Esekiele 13:1-23

13  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti:  “We mwana wa muntu, sesemena bakasesema ba kwa Israele abalesesema,+ kabili webe abalesesema ifyafuma mu mitima yabo auti,+ ‘Umfweni icebo ca kwa Yehova.+  Shikulu Mulopwe Yehova atila: “We bulanda kuli bakasesema abapumbu,+ abakonka ifya mu mitima yabo,+ ilyo tapali ne co bamwene!+  Bakasesema bobe bali kwati ni bamumbwe bali mu fibolya, we Israele.+  Tamwakeminine pa fipunda fya mu cibumba ifyo batula ku kuficingilila,+ nangu kukuulila aba mu ng’anda ya kwa Israele icibumba+ ca musumba, pa kuti mulwe mu bushiku bwa kwa Yehova.”+  “Bamona ica fye no kubuka ifya bufi,+ abaleti, ‘Aya e mashiwi ya kwa Yehova,’ ilyo Yehova umwine tabatumine, kabili bapembelela ukuti amashiwi yafikilishiwe.+  Bushe te ku cimonwa ca bufi ico mwamona, na ku kubuka kwa bufi uko mulelandapo, ilyo muleti, ‘Aya e mashiwi ya kwa Yehova,’ ilyo ne mwine nshasosa nangu cimo?”+  “‘E ico Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “‘Pantu mwasosa ica fye no kumona ubufi, e ico moneni, ndemulwisha,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.”  Kabili ukuboko kwandi kuli pali bakasesema abamona ica fye no kubuka ifya bufi.+ Mwi bumba lya bantu bandi+ tabakekalililemo, na mu fyalembwa fya ba mu ng’anda ya kwa Israele tabakalembwemo,+ na mu calo ca Israele tabakengilemo;+ e lyo mukeshiba ukuti nine Shikulu Mulopwe Yehova,+ 10  pa mulandu wa kuti nabalufya abantu bandi abati, “Kuli umutende!” ilyo takuli umutende,+ balekuula icibumba, lelo baleicusha fye+ abaleshingwilako impemba.’+ 11  “Eba abaleshingwilako impemba ati cikawa. Kukaba imfula iikalamba, na we mfula ya mabwe, ukaloka, no mwela wa nkuuka ukacilepula.+ 12  Kabili moneni! icibumba cikawa. Bushe tabakasose kuli imwe abati, ‘Nge mpemba mwashingwileko ili kwi?’+ 13  “E ico Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Na ine nkaleta umwela wa nkuuka pa mulandu wa cipyu candi, kabili mu bukali bwandi kukaba imfula ya maka, kabili pa mulandu wa bukali bwandi kukaba imfula ya mabwe iya kulofya.+ 14  Kabili nkabongolola icibumba ico mwashingulako impemba no kuciwisha pa nshi, na pa mufula wa ciko uwa kukuulapo nkafimbulapo.+ Umusumba ukawa, na imwe mukapwila mu kati ka uko; e lyo mukeshiba ukuti nine Yehova.’+ 15  “‘Kabili nkapwishisha ubukali bwandi pa cibumba na pa baleshingulako impemba, kabili nkasosa kuli imwe nati: “Icibumba tapali, na baleshingulako nabaloba,+ 16  bakasesema ba kwa Israele abalesesemena umusumba wa Yerusalemu no kumona ifimonwa fya mutende,+ ilyo tapali mutende,”’ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.+ 17  “Kabili iwe, we mwana wa muntu, cincintila+ abana banakashi aba bantu bobe abalecita nga bakasesema+ no kulanda ifya mu mitima yabo,+ useseme pali bena. 18  Kabili usose auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “We bulanda ku banakashi ababilila abantu insalu sha kufwala pa nkonkoni no kupanga ififimbo fya ku mitwe ya bantu ba fiimo fyapusanapusana pa kuti balunge abantu!+ Bushe abantu mulelunga mwe banakashi, te bantu bandi, na bantu benu te bo mulesunga abatuntulu? 19  Kabili mulensaalula ku bantu bandi pa mulandu wa barle wa mu lupi no tumokolwa twa mikate,+ ku kwipaya abantu abashilingile ukufwa+ no kusunga abantu abashingile ukuba no mweo ku kubepa abantu bandi, abakutika ku bufi.”’+ 20  “E ico Shikulu Mulopwe Yehova atila, ‘Moneni na-alukila insalu sha kufwala pa nkonkoni ishifwala imwe mwe banakashi isho mulelungilako abantu kwati fyuni, nkashifumpula ku maboko yenu no kuleka abantu abo mulunga baye, abantu abo mwikata kwati fyuni.+ 21  Nkafumpula ne fifimbo no kupokolola abantu bandi mu minwe yenu, tabakabe na kabili mu minwe yenu nge co balunga; e lyo mukeshiba ukuti nine Yehova.+ 22  Pa mulandu wa kulenga umutima wa mulungami ubulanda ku bufi,+ ilyo ne mwine nshamukalifye umutima, na pa kukosha amaboko ya mubifi+ pa kuti efuma ku mibele yakwe ibi no kuba no mweo,+ 23  e ico tamwakatwalilile ukumona ifimonwa fya fye,+ kabili tamwakatwalilile+ ukubuka;+ na ine nkapokolola abantu bandi mu minwe yenu,+ e lyo mukeshiba ukuti nine Yehova.’”+

Amafutunoti