Esekiele 39:1-29

39  “Kabili iwe, we mwana wa muntu, sesemena Goge,+ no kusosa auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Mona, nakwalukila, we Goge, we ntungulushi ya Mesheke+ na Tubali.+  Nkakwalulula no kukutungulula+ no kukuninika ukufuma ku kapinda ka ku kuso+ ukutali sana no kukuleta pa mpili sha kwa Israele.  E lyo nkoma ubuta bobe ukufuma mu kuboko kobe ukwa ku kuso, nkaponya ne mifwi ukufuma mu kuboko kobe ukwa ku kulyo.  Pa mpili sha kwa Israele e po ukawila,+ iwe na mabumba yobe na bantu abakaba na iwe. Nkakupeela ku fyuni ifiswango ukuti fikakulye, ifyuni fya misango yonse iya mapindo, na ku finama fya mpanga.”’+  “‘Mu mpanga e mo ukafwila,+ pantu ine ninsosa,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.  “‘Nkatuma umulilo pa calo ca Magoge+ na pa baikala umutelelwe pa fishi;+ e lyo abantu bakeshiba ukuti nine Yehova.  Nkalenga ne shina lyandi ilya mushilo ukwishibikwa mu bantu bandi, abena Israele, nshakaleke bakaseebanye ishina lyandi ilya mushilo na kabili;+ ne nko shikeshiba ukuti nine Yehova,+ Uwa Mushilo wa mu Israele.’+  “‘Moneni! Cileisa kabili cikacitika,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. ‘Ubu e bushiku nalelandapo.+  Kabili abekashi ba mu misumba ya mu Israele bakafuma, bakoca mu mulilo ifyanso ne nkwela shinono ne nkwela shikalamba, amata ne mifwi ne nkonto na mafumo; e fyo bakakoseshako umulilo+ pa myaka cinelubali (7). 10  Tabakatebe inkuni mu mpanga, nangu kutema inkuni mu mitengo, pantu ku fyanso e ko bakakosesha umulilo.’ “‘Kabili bakapokolola ifipe fya balebapokolola,+ no kusampa ifipe fya balesampa ifipe fyabo,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 11  “‘Nomba muli ubo bushiku e mo nkapeela Goge+ incende, apa kushiikwa mu Israele, mu mupokapoka wa bapitanshila ku kabanga ka bemba, kabili ukacilikila abapitanshila. Kulya e ko bakashiika Goge ne bumba lyakwe, kabili ukenikwa Umupokapoka we Bumba lya kwa Goge.+ 12  Kabili aba mu ng’anda ya kwa Israele bakalabashiika pa myeshi cinelubali (7) pa kuti bawamye icalo.+ 13  Abantu bonse aba mu calo e bakabashiika, kabili ici e cikalenga ukuti balumbuke mu bushiku nkaicindamika,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 14  “‘Kukaba abantu ba kubomba umulimo abo bakapaatulula, bakalapita mu calo pamo na bambi, no kushiika abashala pa mbilibili pa mushili pa kuti bawamye icalo. Bakafwayafwaya ukufika ku mpela ya myeshi cinelubali (7). 15  Kabili aba kupita mu calo bakapita, ilyo umo amona ifupa lya muntu, afwile ukwimikapo icishibilo mupepi, mpaka aba kushiika bakashiike mu Mupokapoka we Bumba lya kwa Goge.+ 16  Ne shina lya musumba likaba Hamona. E fyo bakasangulula icalo.’+ 17  “Nomba kuli iwe, we mwana wa muntu, Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Sosa ku fyuni fya musango onse na ku nama sha mpanga shonse+ auti: “Longaneni no kwisa. Longaneni pamo konse konse mwise kwi lambo lyandi, ilyo ndemwipaila, ilambo ilikalamba pa mpili sha kwa Israele.+ Kabili mukalya umunofu no kunwa umulopa.+ 18  Mukalya umunofu wa mpalume,+ no kunwa umulopa wa ntungulushi sha pe sonde. Bonse baba nga basukusuku, abana ba mpaanga abalume,+ na basawe, abana ba ng’ombe abalume,+ utunama twaina utwa ku Bashani.+ 19  Kabili mukalya ifyanona no kwikuta+ no kunwa umulopa mukasuke mukakolwe, kwi lambo lyandi ilyo ndemwipaila.”’ 20  “‘Awe mukekuta pe tebulo lyandi ilyo mukalya bakabalwe na baninapo, impalume na ba bulwi ba misango yonse,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.+ 21  “‘Nkabika no bukata bwandi pa nko; ne nko shonse shikamona ne fyo nkapingula+ e lyo na maka ya kuboko kwandi uko nabika pali shena.+ 22  Kabili aba mu ng’anda ya kwa Israele bakeshiba ukuti nine Yehova Lesa wabo ukufuma pali bulya bushiku ukuya na ku ntanshi.+ 23  Ne nko shikeshiba ukuti ni pa mulandu wa membu shabo aba mu ng’anda ya kwa Israele bailile muli bunkole,+ pa mulandu wa kuti balimfutwike ica kuti nalifishile icinso candi kuli bena+ no kubapeela mu minwe ya balwani babo, e lyo bonse balafwa ku lupanga.+ 24  Nabacitile ukulingana no kukowela kwabo kabili ukulingana ne membu shabo,+ nalefisa icinso candi kuli bena.’ 25  “E ico, Shikulu Mulopwe Yehova, atila, ‘Nomba e lyo nkabwesha bankole ba kwa Yakobo+ no kubelela uluse aba mu ng’anda ya kwa Israele bonse;+ nkomfwa ubufuba pe shina lyandi ilya mushilo.+ 26  Bakaba nabaseebana+ kale no kukandwa pa kukanaba ne cishinka kuli ine,+ ilyo bakekala umutelelwe+ mu mpanga yabo, ukwabula no wa kubatiinya.+ 27  Ilyo nkababwesha ukufuma mu nko no kubalonganya ukubafumya mu fyalo fya balwani babo,+ e lyo nkailenga ukuba uwa mushilo pa menso ya nko ishingi.’+ 28  “‘E lyo bakeshiba ukuti nine Yehova Lesa wabo, ilyo nkabaleka bakaye muli bunkole mu nko no kubalonganya pa mpanga yabo,+ ica kuti nshakasheko nangu umo mu nko.+ 29  Nshakafise na kabili icinso candi kuli bena,+ pantu nkapongolwela umupashi wandi pa ba mu ng’anda ya kwa Israele,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.”

Amafutunoti