Esekiele 20:1-49

20  Nomba mu mwaka walenga cinelubali (7), mu mweshi wa walenga isano, pa bushiku bwe kumi (10) ubwa muli uyo mweshi, e mo abaume bamo pa bakalamba ba mu Israele baishile ku kwipusha kuli Yehova,+ kabili baikele ku cinso candi.+  E lyo kwaishile icebo ca kwa Yehova kuli ine, aciti:  “We mwana wa muntu, sosa ku bakalamba ba mu Israele, no kubeba auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Bushe mwishile ku kwipusha kuli ine?+ ‘Na pali ne mwine, nshamusuminishe ukunjipusha,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.”’  “Bushe ulebapingula? Bushe ulebapingula, we mwana wa muntu?+ Balenge ukwishiba ifya bunani ifyo ifikolwe fyabo fyacitile.+  Kabili ubebe auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Mu bushiku nasalile Israele,+ naimishe ukuboko kwandi+ no kulapa ku bana ba mu ng’anda ya kwa Yakobo+ no kulenga banjishibe mu calo ca Egupti.+ Awe, naimishe ukuboko kwandi no kulapa kuli bena, nati, ‘Nine Yehova Lesa wenu.’+  Muli bulya bushiku naimishe ukuboko kwandi+ no kulapa kuli bena ukuti nkabafumya mu calo ca Egupti no kubatwala ku calo ico nabalengwilile, umwaba umukaka no buci.+ Icalo icisuma nga nshi pa fyalo fyonse.+  Kabili natile kuli bena, ‘Umuntu onse aleke ukucita ifya bunani ifyo aloshako amenso yakwe,+ kabili mwi-ikowesha+ ku tulubi twa bunani utwa mu Egupti. Nine Yehova Lesa wenu.’+  “‘“Lelo batampile ukumpondokela,+ kabili bakeene ukumfwa kuli ine. Abantu tabalekele ifya bunani mu menso yabo, kabili tabalekele ukupepa utulubi twa bunani utwa ku Egupti,+ e ico natile ndi no kupongolwela icipyu candi pali bena, pa kuti mfishepo ubukali bwandi pali bena mu calo ca Egupti.+  Kabili nalicitilepo cimo pa kuti ishina lyandi liisaalulwa ku menso ya nko isho balimo,+ pantu nailengele ukwishibikwa ku menso ya shiko ilyo nalebafumya mu calo ca Egupti.+ 10  Awe nabafumishe mu calo ca Egupti no kubatwala mu matololo.+ 11  “‘“Nabapeele ifipope fyandi;+ kabili nalengele no kuti beshibe ubupingushi bwandi,+ pa kuti umuntu ulekonka ifi abe no mweo.+ 12  Nabapeele na masabata yandi,+ ku kuba icishibilo pa kati ka ine na bena,+ pa kuti beshibe ukuti nine Yehova uulebalenga ukuba aba mushilo. 13  “‘“Lelo, aba mu ng’anda ya kwa Israele balimpondokele mu matololo.+ Tabaendele mu fipope fyandi,+ balikeene no bupingushi bwandi,+ ifya kuti umuntu nga alefikonka kuti aba no mweo.+ Kabili basuulile nga nshi amasabata yandi,+ ica kuti natile ndi no kupongolwela pali bena ubukali bwandi mu matololo, ku kubalofya.+ 14  Lelo nalicitilepo cimo pa kuti ishina lyandi liiseebana mu menso ya nko, ishamweneko ilyo nabafumishe.+ 15  Na ine naimishe ukuboko kwandi no kulapa kuli bena mu matololo,+ ukuti nshakabatwale mu calo ico nabapeele, icalo umwaba umukaka no buci,+ (icisuma nga nshi pa fyalo fyonse,)+ 16  pa mulandu wa kuti bakeene ubupingushi bwandi; na mu fipope fyandi tabaendelemo, na masabata yandi baliyasuulile, pantu imitima yabo yalefwaya utulubi twabo utwa bunani.+ 17  “‘“Lelo naleumfwa uluse nga nabamona, kabili nshabonawile,+ nshabalofeshe mu matololo. 18  E lyo naebele abana babo mu matololo+ nati, ‘Mu fipope fya fikolwe fyenu mwilaendamo,+ no bupingushi bwabo mwilabukonka,+ kabili mwilaikowesha ku tulubi twabo utwa bunani.+ 19  Nine Yehova Lesa wenu.+ Endeni mu fipope fyandi,+ konkeni no bupingushi+ bwandi no kubucita.+ 20  Kabili lekeni amasabata yandi yabe aya mushilo,+ ukuti yabe icishibilo pa kati ka ine na imwe, pa kuti mwishibe ukuti nine Yehova Lesa wenu.’+ 21  “‘“Lelo abana balimpondokele.+ Tabaendele mu fipope fyandi, tabalekonka no bupingushi bwandi, ifya kuti umuntu nga aleficita akaba no mweo.+ Basaalwile amasabata yandi.+ E ico nabebele ukuti nkabapongolwela icipyu candi, pa kuti nkapwishishe ubukali bwandi pali bena mu matololo.+ 22  Lelo nabweseshe ukuboko kwandi,+ no kucitapo cimo pa kuti ishina lyandi liisaalulwa ku menso ya nko, ishamweneko ilyo nabafumishe.+ 23  Kabili naimishe ukuboko kwandi no kulapa kuli bena mu matololo,+ ku kubapashila mu nko no kubasalanganishisha mu fyalo fimbi,+ 24  pa mulandu wa kuti tabakonkele ubupingushi bwandi+ kabili bakeene ifipope fyandi+ no kusuula amasabata yandi,+ kabili ku tulubi twa bunani e ko baloseshe amenso yabo.+ 25  Kabili nabalekele babe ne fipope ifishaweme no kukonka ubupingushi ubo bashingabelamo no mweo.+ 26  Kabili nalekele bakowele ku fya bupe fyabo ilyo baleoca umwana onse ibeli mu mulilo,+ pa kuti mbonaule, na pa kuti beshibe ukuti nine Yehova.”’+ 27  “E ico sosa ku ba mu ng’anda ya kwa Israele, we mwana wa muntu, no kubeba ati,+ ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Muli ici na mo, ifikolwe fyenu fyalimpontele, pa kunsangukila.+ 28  Kabili nabengishe mu calo+ ico naimishepo ukuboko kwandi no kulapa ukuti nkabapeela.+ Baleti nga bamona akapili+ konse no muti onse uwafumba, ninshi kwipailapo amalambo yabo+ no kutuula imituulo ya kunkalifya, no kupeela ifyanunkila+ no kwitila kulya imituulo yabo iya mwangashi.+ 29  E ico natile kuli bena, ‘Ca nshi ici cifulo ca mapepo muyako, pa kuti cileitwa ishina lya kuti Icifulo ca Mapepo ukufika kuli buno bushiku?’”’+ 30  “E ico sosa ku ba mu ng’anda ya kwa Israele auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Bushe muleikowesha ku mibele ya fikolwe fyenu,+ kabili bushe mulecita bucilende ukukonka ifya bunani fyabo?+ 31  Kabili mu kwimya ifya bupe fyenu pa koca abana benu mu mulilo,+ bushe muleikowesha pa kuti mucindike utulubi twenu utwa bunani ukufika kuli buno bushiku?+ Kabili bushe ndeke ukuti munjipushe, mwe ba mu ng’anda ya kwa Israele?”’+ “‘Na pali ne mwine,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova, ‘nshasumine ukuti munjipushe.+ 32  Kabili icaima mu mitima yenu+ te kuti cicitike nakalya,+ apo muleti: “Tube nge nko, nge nko sha mu fyalo,+ tulebombela ifimuti na mabwe.”’”+ 33  “‘Na pali ne mwine,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova, ‘ku kuboko kwakosa na ku kuboko ukwatambululwa+ na ku bukali ubo nkapongolola e ko nkamutekela.+ 34  Nkamufumya mu bantu na bantu, kabili nkamulonganya ukufuma mu fyalo ifyo mwasalanganinamo ku kuboko kwakosa na ku kuboko ukwatambululwa na ku bukali ubo nkapongolola.+ 35  Nkamutwala mu matololo ya bantu na bantu+ no kulwishanya na imwe kulya, natuloshanya impumi.+ 36  “‘Ifyo nalwishenye ne fikolwe fyenu mu matololo ya calo ca Egupti,+ e fyo nkalwishanya na imwe,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova. 37  ‘Kabili nkamupisha mwi samba lya nkonto+ no kupangana na imwe icipangano.+ 38  Nkafumya muli imwe abasangu na bampulamafunde,+ pantu nkabafumya mu calo ico balebelamo, lelo mu calo ca Israele tabakengilemo;+ na imwe mukeshiba ukuti nine Yehova.’+ 39  “Na kuli imwe, mwe ba mu ng’anda ya kwa Israele, Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Kabiyeni, kabombeleni cila muntu utulubi twakwe utwa bunani.+ E lyo pa numa ya ifyo nga tamwakomfwe kuli ine, ninshi tamwakasaalule na kabili ishina lyandi ilya mushilo ku fya bupe fyenu no tulubi twenu utwa bunani.’+ 40  “‘Pantu mu lupili lwandi ulwa mushilo, mu lupili ulutali ulwa kwa Israele,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova, ‘e mo bakamombela aba mu ng’anda ya kwa Israele bonse, bonse fye, mu calo.+ Mulya e mo nkasekelela muli bena, kabili e mo nkafwaya imisangulo yenu ne fisabo fya ntanshi ifya mituulo yenu iya fya mushilo fyenu.+ 41  Pa mulandu wa fyanunkila+ nkasekelela muli imwe, ilyo nkamufumya mu bantu na bantu no kumulonganya ukufuma mu fyalo umo mwasalanganine,+ kabili nkaba uwa mushilo muli imwe pa menso ya nko.’+ 42  “‘Na imwe mukeshiba ukuti nine Yehova,+ ilyo nkamutwala mu mpanga ya kwa Israele,+ mu calo ico naimishepo ukuboko kwandi no kulapa ukuti ndi no kucipeela ku fikolwe fyenu. 43  E ko mukebukishisha imibele yenu+ ne micitile yenu iyo mwaleikoweshako,+ na pa finso fyenu pakaba insoni pa mulandu wa fibi fyonse ifyo mwacitile.+ 44  E lyo mukeshiba ukuti nine Yehova+ ilyo nkamucita akantu pa mulandu we shina lyandi,+ te kulingana ne mibele yenu iyabipa nangu imibele yenu iya bufumfuntungu,+ mwe ba mu ng’anda ya kwa Israele,’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.” 45  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti: 46  “We mwana wa muntu, losha icinso cobe+ ku kapinda ka ku kulyo no kusosa+ ifyebo ku kapinda ka ku kulyo, kabili sesemena umutengo wa mu mpanga ya ku kapinda ka ku kulyo. 47  Usose ku mutengo wa ku kapinda ka ku kulyo auti, ‘Umfwa icebo ca kwa Yehova. Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “Mona, ndesonteka umulilo muli iwe,+ na o ukoca muli iwe umuti onse uubishi no muti onse uwauma.+ Ulubingu lwa mulilo talwakashime,+ kabili lukoca ifinso fyonse ukufuma ku kapinda ka ku kulyo ukufika ku kapinda ka ku kuso.+ 48  Na bantu bonse bakamona ukuti ine Yehova, nine naukoseshe, ica kuti tawakashime.”’”+ 49  E lyo natile: “Iye, mwe Shikulu Mulopwe Yehova! Balelanda pali ine abati, ‘Lyonse alandila fye mu mapinda.’”+

Amafutunoti