Esekiele 40:1-49

40  Mu mwaka walenga amakumi yabili na isano (25) muli bunkole bwesu,+ pa bushiku bwalenga ikumi (10) muli uyo mweshi, mu mwaka walenga ikumi na ine (14) pa numa ya konaulwa kwa musumba,+ mu bushiku ubu bwine e mo ukuboko kwa kwa Yehova kwaishile pali ine,+ kabili antwele ku cifulo cimbi.+  Mu fimonwa fya kwa Lesa antwele ku calo ca Israele kabili asukile anteeka pa lupili ulwalepesha+ apali icikuulwa icapala umusumba ku kapinda ka ku kulyo.+  Awe antwele kulya, kabili moneni! kwali umuntu. Alemoneka ngo mukuba,+ na mu minwe yakwe mwali intambo ya nsalu, ne tete lya kupiminako,+ kabili aiminine pa mpongolo.  No yo muntu atampile ukusosa kuli ine ati: “We mwana wa muntu,+ mona ku menso yobe, umfwa na ku matwi yobe, kabili bika umutima obe pali fyonse ifyo ndekulanga, pantu ico waletelwa kuno ni pa kuti nkulange. Webe aba mu ng’anda ya kwa Israele fyonse ifyo ulemona.”+  Kabili moneni! kwali ilinga ukushinguluka ing’anda yonse. Na mu minwe ya uyo muntu mwali itete lya kupiminako ilyalepele imikono mutanda (6), cila mukono walingene no mukono umo ukubikapo no lupi mu bwipi. Awe atampile ukupima icibumba mu bwipi, kabili calepele itete limo; no kufuma pa nshi ukuya pa muulu cali itete limo.  E lyo aishile ku mpongolo, iyalosha ku kabanga,+ aninine pa matabo ya iko. Atampile ukupima umwinshi wa mpongolo.+ Umo walepele itete limo mu bwipi, na umbi wali itete limo mu bwipi.  Umuputule wa balinshi wali itete limo mu butali ne tete limo mu bwipi, na pa kati ka miputule ya balinshi+ pali imikono isano; no mwinshi wa mpongolo lubali ku cikuulwa ca kwingililapo ica pa mpongolo uwalolele mu kati wali itete limo.  Awe apimine icikuulwa ca kwingililapo ica pa mpongolo icalolele mu kati, kabili calepele itete limo.+  Awe apimine icikuulwa ca kwingililapo ica pa mpongolo, cali imikono cinekonsekonse (8); ne nceshi sha ciko isha mu mbali, shali imikono ibili; ne cikuulwa ca kwingililapo calolele mu kati. 10  Ne miputule ya balinshi iya ku mpongolo yalosha ku kabanga yali itatu ulubali lumo na itatu ulubali lumbi. Yonse itatu yalilingene, ne nceshi sha mu mbali shalilingene, uku no ku. 11  E lyo apimine pa mwinshi wa pa mpongolo mu bwipi, wali imikono ikumi (10); ubutali bwa mpongolo bwali imikono ikumi na itatu (13). 12  Ne ncende iyo bacingilila iya pa ntanshi ya miputule ya balinshi yali umukono umo, kabili kwali incende iyo bacingilila iyali umukono umo ku mbali shonse shibili. No muputule wa balinshi wali imikono mutanda (6) ku lubali ulu ne mikono mutanda ku lubali lulya. 13  E lyo apimine impongolo ukufuma ku mutenge wa muputule wa balinshi umo ukufika na ku mutenge wa muputule wa balinshi uubiye. Yali imikono amakumi yabili na isano (25) mu bwipi;+ iminshi ya ku miputule ya balinshi yaliloshenye. 14  E lyo apimine ne nceshi sha ku mbali ishali imikono amakumi mutanda (60), inceshi sha ku mbali ishalosha mu lubansa isha ku mpongolo shonse. 15  Ukufuma pa ntanshi ya mpongolo ya kwingililapo ukufika pa ntanshi ya muputule wa kwingililapo uwa mu mpongolo ya mu kati pali imikono amakumi yasano (50). 16  Kabili ku miputule ya balinshi na ku nceshi sha ku mbali kwali amawindo+ ayakulila mu kati, mu mpongolo konse konse, e fyo cali na ku miputule ya kwingililapo. Aya mawindo yali konse konse ukulola mu kati, na ku nceshi sha ku mbali balilengeleko utuncindu.+ 17  E lyo antwele mu lubansa lwa pa nse, kabili moneni! mwali imiputule ya kuliilamo,+ kabili pa lubansa palambatikwe amabwe konse konse. Apalambatikwe amabwe pali imiputule ya kuliilamo amakumi yatatu (30).+ 18  Kabili apalambatikwe amabwe ku mbali ya mpongolo mu butali palingene fye no muputule wa pa mpongolo—apalambatikwa amabwe apa mwi samba. 19  E lyo apimine mu bwipi bwa lubansa ukutula pa ntanshi ya mpongolo ya mwi samba ukufika pa ntanshi ya lubansa lwa mu kati. Pali imikono umwanda umo (100) ku kabanga na ku kapinda ka ku kuso. 20  Kabili ulubansa lwa ku nse lwali ne mpongolo iyaloseshe ku kapinda ka ku kuso. Apimine ubutali bwa iko no bwipi bwa iko. 21  Ne miputule ya iko iya balinshi yali itatu ulubali lumo na itatu ulubali lumbi. Kabili inceshi sha iko isha ku mbali shalilingene ne nceshi sha mpongolo ya ntanshi. Yali imikono amakumi yasano (50) mu butali, na mu bwipi yali imikono amakumi yabili na isano (25). 22  Na mawindo ya iko no muputule wa iko uwa kwingililapo no tuncindu twalengwapo+ fyali ifyalingana ne fyali pa mpongolo iyalosha ku kabanga. Kabili pali amatabo cinelubali (7) apo abantu baleninina, no muputule wa kwingililapo walungatene na matabo. 23  Ne mpongolo ya mu lubansa lwa mu kati iya ku kapinda ka ku kuso yalungatene ne mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso ne ya ku kabanga yalungatene ne ya ku kabanga. Ilyo apimine ukutula pa mpongolo imo ukufika ku mpongolo iyalungatene na yo, asangile ukuti pali imikono umwanda umo (100). 24  Awe asukile antwala ku kapinda ka ku kulyo, kabili moneni! kwali impongolo iyalosha ku kapinda ka ku kulyo,+ kabili apimine inceshi sha iko isha mu mbali no muputule wa kwingililapo kabili fyalingene na shilya impongolo shimbi. 25  Yali na mawindo no muputule wa kwingililapo na o wine wali na mawindo konse konse, ayapalene na ya mawindo. Wali imikono amakumi yasano (50) mu butali, na mu bwipi wali imikono amakumi yabili na isano. 26  Kwali na matabo cinelubali (7) apo abantu baleninina pa kuya kuli iyi mpongolo,+ no muputule wa kwingililapo wali pa ntanshi ya matabo. Pa nceshi sha mu mbali palengelwe no tuncindu, kamo ku lubali ulu na kambi ku lubali lulya. 27  Na mu lubansa lwa mu kati mwali impongolo yalola ku kapinda ka ku kulyo. Kabili apimine ukutula pa mpongolo ukufika ku mpongolo yalola ku kapinda ka ku kulyo imikono umwanda umo (100). 28  Asukile antwala mu lubansa lwa mu kati ukwingilila ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kulyo. Awe apimine impongolo ya ku kapinda ka ku kulyo, yalingene fye na shilya shimbi. 29  Ne miputule ya balinshi na nceshi sha iko isha mu mbali no muputule wa kwingililapo fyalingene na filya fimbi. Kabili yena no muputule wa iko uwa kwingililapo fyali na mawindo ukushinguluka fye konse. Wali imikono amakumi yasano (50) mu butali, na mu bwipi wali imikono amakumi yabili na isano (25).+ 30  Kwali ne miputule ya kwingililapo ukushinguluka fye konse; mu butali yali imikono amakumi yabili na isano (25), na mu bwipi yali imikono isano. 31  Kabili umuputule wa iko uwa kwingililapo wali lwa ku lubansa lwa ku nse, kwali no tuncindu twalengwa ku nceshi sha mu mbali,+ kwali na matabo ya kunininako cinekonsekonse (8).+ 32  Asukile antwala mu lubansa lwa mu kati ukupita ku kabanga, no kupima impongolo, na yo yalingene fye na shilya impongolo shimbi. 33  Ne miputule ya balinshi ne nceshi sha mu mbali no muputule wa kwingililapo fyalingene na filya fimbi, kabili yena no muputule wa iko uwa kwingililapo fyali na mawindo konse konse. Wali imikono amakumi yasano (50) mu butali na mu bwipi wali imikono amakumi yabili na isano (25). 34  No muputule wa iko uwa kwingililapo wali lwa ku lubansa lwa ku nse, na pa nceshi sha ku mbali palengelwe utuncindu ulubali luno no lubali lulya. Kwali na matabo ya kunininako cinekonsekonse (8). 35  E lyo antwele ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso+ no kuipima, na yo yalingene na shilya mpongolo shimbi,+ 36  imiputule ya iko iya balinshi, inceshi sha iko isha mu mbali no muputule wa iko uwa kwingililapo. Kabili yalikwete amawindo ukushinguluka konse konse. Wali imikono amakumi yasano (50) mu butali, na mu bwipi wali imikono amakumi yabili na isano (25). 37  Kabili ku lubansa lwa ku nse e kwabelele inceshi sha uko isha mu mbali, kabili pa nceshi sha mu mbali palengelwe utuncindu uku no ku.+ Pali na matabo ya kunininako cinekonsekonse (8). 38  No muputule wa kuliilamo no mwinshi wa uko wali mupepi ne nceshi sha mpongolo. E mo balesamfisha umutuulo wa koca.+ 39  Kabili mu cikuulwa ca kwingililapo ica ku mpongolo mwali amatebulo yabili uku lubali na yabili kulya lubali, aya kwipailapo umutuulo wa koca+ no mutuulo wa pa lubembu+ no mutuulo wa pa mulandu.+ 40  Kabili lwa ku nse, apaninina abantu ilyo baleya ku mwinshi wa ku mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso, pali amatebulo yabili. Na ku lubali lumbi ulwa cikuulwa ca kwingililapo ica pa mpongolo kwali amatebulo yabili. 41  Ku mbali ya mpongolo kwali amatebulo yane kuno lubali na matebulo yane kulya lubali—yonse pamo amatebulo yali cinekonsekonse (8), apo baleipaila ifya kutuula. 42  Amatebulo yonse yane aya mituulo yali ya mabwe ayaputulwa bwino. Yali umukono umo na hafu mu butali, na mu bwipi yali umukono umo na hafu, kabili yalepele umukono umo. Apo pene e po balebika ne fya kwipailako imituulo ne lambo. 43  Kwali no tumashelufu twa kubikamo ifintu utwali ngo lupi mu bwipi, uto bapoopeele mu kati konse konse; kabili pa matebulo e po balebika inama ya mutuulo.+ 44  Na ku nse ya mpongolo ya mu kati kwali imiputule ya kuliilamo bakemba,+ mu lubansa lwa mu kati, iyabelele ku mbali ya mpongolo ya ku kapinda ka ku kuso. Yaloseshe ku kapinda ka ku kulyo. Kwali na umbi uwabelele ku mpongolo ya ku kabanga. Waloseshe ku kapinda ka ku kuso. 45  E lyo anjebele ati: “Uyu, umuputule wa kuliilamo uwalosha ku kapinda ka ku kulyo, wa bashimapepo abalebomba pa ng’anda.+ 46  No muputule wa kuliilamo uwalosha ku kapinda ka ku kuso wa bashimapepo abalebomba pa ciipailo.+ Ni bamwana Sadoke,+ aba mu bana baume ba kwa Lebi, abapalama kuli Yehova ku kumubombela.”+ 47  E lyo apimine no lubansa lwa mu kati. Lwali imikono umwanda umo (100) mu butali, na mu bwipi lwali imikono umwanda umo, ulwa mbali shine ishalingana. Ne ciipailo cali pa ntanshi ya ng’anda. 48  E lyo antwele ku muputule wa kwingililapo uwa ku ng’anda,+ apimine no luceshi lwa ku mbali ya muputule wa kwingililapo, lwali mikono isano ulubali lumo ne mikono isano ulubali lumbi. Ne mpongolo mu bwipi yali imikono itatu ulubali luno ne mikono itatu ulubali lulya. 49  Umuputule wa kwingililapo wali imikono amakumi yabili (20) mu butali, na mu bwipi wali imikono ikumi na umo (11). Pali na matabo ya kunininapo. Mupepi ne nceshi pali inceshi shimbi, uku lumo no ku lumo.+

Amafutunoti