Esekiele 12:1-28

12  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti:  “We mwana wa muntu, uleikala mu ba mu ng’anda ya bacipondoka,+ abakwata amenso lelo tabamona,+ abakwata amatwi lelo tabomfwa,+ pantu ba mu ng’anda ya bacipondoka.+  Lelo iwe, we mwana wa muntu, uipekanishishe ifipe fya bunkole no kuya muli bunkole akasuba, ninshi balemonako, kabili uye muli bunkole ukufuma uko uli ukuya ku cifulo cimbi ninshi balemonako. Nalimo kuti batontonkanyapo, nangu bena ni ng’anda ya bacipondoka.+  E lyo ufumye ifipe fyobe nge fipe fya bunkole akasuba, ninshi balemonako, na iwe ufume icungulo ninshi balemonako, ifyo bafuma abaya muli bunkole.+  “Utule icibumba mu ng’anda yobe ninshi balemonako, epo ufifumishe.+  Ufisende pa kubeya ninshi balemonako. Ufifumye ilyo kwafiita. Uifimbe pa menso pa kuti wimona umushili, pantu nakulenga ukuba icishibilo+ ku ba mu ng’anda ya kwa Israele.”+  Awe nacitile ifyo fine naebelwe.+ Nafumishe ifipe fyandi, nge fipe fya bunkole, akasuba; na ku cungulo natulile icibumba ku minwe yandi. Ilyo kwafiitile nalififumishe. Nafisendele pa kubeya, ninshi balemonako.  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine ulucelo, aciti:  “We mwana wa muntu, bushe aba mu ng’anda ya kwa Israele, ing’anda ya bacipondoka,+ tabakwipwishe abati, ‘Cinshi ulecita?’ 10  Bebe ati, ‘Shikulu Mulopwe Yehova atila: “Kuli ubukombe bwaluma pa ntungulushi,+ ubukombe pali Yerusalemu na pa ba mu ng’anda ya kwa Israele bonse abalimo.”’ 11  “Sosa auti, ‘Ndi cishibilo+ cenu. Ifyo nacita, e fyo bakabacita na bo. Bakasendwa, bakaya muli bunkole.+ 12  Nomba intungulushi iili mu kati kabo, ikasenda ifipe pa kubeya ilyo kufiitile no kufuma; bakatula icibumba pa kuti bakafifumishepo.+ Ikafimba pa menso pa kuti ikamona umushili.’ 13  Nkapoosa isumbu lyandi pali iyi ntungulushi, na yo ikekatwa mwi sumbu lyandi;+ kabili nkaitwala ku Babiloni, ku calo ca bena Kaldi,+ lelo tayakacimone; kabili kulya e ko ikafwila.+ 14  Na bonse abaishinguluka ku kuyafwa, na mabumba ya bashilika ba iko, nkabasalanganishisha ku ncende shonse;+ kabili nkasomona ulupanga no kubakonka.+ 15  E lyo bakeshiba ukuti nine Yehova ilyo nkabasalanganishisha mu nko no kubasalanganishisha mu fyalo.+ 16  Kabili nkaleka abantu ba mpendwa fye bakapusuke ku lupanga,+ ku cipowe na ku cikuko, pa kuti bakalondolole ifya bunani fyabo+ fyonse mu nko isho bakayamo;+ na bo bakeshiba ukuti nine Yehova.” 17  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti: 18  “We mwana wa muntu, uletutuma pa kulya ifya kulya, na pa kunwa amenshi ulekanka kabili ulenwa nausakamana.+ 19  Kabili usose ku bantu ba mu calo auti, ‘E fyo Shikulu Mulopwe Yehova asosa ku bekashi ba mu Yerusalemu abali mu mpanga ya kwa Israele+ ati: “Bakasakamana pa kulya ifya kulya, na pa kunwa amenshi bakaba no mwenso, pa kuti icalo cibe icibolya umwabula akantu+ pa mulandu wa bunkalwe bwa bonse abaikalamo.+ 20  Ne misumba yaikalwamo ikonaulwa,+ ne calo cikasanguka icibolya;+ e lyo mukeshiba ukuti nine Yehova.”’”+ 21  Icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine na kabili, aciti: 22  “We mwana wa muntu, nge yi nsoselo mwakwata mu Israele,+ iya kutila ‘Papita inshiku ishingi+ ne fya mu cimonwa tafyacitika”?+ 23  E ico bebe auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “Ndi no kupwisha iyi nsoselo, tabakaisose na kabili mu Israele.”’+ Lelo bebe auti, ‘Nashipalama inshiku,+ no kufishiwapo kwa cimonwa conse nakupalama.’ 24  Pantu takwakabe na kabili icimonwa ca fye+ nangu ukubuka kwa bumbimunda mu ng’anda ya kwa Israele.+ 25  ‘“Pantu ine, ne Yehova, nkasosa ico ndi no kusosa, na co cikacitika.+ Tacakakokole na kabili,+ pantu mu nshiku shenu,+ mwe ba mu ng’anda ya bacipondoka, nkasosa icebo no kucicita,” e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.’” 26  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli ine, aciti: 27  “We mwana wa muntu, mona! aba mu ng’anda ya kwa Israele baletila, ‘Icimonwa ico alemona ca nshiku sha ku ntanshi sana, kabili ico alesesema ca nshita sha ku ntanshi sana.’+ 28  E ico bebe auti, ‘Shikulu Mulopwe Yehova asosa ati: “‘Ifyebo fyandi tafyakakokole na kabili iyo.+ Icebo ico nkasosa cikacitwa,’+ e fyasosa Shikulu Mulopwe Yehova.”’”+

Amafutunoti