Esekiele 10:1-22

10  Awe nalitwalilile ukulolesha, kabili moneni! pa capala icintamba+ icali pa mutwe wa bakerubi pali icapala ilibwe+ lya safiri, icalemoneka nge cipuna ca bufumu,+ icali pa muulu wabo.  E lyo asosele ku muntu wafwele insalu iisuma,+ no kutila: “Ingila pa kati ka mipeto,+ mwi samba lya bakerubi, kabili isusha mu ndupi shobe amalasha+ yaleaka pa kati ka bakerubi no kupoosa pa musumba.”+ Na o alingile ndemonako na menso.  Kabili bakerubi baiminine ku kulyo kwa ng’anda ilyo uyo muntu aingile, ne kumbi lyaiswile mu lubansa lwa mu kati.+  E lyo ubukata bwa kwa Yehova+ bwaimine ukufuma pali bakerubi ukuya ku mwinshi wa ng’anda, ne ng’anda panono panono yaiswilemo ikumbi,+ no lubansa na lo lwaiswilemo ukubeeka kwa bukata bwa kwa Yehova.  Ne congo ca mapindo ya bakerubi+ caumfwikike ukufika na ku lubansa lwa ku nse, nge congo ca kwa Lesa Wa Maka Yonse ilyo asosa.+  Nomba ilyo aebele uyo muntu wafwele insalu iisuma ati: “Buula umulilo pa kati ka mipeto, ukufuma pa kati ka bakerubi,” e lyo aingile no kwiminina lubali ku mupeto.  E lyo kerubi atambalike ukuboko ukufika ku mulilo+ uwali pa kati ka bakerubi,+ alapulapo no ku-ubika mu ndupi sha ulya muntu wafwele insalu iisuma,+ na o alibuulile no kufuma.  Kabili kuli bakerubi kwali icalemoneka ngo kuboko kwa muntunse mwi samba lya mapindo yabo.+  Nalitwalilile ukulolesha kabili moneni! kwali imipeto ine mu mbali ya bakerubi, umupeto umo ku lubali lwa kwa kerubi umo no mupeto umo ku lubali lwa kwa kerubi umbi,+ ne mipeto yalemoneka iyabeeka kwati libwe lya krusoliti. 10  Kabili yonse ine (4) yali iyapalana, yalemoneka kwati mupeto uuli mu kati ka mupeto ubiye.+ 11  Ilyo yaya, kuti yalola ku mbali shine. Tayalealukila kumbi, pantu ukwalola umutwe, e ko yaleya. Tayalealukila kumbi ilyo yaleya.+ 12  Kabili imibili yabo yonse ne numa shabo ne minwe yabo na mapindo yabo ne mipeto fyaiswilemo amenso monse monse.+ Kwali umupeto ku mbali ya kwa kerubi umo na umo. 13  Kumfwa ulwa mipeto, naumfwile babilikisha kuli yena abati, “We mipeto, shingulukisha!” 14  Umo umo ali ne finso fine.+ Icinso ca ntanshi cinso ca kwa kerubi, ne cinso ca cibili cinso ca muntunse,+ ne cinso ca citatu cinso ca nkalamo, ne cinso ca cine cinso ca kwa kapumpe.+ 15  Kabili bakerubi baliimine+—e fya mweo fimo fine namwene ku mumana wa Kebari+ 16  kabili ilyo bakerubi baya, imipeto yaleba ku lubali lwabo;+ bakerubi nga baimya amapindo pa kuti beme ukufuma pa calo, imipeto taya-alukile kumbi ukufuma ku lubali lwabo.+ 17  Ilyo baiminina shilili, yaleiminina shilili; ilyo baima,+ na yo yaleima na bo, pantu umupashi wa fya mweo wali mu mipeto.+ 18  Kabili ubukata+ bwa kwa Yehova bwafumine pa muulu wa mwinshi wa ng’anda no kuyaiminina pa muulu wa bakerubi.+ 19  Nomba bakerubi baimishe amapindo yabo no kwima ukufuma pa calo+ ndemonako na menso. Ilyo baleya, imipeto na yo yali mupepi na bo; e lyo baileiminina ku mwinshi wa ku kabanga uwa mpongolo ya ng’anda ya kwa Yehova, no bukata bwa kwa Lesa wa kwa Israele bwali pali bena, ukufuma mu muulu. 20  Ifi e fya mweo+ namwene mwi samba lya kwa Lesa wa kwa Israele ku mumana wa Kebari,+ e fyo naishibe ukuti kanshi ni bakerubi. 21  Kumfwa ulwa bakerubi,+ umo na umo ali ne finso fine kabili umo na umo ali na mapindo yane, ne fyalemoneka nga maboko ya muntunse mwi samba lya mapindo yabo. 22  E lyo ifinso fyabo, fyalemoneka nga filya fine+ finso namwene ku mumana wa Kebari. Umo na umo kuti aya ukwalolele icinso cakwe.+

Amafutunoti