Esekiele 3:1-27

3  E lyo anjebele ati: “We mwana wa muntu, ale lya ici ulemona. Lya ili ibuuku lyapombwa,+ e lyo uleya, uyelanda ku ba mu ng’anda ya kwa Israele.”  Awe nayasamwine akanwa kandi, na o andishishe ilyo ibuuku lyapombwa.+  E lyo anjebele ati: “We mwana wa muntu, ulye, pa kuti wisushe mu nda yobe ili buuku lyapombwa ilyo ndekupeela.” E lyo naliile, kabili mu kanwa kandi lyalowele ngo buci.+  Kabili anjebele ati: “We mwana wa muntu, kabiye, kengile mu ba mu ng’anda+ ya kwa Israele, no kubeba amashiwi yandi.  Pantu te ku bantu aba lulimi lumbi lumbi+ nangu aba lulimi ulwayafya+ ndekutuma, lelo ni ku ba mu ng’anda ya kwa Israele,  te ku bantu na bantu aba lulimi lumbi lumbi nangu aba lulimi ulwayafya, abo ushingomfwa ifyo balesosa.+ Nga nakutuma kuli abo, kuti baumfwa kuli iwe.+  Lelo aba mu ng’anda ya kwa Israele, tabakafwaye ukumfwa kuli iwe, pantu tabafwaya ukumfwa kuli ine;+ pantu bonse aba mu ng’anda ya kwa Israele ni bankosamitwe kabili abakosa imitima.+  Mona! Nalenga icinso cobe ukukosa nge fyakosa ifinso fyabo+ ne mpumi yobe ukukosa nge fyakosa impumi shabo.+  Nalenga impumi yobe ukukosa nga daimondi, iyakosa ukucila ilibwe lyakosesha.+ Wibatiina,+ kabili witiina ifinso fyabo,+ pantu ni ng’anda ya bacipondoka.”+ 10  Kabili anjebele ati: “We mwana wa muntu, amashiwi yonse nalakweba, uyabike mu mutima obe+ no kumfwa mu matwi yobe. 11  Kabili kabiye, wingile muli bankole,+ mu bana ba bantu bobe, e lyo ubebe auti, ‘E fyo Shikulu Mulopwe Yehova asosa,’ nampo nga bakomfwa nangu bakakaana ukumfwa.”+ 12  Awe umupashi walinsendele+ natampile no kumfwa ku numa yandi ishiwi kwati congo ca cipuupu cikalamba+ aliti: “Bucindikwe ubukata bwa kwa Yehova ku cifulo cakwe.”+ 13  Kabili kwali icongo ca mapindo ya fya mweo ayalekumyanya na yabiye,+ ne congo ca mipeto ku mbali ya fiko,+ ne congo ca cipuupu icikalamba. 14  No mupashi walinjimishe+ no kunsenda, na ine nali naliile ninshi ndi ne cipyu mu mutima wandi, no kuboko kwa kwa Yehova pali ine kwali ukwakosa.+ 15  Awe nafikile kuli bankole abali mu Tel-abibi, abaikele+ ku mumana wa Kebari,+ kabili naikele uko baikele; kabili naikeleko inshiku cinelubali (7) mu kati kabo ninshi nacimpesha amano.+ 16  Nomba pa mpela ya nshiku cinelubali (7), icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine aciti: 17  “We mwana wa muntu, nakupeela umulimo wa kuba kalinda wa ba mu ng’anda ya kwa Israele,+ kabili ilyo ukomfwa amashiwi yafuma mu kanwa kandi, e lyo ukabasoke ifyafuma kuli ine.+ 18  Ilyo nasosa ku mubifi nati, ‘Ukufwa ukafwa,’+ na iwe taumusokele kabili taulandile no kusoka umubifi ukuti aleke imibele yakwe iyabipa pa kuti abe no mweo,+ ena apo mubifi, akafwila pa membu shakwe,+ lelo umulopa wakwe nkaufwaya mu minwe yobe.+ 19  Lelo iwe, nga wasoka umubifi+ na o talekele ukucita ifyabipa, tafumine na ku mibele yakwe iyabipa, akafwila pa membu shakwe;+ na iwe, ukapususha umweo obe.+ 20  Kabili umulungami nga aleka ukucita ifyalungama+ kabili atampa ukucita ifyabipa, na ine nabika ica kuipununako ku ntanshi yakwe,+ ena akafwa pantu tawamusokele. Akafwila pa lubembu lwakwe,+ ne fyalungama ifyo acitile tafyakebukishiwe,+ lelo umulopa wakwe nkafwaya mu minwe yobe.+ 21  Lelo iwe nga wasoka umulungami ukuti tafwile ukucita ulubembu,+ na o tabembwike, ukuba no mweo akaba no mweo pantu alisokelwe,+ na iwe ukapususha umweo obe.”+ 22  Kabili ukuboko kwa kwa Yehova kwaishile pali ine kulya, e lyo atile kuli ine: “Ima, kabiye ku mpanga iyabatama,+ kulya e ko nalalanda na iwe.” 23  Awe naliimine no kuya ku mpanga iyabatama, kabili moneni! kwali ubukata bwa kwa Yehova ubwaiminine,+ ngo bukata ubo namwene ku mumana wa Kebari,+ e lyo nawile ubukupeme.+ 24  Kabili umupashi waingile muli ine+ no kunenga ukwiminina,+ e lyo atampile ukusosa kuli ine no kutila: “Ingila, uisalile mu ng’anda yobe. 25  Na iwe, we mwana wa muntu, mona! bakabuula intambo no kukukakila pa kuti wilaya mu kati kabo.+ 26  No lulimi lobe nkakakatika mu kanwa kobe,+ kabili ukaba tondolo,+ kabili tawakafunde,+ pantu ni ng’anda ya bacipondoka.+ 27  Nomba ilyo nkasosa kuli iwe nkasamuna akanwa kobe, kabili ukabebe auti,+ ‘E fyo Shikulu Mulopwe Yehova asosa.’ Uulefwaya ukumfwa omfwe,+ no ushilefwaya ukumfwa, eumfwa, pantu ni ng’anda ya bacipondoka.+

Amafutunoti