapoka ati: “Moneni! nkaleta pali imwe ulupanga, no konaula ififulo fyenu ifya kupepelapo.+  Ifiipailo fyenu fikonaulwa+ ne fya kufutumwinapo ifyanunkila fikatobaulwa, abo nkepaya ku lupanga bakawila pa ntanshi ya tulubi twenu utwa bunani.+  Nkabika ne fitumbi fya bana ba kwa Israele ku ntanshi ya tulubi twabo utwa bunani, no kusalanganya amafupa yenu ukushingulusha ifiipailo fyenu.+  Mu mekalo yenu yonse+ imisumba ikaba ifibolya+ ne fifulo fya kupepelapo fikonaulwa,+ pa kuti fikabe ifyabongoloka ne fiipailo fyenu fikonaulwe no kutobaulwa+ no tulubi twenu utwa bunani tukalobe+ ne fya kufutumwinapo ifyanunkila fikonaulwe+ ne fyo mwapanga fikalofiwe.  Na baipaiwa bakawa mu kati kenu,+ na imwe mukeshiba ukuti nine Yehova.+  “‘“Kabili ilyo cikacitika nkaleka kukashalepo ba abakapusuka ku lupanga mu nko, ilyo mukasalanganina mu fyalo.+  Na bantu benu abakapusuka bakanjibukisha mu nko umo bakasendwa bunkole,+ pantu nalikalipe pa mulandu wa mitima yabo iya bucilende iyataluka kuli ine+ na pa mulandu wa menso yabo ayakonka utulubi twa bunani+ ku kucita bucilende; kabili bakaipata abene no kumfwa insoni pa fibi bacita mu fya bunani fyabo fyonse.+ 10  Kabili bakeshiba ukuti nine Yehova; nshasoseele apa fye+ ilyo natile nkacita kuli bena ububi ubu.”’+ 11  “Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati, ‘Toota amapi+ no kuuma ulushindo pa nshi no kutila: “Iye!” pa mulandu wa fya bunani fyonse ifya ba mu ng’anda ya kwa Israele,+ pantu ku lupanga,+ ku cipowe+ na ku cikuko e ko bakawila.+ 12  Lelo aba kutali,+ bakafwa ku cikuko; aba mupepi, bakafwa ku lupanga; na bakashalapo abacingililwa, bakafwa ku cipowe, kabili nkapwishisha ubukali bwandi pali bena.+ 13  Kabili mukeshiba ukuti nine Yehova,+ ilyo abo nkepaya muli imwe bakaba pa kati ka tulubi twenu utwa bunani,+ ukushinguluka ifiipailo fyenu,+ pa kapili konse akasansama,+ na pa muulu wa mpili+ na mwi samba lya muti onse uwalelema+ na mwi samba lya cimuti conse icapikana,+ konse uko bapeelela ifyanunkila ku tulubi twabo utwa bunani.+ 14  Kabili nkatambalika ukuboko kwandi ku kubalwisha+ no kulenga icalo ukuba icibolya, ukuba icibolya ukucila na pa matololo ya ku Dibla, mu mekalo yabo yonse. Na bo bakeshiba ukuti nine Yehova.’”

Amafutunoti