Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amapinda 5:1-23

5  We mwana wandi, bika umutima ku mano yandi.+ Teyamika amatwi ku kwiluka kwandi,+  pa kuti ubake ukulingulula;+ kabili imilomo yobe ibake ukwishiba.+  Pantu imilomo ya mwanakashi umweni yaba nge cipeepe ca buci icitonya+ uluto, no lulimi lwakwe lwalitelela ukucila amafuta.+  Lelo ifitumbukamo fyalula nga malulu;+ kabili fyatwa kwati lupanga ulwatwila kubili kubili.+  Amakasa yakwe yatentemukila ku mfwa.+ Intampulo shakwe shitwala ku Nshiishi.+  Tatontonkanya na pa nshila ya ku mweo.+ Inshila shakwe shalubana afilwa no kwa kulola.+  Nomba, mwe bana bandi, umfweni kuli ine+ kabili mwisuula amashiwi ya mu kanwa kandi.+  Taluka kuli ena, kabili wipalama ku mwinshi wa ng’anda yakwe,+  epali wapeela umucinshi obe kuli bambi,+ ne myaka yobe yapwila mu bucushi;+ 10  epali abeni basekelela mu maka yobe,+ ne fyo wanonkele mu kucucutika fyaya mu ng’anda ya kwa cilende,+ 11  ukasuke auteta ku ntanshi+ ilyo umubili obe no munofu obe fyapwa.+ 12  Ukasuke autila: “Napatile nga nshi ukusalapulwa+ no mutima wandi wasuulile ukufundwa!+ 13  Kabili nshaumfwile kwi shiwi lya balensambilisha,+ na kuli bakafundisha wandi nshateyamikeko amatwi.+ 14  Ndi mu bwafya bwa misango yonse+ pa menso ya cilonganino na pa menso ya lukuta kwati fye bufi.”+ 15  Nwa amenshi ayali mu co usungilamo amenshi, na yakonkoloka mu kati ka cishima cobe.+ 16  Bushe utumfukumfuku tobe tufukaukile pa nse,+ no tumilonga tobe mu mansa? 17  Leka yabe yobe weka, te ya kwakana na beni iyo.+ 18  Leka akamfukumfuku kobe kabe akapaalwa,+ kabili sekelela no mukashi wa ku bulumendo bobe,+ 19  insebula nkota iyatemwikwa kabili imbushi+ yayemba iya mu mpili. Leka amabele yakwe yalekusekesha lyonse.+ Upeshiwe amano pe ku kutemwa kwakwe.+ 20  E ico cinshi ico umwanakashi umweni engakupesesha amano we mwana wandi kabili cinshi wingafukatilila icifuba ca mwanakashi umbi umbi?+ 21  Pantu imibele ya muntu yaba ku cinso ca kwa Yehova,+ na o alamona imyendele yakwe yonse.+ 22  Ifilubo fya mubifi fikamwikata,+ no lubembu lwakwe lukamwikatila mu myando ya luko.+ 23  Akafwa pa mulandu wa kukaana ukusalapulwa,+ kabili pa mulandu wa kufula kwa buwelewele bwakwe apumbuka.+

Amafutunoti