Esekiele 21:1-32

21  Icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine na kabili aciti:  “We mwana wa muntu, losha icinso cobe ku Yerusalemu, no kusosa+ amashiwi ku fifulo fya mushilo,+ no kusesemena icalo ca Israele.+  Kabili usose ku calo ca Israele auti, ‘E fyo Yehova atila: “Mona ndekulwisha,+ kabili nkasomona ulupanga lwandi mu cikwama ca luko+ no kulofya umulungami no mubifi muli iwe.+  Pa kuti nkalofye muli iwe umulungami no mubifi, ulupanga lwandi lukasomonwa mu cikwama ca luko ku kulwisha abantunse bonse ukufuma ku kapinda ka ku kulyo ukufika ku kapinda ka ku kuso.+  E lyo abantunse bonse bakeshiba ukuti ine ne Yehova, ninsomona ulupanga lwandi mu cikwama ca luko.+ Talwakabwelelemo na kabili.”’+  “Nobe, we mwana wa muntu, teta pa mulandu wa mwenso.+ Utete mu bukali pa menso yabo.+  Nomba nga bakwipusha abati, ‘Cinshi uletetela?’+ e lyo ukatile, ‘Ni pa mulandu wa mbila.’+ Pantu ukwisa ileisa,+ no mutima onse ukasunguluka+ na maboko yonse yakatompoka no muntu onse akaba no bulanda na menshi yakalakonkoloka mu makufi yonse.+ ‘Moneni! Ubucushi buleisa+ kabili bukacitika,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.”  Icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine na kabili, aciti:  “We mwana wa muntu, sesema, no kutila, ‘Yehova atila: “Landa auti, ‘Ulupanga, ulupanga!+ Balunoona,+ kabili balupukuta lwabeeka. 10  Balunoona pa kuti lwipayaule; balupukuta pa kuti lubengeshime.’”’”+ “Lelo bushe tatufwile ukusekelela?”+ “‘Bushe lulekaana inkonto ya bufumu+ iya mwana wandi,+ ifyo lukaana icimuti conse?+ 11  “‘Umuntu apeela ulupanga pa kuti balupukute lubengeshime, pa kuti balusende mu minwe. Balunoona, kabili balupukuta lwabengeshima, pa kuti bapeele uwa kwipayaula.+ 12  “‘Punda no kulila umusowa,+ we mwana wa muntu, pantu ulupanga lulelwisha abantu bandi;+ lulelwisha intungulushi shonse isha kwa Israele.+ Baipaiwa ku lupanga capamo na bantu bandi.+ E ico uma ulupi pe tanta lyobe.+ 13  Pantu balilwesha,+ kabili cinshi cikacitika ku nkonto ya bukateka nga ca kuti ulupanga lulekaana inkonto ya bukateka?+ Iyi nkonto tayakatwalilile ukubako,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 14  “Na iwe, we mwana wa muntu—sesema, toota amapi mu bukali,+ kabili usose auti ‘Ulupanga!’ imiku itatu.+ Ulupanga ulwipaya. Ulupanga ulwipaya umukalamba, e lulebashinguluka.+ 15  Pa kuti umutima usunguluke+ na pa kuti impendwa ya balewa pa mpongolo shabo shonse ikule,+ ndi no kwipaya ku lupanga. Iye, lulebengeshima, balupukuta ukuti lwipayaule!+ 16  Ilange ukuti nautwa;+ kabiye ku kulyo! Iteyanye; kabiye ku kuso! Konse uko uloseshe! 17  Na ine nkatoota mu bukali,+ no kulenga ubukali bwandi+ ukutuusha.+ Ine ne Yehova ninsosa.” 18  Icebo ca kwa Yehova na kabili caishile kuli ine, aciti: 19  “Na iwe we mwana wa muntu, teyanya inshila shibili isha kwingililapo ulupanga lwa mfumu ya Babiloni.+ Mu calo cimo e mo shonse shibili shifume, upange ne cishibilo ca kulanga inshila;+ ukacibike ku lutwe lwa nshila ya kwingilila mu musumba. 20  Uteyanye inshila ya kwingilamo ulupanga ku Raba+ wa bana ba kwa Amone, ne ya ku Yuda na Yerusalemu we linga.+ 21  Pantu imfumu ya Babiloni yaiminine shilili pa masansa ya nshila, apatula inshila shibili, pa kuti ibuke imbuko.+ Yasunkanya imifwi. Yaipushisha mu tulubi twa terafimu;+ yalolesha mu libu. 22  Ulubuko ulwali mu kuboko kwakwe ukwa kulyo lwalangile ukuti baye ku Yerusalemu, ku kubika ifya kubongolwelako amalinga,+ ku kwasamuna akanwa no kubilisha ukwipaya, ku kupunda ishiwi lya bulwi,+ ku kubika ifya kubongolwelako pa mpongolo, ku kukuula ica kuninapo pa kusansa umusumba, ne linga lya kusanshilapo.+ 23  Kabili kuli bena fyaba kwati kubuka kwa fye mu menso yabo+—kuli abo abalapile imilapo kuli bena;+ kabili aibukisha ifilubo fyabo,+ pa kuti bekatwe.+ 24  “E ico Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati, ‘Pa mulandu wa kuti mwalenga ifilubo fyenu ukwibukishiwa pa kusokolola ifya bumpulamafunde fyenu, pa kuti imembu shenu shimoneke ukulingana ne micitile yenu yonse, pa mulandu wa kuti abalwani benu bakamwibukisha,+ bakamwikata ku minwe.’+ 25  “Na iwe, we ntungulushi+ yabipa iyacenwa icibi iya mu Israele,+ we o ubushiku bobe bwaisa mu nshita ya membu shobe isha ku mpela,+ 26  ifi e fyo Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati, ‘Fuula icitebo, fuula ne cisote ca bufumu.+ Ifintu tafyakabelelele ifi fine.+ Imyeni uwaba pa nshi,+ no kuwisha pa nshi uwaba pa muulu.+ 27  Nkaconaula, nkaconaula, nkaconaula.+ Kabili ici, tacakabe ca muntu nangu umo mpaka akese uwakwata insambu sha kucikwata,+ kabili e o nkapeela.’+ 28  “Na iwe, we mwana wa muntu, sesema, no kutila, ‘E fyo Shikulu Mulopwe Yehova asosa pa bana ba kwa Amone na pa museebanya wabo.’ E lyo usose auti, ‘Ulupanga, ulupanga lwasomonwa ku kwipayaula, balupukuta pa kuti lulofye, pa kuti lubengeshime,+ 29  pa mulandu wa kukumwena ifimonwa fya fye, pa mulandu wa kubuka ifya bufi,+ pa kuti bakubike pa baipaiwa, ababifi abo ubushiku bwabo bwaisa mu nshita ya membu sha ku mpela.+ 30  Lubweseshe mu cikwama ca luko. Mulya wabumbiilwe, mu calo umo watuntwike,+ e mo nkakupingwila. 31  Kabili nkapongolwela pali iwe ubukali bwandi. Ku bukali bwandi ubupya ngo mulilo nkapuuta pali iwe,+ kabili nkakupeela mu minwe ya baume abashitontonkanya, abacenjela ku konaula.+ 32  Iwe ukaba inkuni sha mulilo.+ Umulopa obe ukaba mu kati ka calo. Tawakebukishiwe, pantu ine ne Yehova ninsosa.’”+

Amafutunoti