Esekiele 45:1-25

45  “‘Kabili ilyo mwa-akanya icalo ku kuba ubupyani,+ mukabulepo impanga imo no kupeela Yehova,+ ni mpanga ya mushilo mu calo;+ mu butali ikabe imikono amakana amakumi yabili na yasano (25,000), na mu bwipi ikabe amakana ikumi (10,000).+ Ikaba ni mpanga ya mushilo monse mu mupaka wa iko ukushinguluka.  Muli iyi mpanga e mukaba icifulo ca mushilo, ica mikono imyanda isano (500) mu butali ne mikono imyanda isano mu bwipi, ica mbali shine ishalingana konse konse;+ kabili cikaba ne mpanga ya mulemfwe iya mikono amakumi yasano (50) mu mbali shonse.+  Muli iyi ncende, mukaputulemo incende ya mikono amakana amakumi yabili na yasano (25,000) mu butali na makana ikumi (10,000) mu bwipi, e mukaba icifulo ca mushilo, incende ya mushilo nga nshi.+  Ikaba iya mushilo mu calo, ikaba ya bashimapepo,+ aba kubombela umwa mushilo, abapalama kuli Yehova ku kumubombela.+ E mo bakakuula amayanda, kabili apa mushilo e pakaba itempele lyandi.  “‘Kabili kukaba impanga ya mikono amakana amakumi yabili na yasano (25,000) mu butali ne mikono amakana ikumi (10,000) mu bwipi.+ Ikaba ya bena Lebi, ababombela pa Ng’anda. E ikaba impanga yabo iikabamo imiputule ya kuliilamo amakumi yabili (20).+  “‘Kabili mukaputule ne mpanga ya musumba, imikono amakana yasano (5,000) mu bwipi ne mikono amakana amakumi yabili na yasano (25,000) mu butali, ukulingana ne mpanga ya mushilo iyo mukapeela.+ Ikaba ya ba mu ng’anda ya kwa Israele bonse.  “‘Kukaba ne mpanga ya ntungulushi ulu lubali na lulya lubali ulwa mpanga ya mushilo iyo bapeela+ na ku mpanga ya musumba, lubali ku mpanga ya mushilo iyo bapeela na lubali lwa mpanga ya musumba, lubali ku masamba ukulola ku masamba, na lubali ku kabanga ukulola ku kabanga. Ubutali bwa iko bukaba ubwalingana na cimo ica fiputulwa, ukufuma ku mupaka wa ku masamba ukufika ku mupaka wa ku kabanga.+  Icalo cena, cikaba cakwe mu Israele. Kabili intungulushi shandi tashakacululushe abantu bandi+ na kabili, ne calo bakapeela ku ba mu ng’anda ya kwa Israele ukulingana ne mikowa yabo.’+  “Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati, ‘Mwalufyanya pafula, mwe ntungulushi sha kwa Israele!’+ “‘Fumyeni ulufyengo kabili lekeni ukupokolola abantu ifipe,+ beni no mulinganya no kucita ifyalungama.+ Fumyeni umutitikisha pa bantu bandi,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 10  ‘Ica kupiminako icalungama ne tepe ilyalinga ne mbeketi ya kupiminako iyalinga, e fyo mukwate.+ 11  E lyo itepe ne mbeketi fikabe icipimo cimo, imbeketi ikumi (10) e shilingile ukwingila mwi dalamu limo na matepe+ ikumi e yalingile ukwingila mwi dalamu limo, idalamu e lya kupiminako. 12  Kabili ishekele+ likabe bagera+ amakumi yabili (20). Amashekele amakumi yabili, ukubikapo amashekele amakumi yabili na yasano (25), ukubikapo na mashekele ikumi na yasano (15) e yakalingana na mane umo.’ 13  “‘Uyu e mutuulo mukaletuula, galoni imo ukufuma mwi dalamu lya ngano, na galoni imo ukufuma mwi dalamu lya barle; 14  kabili umutuulo wa mafuta, mukalepimina ku mbeketi. Imbeketi ikumi (10) e shilingile ukwingila mwi dalamu limo. Imbeketi ikumi e dalamu limo; pantu mwi dalamu limo mwingila imbeketi ikumi. 15  Kabili mukatuule impaanga imo ukufuma mu mukuni, e kutila, impaanga imo ukufuma pa mpaanga imyanda ibili (200) ukufuma pa fitekwa fya mu Israele.+ Ifi e fyo mukalaleta pa kutuula umutuulo wa ngano+ no mutuulo wa koca+ na malambo ya mutende,+ ku kufuta imilandu yabo,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 16  “‘Abantu ba mu calo bonse e bakasangula uyu musangulo+ ku ntungulushi ya mu Israele.+ 17  Kabili intungulushi+ e ikala-angalila imituulo ya koca+ ne mituulo ya buunga+ no mutuulo wa mwangashi+ mu mitebeto+ ne myeshi yamoneka+ na mu masabata,+ mu nshita sha mitebeto yonse iya ba mu ng’anda ya kwa Israele.+ E ikapeela ica kutuula pa mutuulo wa lubembu no mutuulo wa ngano no mutuulo wa koca na malambo ya mutende, pa kufuta aba mu ng’anda ya kwa Israele.’ 18  “Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Mu mweshi wa ntanshi, pa bushiku bwa ntanshi muli uyo mweshi, ukabuule ing’ombe iilume iinono, iisuma,+ no kusangulula umwa mushilo ukufuma ku lubembu.+ 19  Na shimapepo akabuule umulopa umo uwa mutuulo wa pa lubembu no kushinga pa nceshi sha pa mwinshi+ wa Ng’anda na pa makoona yane aya mwa kupita umulopa umwa ciipailo+ na pa nceshi sha pa mpongolo ya ku lubansa lwa mu kati. 20  E fyo ukacita mu bushiku bwa cinelubali (7) mu mweshi pa mulandu wa muntu onse uwabifya mu kuluba+ na pa mulandu wa muntu onse uushaishiba; e fyo mukafute Ing’anda.+ 21  “‘Mu mweshi wa ntanshi, pa bushiku bwe kumi na shine (14) muli uyo mweshi, mukacite ica kucilila.+ Mukacite umutebeto wa nshiku cinelubali (7) apo mukalalya umukate uushatutumuka.+ 22  Muli ubo bushiku, intungulushi ikailetela iine no kuletela abantu ba mu calo ing’ombe iilume iinono ukuba umutuulo wa pa lubembu.+ 23  Kabili pa nshiku cinelubali (7) isha mutebeto,+ ikapekanye ing’ombe ishilume ishinono cinelubali ku kuba umutuulo wa koca kuli Yehova na basukusuku cinelubali, abasuma, cila bushiku pa nshiku cinelubali,+ no mutuulo wa pa lubembu ni sawe cila bushiku.+ 24  Umutuulo wa ngano, itepe limo pa ng’ombe iilume iinono imo ne tepe limo pali sukusuku umo e fyo ikapekanye, nomba amafuta, ni galoni imo iya mafuta pe tepe limo.+ 25  “‘Mu mweshi wa cinelubali (7), pa bushiku bwalenga ikumi na shisano (15) muli uyo mweshi, pa mutebeto,+ ikapekanye fimo fine inshiku cinelubali,+ ifyalingana no mutuulo wa pa lubembu, umutuulo wa koca, ku mutuulo wa ngano na ku mafuta.’”

Amafutunoti