Esekiele 42:1-20

42  E lyo amfumiishe+ ku lubansa lwa ku nse ukupitila ku nshila iyalosha ku kapinda ka ku kuso.+ Awe antwele ku muputule wa kuliilamo+ uwali pa ntanshi ya ncende yapaatulwa iyali pa ntanshi ya cikuulwa+ lwa ku kapinda ka ku kuso.  Pa ntanshi ya mwinshi wa ku kapinda ka ku kuso, pali incende yalepa imikono umwanda umo (100), na mu bwipi yali imikono amakumi yasano (50).  Apalungatana ne ncende yali imikono amakumi yabili (20) iya lubansa lwa mu kati+ kabili apalungatana na palambatikwa amabwe+ pa lubansa lwa pa nse pali icikuulwa+ icalungatana ne cikuulwa ica ntunti shitatu.  Pa ntanshi ya miputule ya kuliilamo pali apa kwenda apali imikono ikumi (10) mu bwipi ukulola mu kati,+ no mukono umo mu butali, ne miinshi ya ku miputule ya kuliilamo yabelele ku kapinda ka ku kuso.  Kumfwa imiputule ya kuliilamo, iya pa muulu yali iipi ukucila iya pa nshi no kucila iya pa kati ka cikuulwa, pantu incende imo ku miputule ya pa muulu yalisendelwe ku lukungu.  Pantu yali intunti shitatu,+ kabili tayakwete inceshi nge nceshi sha mu mansa. E mulandu wine incende iikalamba yasendeelwe ku ya pa muulu ukucila ku ya pa nshi ne ya pa kati ukufuma pa nshi.  Ne cibumba ca ku nse cali mupepi ne miputule ya kuliilamo ukulola ku lubansa lwa ku nse pa ntanshi ya miputule imbi iya kuliilamo. Na mu butali cali imikono amakumi yasano (50).  Pantu ubutali bwa miputule ya kuliilamo iyalolele ku lubansa lwa ku nse bwali imikono amakumi yasano, kabili pa ntanshi ye tempele bwali imikono umwanda umo (100).  Kabili pa ntunti ya kubalilapo iya iyi miputule ya kuliilamo, pali umwinshi wabelele ku kabanga, uwa kwingililamo nga wapita mu lubansa lwa ku nse. 10  Ku numa ya cibumba ca lubansa ukulola ku kabanga, ukulungatana ne ncende yapaatulwa+ no kulungatana ne cikuulwa, kwali imiputule ya kuliilamo.+ 11  Kwali ne nshila pa ntanshi ya iyi miputule iyapalene ne nshila ya mu miputule ya kuliilamo iya ku kapinda ka ku kuso.+ Yalilingene mu butali na mu bwipi; ne minshi ya kufuminako yonse yalipalene, na mapulani yali ayapalana ne minshi ya kwingililako yali iyapalana. 12  Kabili ifyali iminshi ya ku miputule ya kuliilamo iyali ku kapinda ka ku kuso, e fyali umwinshi uwali ku lutwe lwa nshila, inshila ya pa ntanshi ya cibumba lubali ku kabanga, iya kwingililamo nga wapita ku lubansa lwa ku nse.+ 13  E lyo anjebele ati: “Imiputule ya kuliilamo iili ku kapinda ka ku kuso ne miputule ya kuliilamo iili ku kapinda ka ku kulyo ukulungatana ne ncende yapaatulwa,+ miputule ya kuliilamo iya mushilo, umo bashimapepo abapalama+ kuli Yehova baliila ifya mushilo nga nshi.+ E mo babika ifya mushilo nga nshi no mutuulo wa ngano no mutuulo wa pa lubembu no mutuulo wa pa mulandu, pantu mwa mushilo.+ 14  Ilyo bashimapepo baingilamo, te kuti bafume umwa mushilo ukuya ku lubansa lwa ku nse, lelo bakasha ifya kufwala fyabo ifyo babombelamo,+ pantu fya mushilo. Bakafwale ifya kufwala fimbi,+ e lyo bengapalama ku lubansa ukuba abantu.” 15  Ilyo apwile ukupima mu kati ka ng’anda, amfumishe ku nse ku nshila ya ku mpongolo iyalosha ku kabanga,+ kabili alipimine ukushinguluka konse konse. 16  Apimine ulubali lwa ku kabanga kwi tete lya kupiminako. Lwali imikono imyanda isano (500) kwi tete lya kupiminako,+ ukushinguluka konse konse. 17  Apimine ulubali lwa ku kapinda ka ku kuso kwi tete lya kupiminako, lwali amatete imyanda isano (500), ukushinguluka konse konse. 18  Apimine no lubali lwa ku kapinda ka ku kulyo kwi tete lya kupiminako, lwali amatete imyanda isano (500). 19  Ashingulukile ku lubali lwa ku masamba. Apimine amatete imyanda isano (500), kwi tete lya kupiminako. 20  Apimine imbali shine. Kabili icibumba icashingulwike konse konse,+ cali amatete imyanda isano (500) mu butali na mu bwipi cali amatete imyanda isano,+ calepaatulanya ica mushilo ne cishili ca mushilo.+

Amafutunoti