Esekiele 31:1-18

31  Nomba mu mwaka we kumi na umo (11), mu mweshi wa butatu, pa bushiku bwa kubalilapo ubwa uyo mweshi, icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti:  “We mwana wa muntu, sosa kuli Farao imfumu ya ku Egupti na kuli cinkupiti wakwe auti,+ “‘Nani uo wapala ubukulu?  Mona! Waba ngo mwina Asiria, kabili waba ngo muti wa mukedari wa ku Lebanone,+ uwayemba imisambo,+ uwatemfuma kabili uupeela icintelelwe, uutali,+ ica kuti akatongolilo ka uko kaba mu makumbi.+  Amenshi e yaukushishe;+ amenshi ayengi yaulengele ukulepa. Imilonga ya menshi yashingulwike apo walimbwa; yaile na ku miti yonse iya mu mpanga.  E mulandu wine uyu muti walepeele ukucila imiti yonse iya mu mpanga.+ “‘Na mampanda yakonkenyepo ukufula, ne misambo yakonkenyepo ukulepa pa mulandu wa menshi ayengi mu tumifoolo twa uko.+  Mu mampanda ya uko e mo ifyuni fyonse ifya mu lwelele fyapangile ifinsa,+ na mwi samba lya misambo ya uko e mo inama shonse isha mpanga shalefyalila,+ na mu cintelelwe ca uko e mo shaleikala inko shonse ishafulamo abantu.  Awe wali uwapuulama,+ mu kulepa kwa misambo ya uko, pantu imishila ya uko yali pa menshi ayengi.  Imikedari imbi mwi bala lya kwa Lesa tayalingene na o.+ Kumfwa ku miti ya mikupri, amampanda ya iko tayapalileko. Imisambo ya miti ya miarmone tayapalileko. Takwali umuti umbi mwi bala lya kwa Lesa uwapalileko ukuyemba.+  Naulengele ukuyemba pa mulandu wa misambo ukufula,+ ne miti yonse iya mu Edene, iya mwi bala lya kwa Lesa yaleufimbila.’+ 10  “E ico Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Pa mulandu wa kuti walilepele, ica kuti watekele na kantongolilo ka uko mu makumbi+ no mutima wa uko walituumine pa mulandu wa kulepa kwa uko,+ 11  nkaupeela kuli kateka wakwatisha amaka uwa mu nko.+ Na o akaucita akantu. Nkaupoosa pa mulandu wa fyabipa ifyo ucita.+ 12  Bambi bambi, abankalwe ba mu nko, bakauputula, na bantu bakausha pa mpili; na mabula ya uko yakawila mu mipokapoka yonse, ne misambo ya uko ikafunaikila monse mu milonga ya pe sonde.+ Na bantu bonse aba pe sonde bakafuma mu cintelelwe ca uko no kufumako.+ 13  Ifyuni fyonse ifya mu muulu fikesaikala pali uyo muti uwawa, ne nama shonse isha mpanga shikekala mu misambo ya uko;+ 14  pa kuti imiti yonse iitapililwa tailepele, kabili pa kuti taifishishe utuntongolilo twa iko mu makumbi, pa kuti imiti yonse iitapililwa, tailepele ukufika mu makumbi, pantu yonse ili no kufwa,+ ikaya pa nshi ya calo,+ mu kati ka bana ba bantu, ku batentemukila ku nindi.’ 15  “Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Mu bushiku ukatentemukila ku Nshiishi* nkalenga kukabe ukuloosha.+ Pa mulandu wa uko nkafimba pa menshi ayengi, pa kuti nkacilike imilonga ya uko no kuti nkaleshe amenshi ya uko ayengi; na pa mulandu wa uko nkafiisha Lebanone, na pa mulandu wa uko imiti ya mu mpanga ikabonsa. 16  Pa mulandu wa congo ca kuwa kwa uko nkalenga inko ukutenta ilyo nkautentemushisha ku Nshiishi* pamo ne yatentemukila ku nindi,+ kabili imiti yonse iya mu Edene iyaba mu calo ca pa nshi,+ iisuma nga nshi ne yawamisha iya ku Lebanone, kabili yonse iinwa amenshi ikasansamushiwa.+ 17  Na yo ikatentemukila pamo na o ku Nshiishi,*+ ku baipaiwa ku lupanga, kabili ku bana ba uko abaikele mu cintelelwe ca uko mu nko.’+ 18  “‘Muti nshi pa miti ya mu Edene uwingalingana na iwe ukucindama+ no bukulu? Lelo ukatentemushiwa pamo ne miti ya mu Edene+ ku calo ca pa nshi.+ Mu bashasembululwa e mo ukalaala pamo na baipaiwa ku lupanga. Uyu e Farao na cinkupiti wakwe,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.”

Amafutunoti

Moneni Icipande calenga 3 ica Ifyalundwako.
Moneni Icipande calenga 3 ica Ifyalundwako.
Moneni Icipande calenga 3 ica Ifyalundwako.