Esekiele 17:1-24

17  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti:  “We mwana wa muntu, pika ubwile+ pa ba mu ng’anda ya kwa Israele no kubomina ipinda.+  Utile, ‘Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “Kapumpe umukalamba,+ uwa mapindo ayakalamba,+ ne ngala ishalepa, uwa masako ayengi, uwabalabata, aile ku Lebanone+ no kusenda akantongolilo+ ka mukedari.+  Atimpwile akantongolilo ka uyu mukedari akalepuuka no kutwala ku calo ca Kanaani;+ mu musumba wa ba makwebo e mo alimbile.  Kabili, abuulilepo imbuto sha mu calo+ no kubyala mwi bala. Abyele nga filya fyaba ifimpusa fya muwilo mu mbali ya mumana.+  Awe ulubuto lwalipuukile no kuba umwangashi walelema uwipi,+ na mabula ya uko tayasakalele; ne mishila ya uko, tayasalangene, yali fye mwi samba lya uko. Ulubuto lwasukile lwaba umwangashi, no yo mwangashi walitumbile no kufumya imisambo.+  “‘“Kwali kapumpe na umbi umukalamba,+ uwa mapindo ayakalamba,+ na masako ayatali, kabili, moneni! uyu wine umwangashi waloseshe imishila ya uko kuli uyu kapumpe.+ Kabili ukufuma pa mputa apo walimbilwe, watwala imisambo ya uko kuli ena ukuti autapilishe.+  Mu mushili uusuma, mu lulamba lwa mumana, e mo walimbilwe,+ pa kuti ufumye imisambo no kutwala ifisabo, no kuba umwangashi ukankaala.”’  “Sosa auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Bushe ukakula fye bwino?+ Bushe umo takanukule imishila ya uko+ no konaula ifisabo fya uko? Kabili bushe ululembelya lwa uko lonse ulo baputulako talwakome?+ Lukoma. Ukuboko ukukalamba nangu cinkupiti wa bantu tafyakafwaikwe pa ku-unukwila pamo ne mishila. 10  Kabili mona! nangu walimbwa, bushe ukapuuka? Bushe tawakominine, kwati ni lintu umwela wa ku kabanga waupuupapo?+ Ukomina mu mputa umo wamena.”’”+ 11  E lyo icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine na kabili, aciti: 12  “Shi sosa ku ba mu ng’anda ya bacipondoka+ auti, ‘Bushe ca cine tamwishibe umo ifi fintu fyalola?’ Sosa auti, ‘Moneni! Imfumu ya ku Babiloni yafikile ku Yerusalemu no kusenda imfumu+ ya uko na bacilolo no kubasenda ku Babiloni.+ 13  Kabili, yabuulile umwana wa mfumu umo+ no kupangana nankwe icipangano no kumulapisha umulapo;+ yasendele ne ntungulushi sha calo,+ 14  pa kuti ubufumu buwe,+ bufilwe ukuimya, pa kuti pa kusunga icipangano ca iko bwiminine.+ 15  Lelo asukile amupondokela+ pa kutuma inkombe shakwe ku Egupti, ukuti bamupeele bakabalwe+ na cinkupiti wa bantu. Bushe akatunguluka? Bushe akapusuka uucita ifi fintu, kabili uwapula mu cipangano? Bushe cine cine akapusuka?’+ 16  “‘“Na pali ne mwine,”+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova, “ku cifulo ukwikala imfumu iyabikile pa bufumu uwasuulile umulapo+ wa iko no kupula mu cipangano ca iko, e ko akafwila, e kutila mu Babiloni.+ 17  Kabili Farao na bashilika bakwe abengi ne bumba ilikalamba nga nshi takamwafwe mu nkondo,+ pa kutuulika amaloba ukushinga umusumba no kukuula icibumba, pa kuti epaye abantu abengi.+ 18  Kabili asuulile umulapo+ pa kupula mu cipangano, kabili, moneni! apeele ukuboko kwakwe+ no kulapa kabili acitile fyonse ifi. Takapusuke iyo.”+ 19  “‘E ico Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Na pali ne mwine, cine cine nkamukandila pa mulapo wandi uo asuulile+ ne cipangano candi ico atoba. 20  Nkafungulwila pali ena isumbu lyandi, na o akekatwa mwi sumbu lyandi;+ nkamutwala na ku Babiloni no kulwishanya nankwe kulya pa mulandu wa kunsangukila.+ 21  Ne mbutushi shakwe shonse isha mwi bumba lyakwe, shikawa ku lupanga, na bakashalapo bakasalanganina mu ncende shonse.+ E lyo mukeshiba ukuti ine ne Yehova, nalisosa.”’+ 22  “‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Nkabuulapo akantongolilo ka mukedari+ no kukalimba; ku mpela ya tumisambo twa uko nkatimpulako akateku+ no kukalimba pa lupili lwasansama kabili ulutali.+ 23  Pa lupili ulutali mu Israele e po nkakalimba,+ na ko kakalimbuka no kutwala ifisabo+ no kuba umukedari ukankaala.+ Na mwi samba mukekala ifyuni fya misango yonse; mu cintelelwe ca misambo ya uko e mo fikekala.+ 24  E lyo imiti yonse iya mu mpanga ikeshiba ukuti ine Yehova,+ naceefya umuti wasansama,+ nalenga no muti uwacepa+ ukusansama, nalenga umuti uubishi+ ukuuma no kulenga umuti wauma ukupuuka. Ine ne Yehova ninsosa kabili nincita.”’”+

Amafutunoti