Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Esekiele 44:1-31

44  E lyo ambweseshe ku mpongolo ya pa nse iye tempele, iyalosha ku kabanga,+ kabili yalisalike.+  E lyo Yehova anjebele ati: “Iyi mpongolo ikaba iyaisalika pe. Tayakesulwe, kabili takuli umuntu nangu umo uukengililapo; pantu Yehova umwine, Lesa wa kwa Israele+ e po aingilile, e ico ikaba iyaisalika pe.  Lelo intungulushi+—apo ni ntungulushi, epo ikekala pa kulya ifya kulya ku cinso ca kwa Yehova.+ Ikengilila pa cikuulwa ca kwingililapo ica pa mpongolo, kabili e po ikafumina.”+  E lyo ampishishe ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso pa ntanshi ya Ng’anda, ukuti mone, kabili moneni! ubukata bwa kwa Yehova bwaiswile mu ng’anda ya kwa Yehova.+ Na ine nawile ubukupeme.+  E lyo Yehova atile kuli ine: “We mwana wa muntu, bikapo umutima+ no kumona na menso yobe, no kumfwa mu matwi yobe fyonse ifyo ndesosa kuli iwe pa fipope fyonse ifya ng’anda ya kwa Yehova na pa mafunde ya iko yonse, kabili ubike umutima pa mwinshi wa Ng’anda na ponse apa kufumina mwi tempele.  Kabili usose kuli Bacipondoka,+ ku ba mu ng’anda ya kwa Israele auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Mwacita ifya bunani pafula, mwe ba mu ng’anda ya kwa Israele,+  ilyo muleta abena fyalo abashasembululwa imitima kabili abashasembululwa imibili,+ ukuti babe mwi tempele lyandi no kukowesha ing’anda yandi; pa nshita mutuula ifya kulya fyandi,+ e kutila amafuta+ no mulopa,+ e lyo bena balepula mu cipangano candi pa mulandu wa fya bunani fyenu.+  Kabili tamwabikako amano ku kubomba umulimo wandi uwakuma ifya mushilo fyandi,+ nangu kubikapo bambi ukumubombelako umulimo mwi tempele lyandi.”’+  “‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Takuli umbi umbi, uushasembululwa umutima kabili uushasembululwa umubili, uwingengila mwi tempele lyandi, e kutila, umbi umbi uuli mu kati ka bana ba kwa Israele.”’+ 10  “‘Lelo abena Lebi abatalwike kuli ine+ ilyo Israele uwafumine kuli ine akonkele utulubi twabo utwa bunani, na bo bafwile ukukandwa pa membu shabo.+ 11  Kabili bakaba ababomfi mwi tempele lyandi, ukuba bakangalila pa mpongolo sha Ng’anda no kuba bakabomba mu Ng’anda.+ E bakalaipaya inama ya mutuulo wa koca ne lambo lya pa membu sha bantu,+ kabili e bakeminina pa ntanshi yabo no kubabombela.+ 12  Pa mulandu wa kuti baalebabombela pa ntanshi ya tulubi twabo utwa bunani+ no kuba ica kupunwisha ica kulenga aba mu ng’anda ya kwa Israele ukubembuka,+ e co naimisha ukuboko kwandi ku kubalwisha,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova, ‘kabili bakashingamwa imembu shabo. 13  Kabili tabakapalame kuli ine ukubomba bushimapepo nangu ukupalama ku ca mushilo candi conse,+ ku fya mushilo nga nshi, kabili bakashingamwa ukuseebana kwabo ne fya bunani fyabo ifyo bacitile.+ 14  Nkabasonta ukuba aba kubomba umulimo wa mu Ng’anda, bakabomba fyonse ifibombwamo na fyonse ifilingile ukubombwamo.’+ 15  “‘Lelo bashimapepo abena Lebi,+ abana ba kwa Sadoke,+ ababombele umulimo wa mwi tempele lyandi ilyo abana ba kwa Israele bafumine kuli ine,+ bena e bakapalama kuli ine ku kumombela, kabili bakeminina ku cinso candi+ pa kuti batuule amafuta+ no mulopa,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 16  ‘Bena e bakalaingila mwi tempele lyandi,+ kabili e bakalapalama kwi tebulo lyandi ku kumombela,+ no kubomba umulimo wandi.+ 17  “‘Nomba ilyo baingila mu mpongolo sha mu lubansa lwa mu kati, bakafwale ifya kufwala fya nsalu sha kolokondwe, kabili bekafwala ifya kufwala fya masako ya mpaanga ilyo balebombela mu mpongolo sha mu lubansa lwa mu kati nangu ni mu kati ka mpongolo.+ 18  Ku mitwe yabo bafwile ukufwala ifitebo fya nsalu sha kolokondwe,+ na bakaputula ba nsalu sha kolokondwe e bo bafwile ukufwala mu misana yabo.+ Tabafwile ukufwala ifya kufwala ifingabalenga ukupiba. 19  Kabili ilyo bafumina mu lubansa lwa ku nse, mu lubansa lwa ku nse ku bantu, bafwile ukufuula ifya kufwala fyabo ifyo babombelamo,+ no kufibika mu miputule ya kuliilamo iya mushilo,+ no kufwala ifya kufwala fimbi pa kuti belenga abantu ukuba aba mushilo ku fya kufwala fyabo.+ 20  No mushishi wa ku mitwe yabo tabalingile ukubeya+ kabili bekauleka ukusakalala. Bafwile ukukaka umushishi wa ku mitwe yabo.+ 21  Kabili shimapepo onse tafwile ukunwa umwangashi ilyo aingila mu lubansa lwa mu kati.+ 22  Kabili te kuti bope mukamfwilwa nangu umwanakashi uwalekwa,+ kano umukashana uushatala opwa uwa mu bana ba mu ng’anda ya kwa Israele+ atemwa mukamfwilwa wa kwa shimapepo, e bo bengopa.’ 23  “‘Bakasambilishe abantu bandi ubupusano bwaba pa fya mushilo ne fyasaaluka; no kubalenga bakeshibe ubupusano pa fyakowela ne fyasanguluka.+ 24  Kabili nga kwaba umulandu, bakeminine ku kupingula;+ bakakonke ubupingushi bwandi pa kupingula.+ Bakakonke na mafunde yandi ne fipope fyandi pa lwa nshita sha mitebeto yandi,+ na masabata yandi bakayalenge ukuba aya mushilo.+ 25  Na ku muntu uwafwa bekayako pa kuti bekakowela, lelo nga ni shibo nangu nyinabo nangu umwana wabo umwaume nangu umwana wabo umwanakashi nangu munyinabo nangu nkashi yabo uushaba no mulume, kuti baikowesha.+ 26  Pa numa ya kusanguluka kwakwe, bakamupendele inshiku cinelubali (7).+ 27  Na pa bushiku ubo aingila umwa mushilo, mu lubansa lwa mu kati, ku kubombela umwa mushilo, afwile ukuleta umutuulo wakwe uwa pa lubembu,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 28  “‘Kabili ubupyani bwabo ni ubu: ni ne ubupyani bwabo.+ Kabili mwikabapeela impanga mu Israele: ni ne ubupyani bwabo. 29  Umutuulo wa buunga no mutuulo wa pa lubembu no mutuulo wa pa mulandu—e bakalya.+ Na conse icapeelwa mu Israele—cikaba cabo.+ 30  Ne filimwa fyonse ifyawamisha ifyabalilapo ukupya ne misangulo yawamisha yonse pa misangulo yenu—fikaba fya bashimapepo;+ no buunga mu fisabo fya kubalilapo mukapeele bashimapepo,+ pa kuti ipaalo likabe pa ng’anda yobe.+ 31  Bashimapepo tabafwile ukulya conse icaifwila nelyo ifyuni ifyo bataakanya nangu inama iyaipaiwa ku nama imbi.’+

Amafutunoti