Esekiele 36:1-38

36  “Na iwe, we mwana wa muntu, sesemena impili sha kwa Israele, no kutila, ‘Mwe mpili sha kwa Israele,+ umfweni icebo ca kwa Yehova.  Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Pa mulandu wa kuti umulwani asosa pali iwe+ ati, ‘Eya! Ne fifulo fya kupepelapo ifya kale na kale+ nomba fyesu!’”’+  “E ico sesema no kutila, ‘Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “Pa mulandu wa kuti bakusha icibolya+ no kukutaakanya konse fye,+ pa kuti ube icuma ca bashalapo aba mu nko+ kabili bakulandapo fye pe ku bantu,+ kuli ne lyashi ilibi pa bantu,+  e ico, mwe mpili sha kwa Israele,+ umfweni amashiwi ya kwa Shikulu Mulopwe Yehova! E fyo Shikulu Mulopwe Yehova asosele ku mpili na ku tupili, ku mimana na ku mipokapoka na ku ncende shaonaika umushaba akantu+ na ku misumba iyaba ifibolya iya kupokololamo ifipe no kusekwa ku bashalapo ba mu nko ishashinguluka;+  e ico Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Cine cine mu kucincila kwandi ukwaba ngo mulilo e mo nkasosela+ ku bashalapo aba mu nko na ku bena Edomu bonse,+ e kutila inko ishaipeela icalo candi ku kuba icabo shileanga na mu mitima ya shiko yonse,+ no kutumfya,+ pa mulandu wa mpanga ya ciko iya mulemfwe pa kuti bacipoke.’”’+  “E ico sesemena icalo ca Israele, usose na ku mpili no tupili, ku mimana na ku mipokapoka auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “Moneni! Nasosa ku kucincila kwandi kabili ku bukali bwandi, pa mulandu wa kuti inko shalikuseebanya.”’+  “E ico Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Ine naimya ukuboko kwandi no kulapa+ nati inko ishakushinguluka e shikaseebana.+  Na imwe, mwe mpili sha kwa Israele, mukapuuka imisambo no kutwala ifisabo fya kulya abantu bandi abena Israele,+ pantu balaswa bese.+  Pantu ndemwafwa, kabili ndi no kupilibukila kuli imwe,+ kabili mukalimwa no kubyalwamo imbuto.+ 10  Kabili nkafusha pali iwe abantunse, aba mu ng’anda ya kwa Israele bonse,+ ne misumba ikekalwamo,+ ne ncende shaonaulwa shikakuulwa cipya cipya.+ 11  Cine cine, nkafusha pali iwe abantunse ne nama,+ fikafula no kufyalana, nkalenga mukekalwemo nga fintu cali kale+ kabili nkacita ifisuma ifingi muli imwe ukucila ifyo nacitile kale;+ e lyo mukeshiba ukuti nine Yehova.+ 12  Awe nkalenga abantunse ukwenda pali imwe, e kutila abantu bandi abena Israele, na imwe mukaba abantu babo,+ kabili mukaba ubupyani bwabo,+ kabili tamwakabalenge ukufwilwa+ abana na kabili.’” 13  “Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Pa mulandu wa kuti kuli abatila kuli imwe: “Ni mwe mulya abantu, kabili muli calo icilenga inko shenu ukufwilwa abana,”’+ 14  ‘e ico tamwakalye abantu na kabili,+ nangu kulenga inko shobe ukufwilwa abana,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 15  ‘Nshakaleke na kabili ukuti kukomfwike umuseebanya wa nko pali imwe,+ tamwakomfwe no musaalula wa bantu na bantu na kabili,+ kabili tamwakapunwishe ne nko shenu,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.” 16  Icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine na kabili, aciti: 17  “We mwana wa muntu, aba mu ng’anda ya kwa Israele baleikala mu calo cabo, kabili balecikowesha ku mibele yabo ne micitile yabo.+ Imibele yabo yaba nga makowesha ya mwanakashi ilyo ali ku mweshi.+ 18  E ico napongolwele ubukali bwandi pali bena pa mulandu wa mulopa basumishe pa calo,+ icalo ico bakoweseshe ku tulubi twabo utwa bunani.+ 19  Kabili nabapashiile mu nko, na bo basalanganine mu fyalo.+ Nabapingwile ukulingana ne mibele yabo kabili ukulingana ne micitile yabo.+ 20  Awe balifikile ku nko isho baileko, kabili abantu batendeke ukuseebanya ishina lyandi ilya mushilo+ pantu abantu basosele pali bena ati, ‘Aba bantu ba kwa Yehova, kabili bafumina mu calo cakwe.’+ 21  Kabili nkomfwila ishina lyandi ilya mushilo uluse, ilyo aba mu ng’anda ya kwa Israele baseebanya mu nko isho bayamo.”+ 22  “E ico sosa ku ba mu ng’anda ya kwa Israele auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Te pa mulandu wa imwe ndecitila ici, mwe ba mu ng’anda ya kwa Israele, lelo ni pa mulandu we shina lyandi ilya mushilo, ilyo mwaseebanya mu nko isho mwayamo.”’+ 23  ‘Kabili nkalenga ishina lyandi ilikalamba ukuba ilya mushilo,+ ishina ilyo mwaseebanya mu nko; ne nko shikeshiba ukuti nine Yehova,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova, ‘ilyo nkailenga ukuba uwa mushilo muli imwe pa menso yabo.+ 24  Kabili nkabuula imwe ukufuma mu nko no kumulonganika ukufuma mu fyalo fyonse no kumutwala mu calo cenu.+ 25  Nkamusansa amenshi ya busaka, na imwe mukaba aba busaka;+ nkamulenga ukuba aba busaka ku kukowela kwenu konse+ na ku tulubi twa bunani tonse.+ 26  Kabili nkamupeela umutima upya,+ no kubika mu nda shenu umupashi upya,+ nkafumya umutima wa libwe mu mibili yenu no kumupeela umutima wanaka ngo munofu.+ 27  Kabili nkabika umupashi wandi mu nda shenu,+ no kucitapo fimo pa kuti mukale-enda mu fipope fyandi,+ kabili mukalakonka ubupingushi bwandi no kubucita.+ 28  Kabili mukekala mu calo ico napeele ifikolwe fyenu,+ kabili mukaba abantu bandi na ine nkaba Lesa wenu.’+ 29  “‘Kabili nkapususha imwe ku kukowela kwenu konse+ kabili nkasosa ku ngano no kushifusha, kabili nshakamuletele icipowe.+ 30  Nkafusha ne fisabo fya miti, no busomboshi bwa mu mabala yenu, pa kuti mwikaseebana na kabili ku nko pa mulandu wa cipowe.+ 31  E lyo mukebukisha imibele yenu ibi ne micitile yenu iishali isuma,+ kabili mukomfwa ubunani mwe bene pa membu shenu na pa fya bunani ifyo mwacitile.+ 32  Ishibeni ukuti te pa mulandu wenu ndecitila ifi,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. ‘Umfweni insoni no kuseebana pa mulandu wa mibele yenu, mwe ba mu ng’anda ya kwa Israele.’+ 33  “Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati, ‘Mu bushiku ubo nkamusangulula ku membu shenu shonse, nkalenga ne misumba ukwikalwamo,+ ne ncende ishaonaulwa shikakuulwa cipya cipya.+ 34  Ne calo icali icibolya bakalimamo, icali icaonaika ku menso ya mupitanshila onse.+ 35  Na bantu bakasosa abati: “Moneni icalo cilya icali icibolya caba nge bala lya Edene,+ ne misumba iyali ifibolya kabili iyaonaika kabili iyabongoloka yakuulwako amalinga; mwaikala na bantu.”+ 36  E lyo inko ishikashala ishamushinguluka shikeshiba ukuti ine ne Yehova, nine nkuulile ifyabongolweke,+ nalimba imiti umwali umwaonaika. Ine ne Yehova ninsosa, kabili nincita.’+ 37  “Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Ici e co nkaleka aba mu ng’anda ya kwa Israele ukunjipusha ukuti mbacitile:+ nkabafusha ngo mukuni.+ 38  Ngo mukuni wa bantu ba mushilo, ngo mukuni wa Yerusalemu mu nshita ya mitebeto yakwe,+ e fyo imisumba iyali ifibolya ikesulamo ibumba lya bantu;+ e lyo abantu bakeshiba ukuti nine Yehova.’”

Amafutunoti