Esekiele 46:1-24

46  “Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati, ‘Impongolo ya ku lubansa lwa mu kati iyalosha ku kabanga,+ ikabe iyaisalwa+ pa nshiku mutanda (6)+ isha kubombamo imilimo, lelo pa bushiku bwe sabata ikesulwe, na pa bushiku umweshi wamoneka ikesulwe.+  Kabili intungulushi ilyo ileingila, ikengilile pa cikuulwa ca kwingililapo,+ no kwiminina ku luceshi lwa pa mpongolo;+ na bashimapepo bakatuule umutuulo wa iko uwa koca na malambo ya iko aya mutende, e lyo ikakontame pa mpongolo,+ no kufuma, lelo impongolo taifwile ukwisalwa mpaka icungulo.  Na bantu ba mu calo bakakontamine ku cinso ca kwa Yehova pa mwinshi wa iyo mpongolo pa masabata na lyonse ilyo umweshi upya wamoneka.+  “‘Kabili umutuulo wa koca uo intungulushi ikaleta kuli Yehova mu bushiku bwe sabata bana ba mpaanga mutanda (6) abasuma na sukusuku umusuma;+  e lyo umutuulo wa ngano litepe pali sukusuku,+ na pa bana ba mpaanga abalume+ ikatuula ingano ukulingana na po ikwatile, kumfwa ku mafuta, ni galoni imo pe tepe limo.+  Na mu bushiku umweshi wamoneka+ mukalete ing’ombe iilume iinono iya mu mukuni, iisuma, na bana ba mpaanga abalume mutanda (6) na sukusuku; shonse shifwile ukuba ishisuma.+  Itepe limo ilya ngano pa ng’ombe iilume iinono ne tepe limo pali sukusuku, e mutuulo wa ngano, na pa bana ba mpaanga ikapeela ukulingana na po ikwatile; kumfwa ku mafuta, ni galoni imo pe tepe limo.+  “‘Ilyo intungulushi+ ileingila, ifwile ukwingilila pa cikuulwa ca kwingililapo ica pa mpongolo, no kufuma ikafumine uko kwine.+  Kabili ilyo abantu ba mu calo baisa ku cinso ca kwa Yehova mu nshita sha mutebeto,+ uwaingilila ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso+ ku kwisakontama afwile ukufumina ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kulyo;+ no waingilila ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kulyo afwile ukufumina ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso. Takuli uwa kufumina ku mpongolo iyo engililepo, uko alungama e ko akafumine. 10  Kumfwa ku ntungulushi iili pa kati kabo, ilyo baleingila, na yo e lyo ikengile; kabili ilyo bafuma, na yo e lyo ikafume.+ 11  Pa mutebeto na mu nshita sha mutebeto,+ umutuulo wa ngano ukabe itepe limo pa ng’ombe iilume iinono ne tepe limo pali sukusuku, na pa bana ba mpaanga ikapeela ukulingana na po ikwatile; kumfwa ku mafuta, ni galoni imo pe tepe limo.+ 12  “‘Kabili nge ntungulushi yaleta umutuulo wa koca+ ukuti e mutuulo wa kuitemenwa, napamo yaleta umutuulo wa mutende ukuti e mutuulo wa kuitemenwa kuli Yehova, umo akaiswileko ku mpongolo iyalosha ku kabanga,+ na yo ikapeela umutuulo wa koca na malambo ya mutende nga filya icita pa bushiku bwe sabata.+ E lyo ikafume, kabili umo akesaleko ku mpongolo ilyo intungulushi ikafuma.+ 13  “‘Kabili umwana wa mpaanga umulume, uwa mwaka umo, umusuma, e o ukapeele ukuba umutuulo wa koca cila bushiku kuli Yehova.+ Cila lucelo ukalepeela. 14  Kabili umutuulo wa ngano uwa kupeela pali ena cila lucelo ukabe galoni imo, nomba amafuta, amakapu yane ku kusansa pa buunga bwapeleka.+ Umutuulo wa ngano kuli Yehova cipope ca pe, ica muyayaya. 15  Bakalete umwana wa mpaanga umulume no mutuulo wa ngano na mafuta cila lucelo ku kuba umutuulo wa koca pe.’ 16  “Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Intungulushi nga yapeela ku mwana wa iko umo na umo ubupyani bwakwe, bukaba bwa bana bakwe abaume. Bupyani bwabo. 17  Nga yapeela ubupyani bwa iko kuli umo pa babomfi ba iko, bukaba bwakwe ukufikila umwaka wa buntungwa;+ e lyo bukabwelela ku ntungulushi. Kano fye ubupyani bwa iko, ubo yapeela abana ba iko, e bukatwalilila ukuba ubupyani bwabo. 18  Kabili intungulushi ikabuula ica bupyani ca bantu no kubapatikisha ukufuma pa mpanga yabo.+ Pa mpanga ya iko e po ikafumya iya kupeela abana ba iko, pa kuti abantu bandi bekapaswa cila muntu ukufuma pa mpanga yakwe.’”+ 19  E lyo antwele apa kwingilila+ pa mbali ya mwinshi wa miputule ya kuliilamo iya mushilo, iya bashimapepo, iyalosha ku kapinda ka ku kuso,+ kabili moneni! pali icifulo uku no ku lwa ku masamba. 20  E lyo anjebele ati: “Apa e po bashimapepo bepikila umutuulo wa pa mulandu+ no mutuulo wa pa lubembu,+ kabili e po bafumbikila umutuulo wa ngano,+ pa kuti tabafumiishe icintu ku lubansa lwa pa nse ku kulenga abantu ukuba aba mushilo.”+ 21  E lyo amfumishe ku lubansa lwa ku nse no kuntwala ku nceshi shine isha mu makoona ya lubansa, kabili moneni! kwali ulubansa mupepi no luceshi lwali mu koona imo iya mu lubansa, no lubansa mupepi no luceshi lwali mu koona imbi iya mu lubansa. 22  Pa nceshi shine (4) isha pa makoona ya lubansa kwali imansa shinono, imikono amakumi yane (40) mu butali, na makumi yatatu (30) mu bwipi. Kuli isho shine kwali ne fikuulwa, kabili shalilingene. 23  Kwakuulilwe icibumba ukushishinguluka, ukushinguluka isho inceshi shine, kabili kwali apa kwipikila+ mwi samba lya cibumba cashingulwikeko. 24  E lyo anjebele ati: “Aya e mayanda ya kwipikilamo, umo ababombela mu Ng’anda bepikila ilambo lya pa membu sha bantu.”+

Amafutunoti