Esekiele 41:1-26

41  E lyo antwele mwi tempele, apimine ne nceshi sha mu mbali, shali imikono mutanda (6) mu bwipi lubali lumo ne mikono mutanda lubali lumbi.  Kabili umwinshi wali imikono ikumi (10) mu bwipi, ne fibumba fyali ku mbali ya mwinshi fyali imikono isano ku lubali lumo ne mikono isano ku lubali lumbi. Apimine ubutali bwa liko, lyali imikono amakumi yane (40); na mu bwipi lyali imikono amakumi yabili (20).  Aingile na mu kati no kupima uluceshi lwa ku mbali ya mwinshi, lwali imikono ibili; no mwinshi, wali imikono mutanda (6); kabili mu bwipi umwinshi wali imikono cinelubali (7).  Awe apimine no muputule wa mu kati, walepele imikono amakumi yabili (20); na mu bwipi,+ wali amakumi yabili, ku ntanshi ye tempele. E lyo anjebele ati: “Umu e mwa Mushilo Nga Nshi.”+  E lyo apimine icibumba ca ng’anda, catikeme imikono mutanda (6). Ne miputule ya mu mbali yali imikono ine (4) mu bwipi, ukushinguluka konse konse; yashingulwike ing’anda yonse fye.+  Ne miputule ya mu mbali yali umuputule pa muulu wa muputule, intunti shitatu, kabili intunti imo na imo yakwete imiputule amakumi yatatu (30); kabili shafikile mu cibumba ca ng’anda, e kutila imiputule ukushinguluka konse konse, pa kuti shikate bwino bwino, lelo tayasuntinkene ne cibumba ca ng’anda.+  Kumfwa imiputule ya mu mbali, iya kubalilapo yalicepelepo pa ya pa ntunti ya bubili, ne ya pa ntunti ya butatu yalikulile ukucila iya pa ntunti ya bubili, kabili kwali na matabo ku ng’anda ayaile yaleshinguluka ukuya ku miputule ya pa muulu.+ Kanshi ing’anda yakuliile ku muulu, kabili umo kuti anina ukufuma pa nshi ukuya pa ntunti ya butatu,+ ukupita pa ntunti ya bubili.  Namwene no kuti ing’anda yakuulilwe pa cibumbili icasansuka. Kumfwa imifula iyakuulilwepo imiputule ya ku mbali, ukufuma pa mifula ukufika apo icikuulwa calundanine kuli iyi mifula, palepele itete limo ilituntulu ilya mikono mutanda (6).+  Ubwipi bwa cibumba ca muputule wa ku mbali, ukulola ku nse, bwali imikono isano. Kabili kwali incende iyashele apashali akantu ilyo bakuulile imiputule ya ku mbali iya ng’anda. 10  Incende iyali pa kati ka miputule ya kuliilamo+ ne ng’anda, yali imikono amakumi yabili (20) mu bwipi ukushinguluka konse konse. 11  No mwinshi wa ku miputule ya ku mbali wabelele ku ncende yashele apashali akantu, umwinshi umo waloseshe ku kapinda ka ku kuso na umbi waloseshe ku kapinda ka ku kulyo; ne ncende iyashele apashali kantu yali imikono isano mu bwipi, ukushinguluka konse konse. 12  Ne cikuulwa icali ku masamba, icalungatene ne ncende iyapaatulwa, cali imikono amakumi cinelubali (70) mu bwipi. Ne cibumba ca ico cikuulwa catikeme imikono isano kabili cashingulwike konse konse; ne ci cikuulwa cali imikono amakumi pabula (90) mu butali. 13  Apimine ne ng’anda, kabili yali imikono umwanda umo (100) mu butali; ne ncende yapaatulwa ne cikuulwa ne fibumba fya ciko, fyalepele imikono umwanda umo. 14  Ubwipi bwa ng’anda pa ntanshi ukulundapo ne ncende yapaatulwa lwa ku kabanga, fyali imikono umwanda umo (100). 15  Apimine no butali bwa cikuulwa pa ntanshi ya ncende yapaatulwa iyali ku numa ya ciko no lukungu lwa ciko lubali uku na lubali kulya, bwali imikono umwanda umo (100). Apimine ne tempele no muputule wa mu kati+ ne cikuulwa ca kwingililapo icaloseshe mu lubansa; 16  fyonse fitatu fyali ne minshi, na mawindo ayakulila mu kati,+ no lukungu. Ku fibumba fya pa ntanshi ya mwinshi na ku fibumba fyonse, ukufuma pa nshi ukufika pa mawindo, bakupileko imbao konse konse;+ na pa mawindo pali ifya kufimbapo. 17  Fyonse, e kutila pa muulu wa mwinshi na mu kati ka ng’anda na ku nse ne cibumba conse ukushinguluka konse konse, fyalipiminwe, 18  kwali na bakerubi babaswa+ no tuncindu utwalengelwe,+ na kancindu kamo pa kati ka bakerubi babili, kabili kerubi umo umo ali ne finso fibili.+ 19  Icinso ca muntu caloseshe ku kancindu lubali uku, ne cinso ca musepela wa nkalamo caloseshe ku kancindu lubali kulya,+ kabili fyalengelwe mu ng’anda yonse ukushinguluka konse konse. 20  Ukufuma pa nshi ukufika pa muulu wa mwinshi, pa cibumba ce tempele palengelwe bakerubi no tuncindu. 21  Ne nceshi sha pa mwinshi we tempele shali ne mbali shine ishalingana;+ na pa ntanshi ya ncende ya mushilo pali icalemoneka ifi: 22  iciipailo ca cimuti icalepele imikono itatu, na mu butali cali imikono ibili, calikwete na makoona.+ Mu mbali ukulola mu butali cali ca mbao. E lyo anjebele ati: “Ili e tebulo lya ku cinso ca kwa Yehova.”+ 23  Kwi tempele kwali ifiibi fibili na ku ncende ya mushilo na ko kwali ifiibi fibili.+ 24  Kabili iciibi cimo na cimo cali ne fipandwa fibili, ifipandwa fibili ifya kupeta. Iciibi cimo cali ne fipandwa fibili, ne cibiye na co cali ne fipandwa fibili. 25  Kabili pa fiibi fye tempele, palengelwe bakerubi no tuncindu,+ nge fyalengelwe pa fibumba, kabili pali na kamutenge ka fimuti fyatikama pa muulu wa cikuulwa ca kwingililapo ku nse. 26  Kwali na mawindo ayakwete amafulemu ayakulile mu kati+ no tuncindu twalengelwe lubali uku na lubali kulya ku mbali sha muputule wa kwingililapo ne miputule ya ku mbali ya ng’anda na ku tumitenge.

Amafutunoti