Amapinda 17:1-28

17  Ukulya umukate uwauma mu mutelelwe+ kwawamapo ukucila ukulya inama mu ng’anda umuli ukuumana.+  Umubomfi wa mano akaba na bukateka pa mwana uulenga insoni,+ kabili bakamupeelako icuma ca bupyani ica bana ba mu ng’anda.+  Silfere yengulwilwa mu nongo e lyo golde+ yengulwilwa mwi lungu, lelo uubebeta imitima ni Yehova.+  Ncitatubi abika amano ku milomo ya wa mufulo.+ Uwa bufi akutika ku lulimi ululeta amacushi.+  Uuseka umupiina aseebanya Kalenga wakwe.+ Uusekelela pa cabipa icaponena umunankwe takalekwepo fye ukwabula ukukandwa.+  Abeshikulu+ e cilongwe ca baume abakote, no kucindama kwa bana baume ni bashibo.+  Ku muwelewele imilomo ya bulungami tayalinga.+ Pali bufi imilomo ya bufi tayalinga shimucindikwa!+  Ubupe bwaba nge libwe ilyauma umutengo ilyatemwikwa ku mwine.+ Konse uko alukila alashuka.+  Uufimba pa filubo afwaya ukutemwikwa,+ kabili uwikalila fye ukulanda pa mulandu umo wine apatanya ifibusa.+ 10  Umuntu wa mucetekanya+ alomfwa nga bamukalipila lelo umuwelewele nangu bamupuma imiku umwanda umo (100) tomfwa.+ 11  Umubifi afwaya fye ukupondoka,+ kabili inkombe bakamutumina tayakamubelele uluse.+ 12  Cawama umuntu ukukumana na bere uo baipaila abana+ ukucila ukukumana no muwelewele mu bupumbu bwakwe.+ 13  Onse uubwesesha ububi pa busuma,+ ububi tabwakataluke pa ng’anda yakwe.+ 14  Ukutendeka kwa lubuli kwapala umuntu uwaiswila amenshi;+ e ico ilyo ukuumana takulaima, fumapo.+ 15  Uupeela imbifi+ insambu no upeela umulungami+ umulandu—bonse babili ba bunani kuli Yehova.+ 16  Cinshi ico mu minwe ya muwelewele mwabela umutengo wa kusangilamo amano,+ ilyo tali no mutima wa mano?+ 17  Ukutemwa kwa kwa cibusa wa cishinka takupwa,+ kabili uyu cibusa ni munyina uufyalwa ilyo kuli ubucushi.+ 18  Uwabulwa umutima wa mano afunkana mu minwe,+ alaya no kulipilila umunankwe pa menso yakwe.+ 19  Onse uwatemwa bumpulamafunde atemwa ulubuli.+ Onse uulefya umwinshi wakwe alola ku bonaushi.+ 20  Uwapondama umutima takasange ubusuma,+ no wa ndimi shibili akailetela ubwafya.+ 21  Onse uwafyala umuwelewele—aifyalila ubulanda;+ kabili wishi wa mpelwa mano tasamwa.+ 22  Umutima wa nsansa muti uusuma,+ lelo umutima uwa bulanda umya ifupa.+ 23  Umubifi apoka amafisakanwa mu mwingila+ pa kuti apotonganye ubupingushi.+ 24  Amano yali pa cinso ca wa mucetekanya,+ lelo amenso ya muwelewele yalubanta ku mpela sha pano isonde.+ 25  Umwana mwaume umuwelewele kafiisha mutima kuli wishi+ kabili alungulusha nyina uwamufyele.+ 26  Kabili, ukulipilisha umulungami takwawama.+ Te cisuma ukuuma intungulushi.+ 27  Onse uulama ululimi lwakwe alicenjela,+ no wiluka aba no mutima uwatekanya.+ 28  Nangu fye muwelewele, ilyo aikala tondolo, akamoneka uwa mano;+ uushasamuna akanwa na o, akamoneka uwa mucetekanya.

Amafutunoti