Abena Roma 4:1-25

4  E ico, kuti twatila shani pali Abrahamu icikolwe cesu?+  Pantu Abrahamu alungamikilwa ku milimo,+ nga alikwete apa kutakishisha; lelo te kuli Lesa iyo.  Pantu ilembo litila shani? Litila: “Abrahamu atetekele Yehova, kabili Lesa amumwene ukuti mulungami.”+  Awe umuntu uubomba,+ amalipilo tayamona ukuti bupe fye,+ lelo ayamona ukuti malipilo pa mulimo abombele.+  Awe umuntu uushitetekela mu milimo yakwe nga atetekela+ uulungamika abashipepa, icitetekelo cakwe e cilenga alemonwa ukuti mulungami.+  Ifyo na Davidi atila alipaalwa umuntu uo Lesa amona uwalungama ukwabula imilimo. Atila:  “Balipaalwa abeleelwa pali bumpulamafunde+ bwabo kabili abo imembu shabo shafimbwapo;+  alipaalwa umuntu uo Yehova takalubulwishe nangu panono pa lubembu lwakwe.”+  E ico, bushe, uku kupaalwa kwisa pa basembululwa nelyo na pa bashasembululwa bene?+ Pantu tuleti: “Lesa amwene Abrahamu ukuti mulungami pa mulandu wa citetekelo cakwe.”+ 10  Ni mu nshi kanshi amumwenene? Bushe ni lintu ali uwasembululwa nelyo ilyo ashilasembululwa?+ Te mu kusembululwa, lelo mu kukanasembululwa. 11  Kabili Lesa amupeele icishibilo,+ e kuti, ukusembululwa, ngo bushininkisho bwa kuti aali uwalungama ku citetekelo akwete ilyo ashilasembululwa, pa kuti abe wishi+ wa bantu bonse ababa ne citetekelo+ nangu ca kutila tabasembululwa, pa kuleka Lesa abamone ukuti balungami; 12  ukuti abe wishi wa bana ba basembululwa, te ku basembululwa beka fye, lelo na ku benda bwino bwino, ukukonka mu ntampulo sha citetekelo icakwete Abrahamu shifwe+ ilyo talasembululwa. 13  Pantu icalailwe+ kuli Abrahamu nelyo ku bana bakwe ica kuti akapyana icalo, tacaishiile mu mafunde iyo, lelo caishiile mu citetekelo icamulengele ukuba umulungami.+ 14  Pantu abakonka amafunde nga e mpyani, ninshi ne citetekelo ca fye no bulayo bwalifubalishiwa.+ 15  Na kabushe Amafunde yaleta ubukali,+ lelo ukushili amafunde, takuba na bumpulamafunde.+ 16  E ico ni pa mulandu wa citetekelo, ukulingana ne cikuuku+ ca kwa Lesa, e po ubulayo+ bwashininkishiwe ku bana+ bakwe bonse, te ku bakonka fye Amafunde, lelo na ku bakonka icitetekelo ca kwa Abrahamu. (Ena e wishi+ wa ifwe bonse, 17  nga filya calembwa ati: “Nakusonta ukuba wishi wa nko ishingi.”)+ Ubu bulayo bwashininkishiwe ukuti bwa cishinka pa ntanshi ya o atetekele, e kuti pa ntanshi ya kwa Lesa, uulenga abafwa babe aba mweo+ no kwita ifishabako kwati e ko fyaba.+ 18  Nangu ca kuti tale-enekela ukukwata abana, lelo apo ali ne subilo, ali ne citetekelo,+ pa kuti abe wishi wa nko+ ishingi ukulingana ne casoselwe ukuti: “E fyo na bana bobe bakafula.”+ 19  Kabili, nangu line tanakile mu citetekelo, atontonkenye pa mubili wakwe, uwali kale kale uwafwa,+ ico ali ne myaka nalimo umwanda umo (100),+ e lyo na pa kukanafyala kwa kwa Sara.+ 20  Lelo pa mulandu wa bulayo+ bwa kwa Lesa, Abrahamu aali ne citetekelo kabili tapungaile,+ lelo abele uwa maka ku citetekelo cakwe,+ acindike Lesa 21  no kushininwa bwino bwino ukuti aali na maka ya kucita ico alaile.+ 22  E ico “Lesa amumwene ukuti mulungami.”+ 23  Lelo, aya mashiwi ya kuti, “Lesa amumwene+ ukuti mulungami” tayalembeelwe Abrahamu eka iyo,+ 24  lelo yalembeelwe na ifwe fwe bali no kumonwa abalungami, pantu twalitetekela uwabuushishe Yesu Shikulwifwe ku bafwa.+ 25  Lesa alekele ukuti Yesu afwe pa mulandu wa membu+ shesu kabili ico amubuushishe ni pa kuti atulungamike.+

Amafutunoti