Abena Roma 12:1-21

12  Mwe bamunyinane, ndemupapaatila ku nkumbu sha kwa Lesa ukuti mutuule imibili+ yenu nge lambo+ ilituntulu,+ ilyasanguluka,+ ilingapokelelwa kuli Lesa,+ e kutila ukubombela+ Lesa na maka yenu aya kupelulula.+  Kabili mwipalana+ no bwikashi buno, lelo mupilibuke pa kwalula amatontonkanyo yenu,+ pa kuti mushininkishe mwe bene+ ico Lesa afwaya,+ icisuma, icapokelelwa kabili icapwililika.  Pantu mu cikuuku Lesa ankwatila nde-eba imwe bonse ukuti mwilaitunga ukucila pa fyo mwaba;+ lelo mube abaicefya mu matontonkanyo yenu,+ cila muntu aleipima ukulingana+ ne citetekelo+ ico Lesa amupeela.  Pantu filya umubili wesu waba ne filundwa+ ifingi, e lyo ifilundwa fyonse tafyaba no mulimo umo wine,  e fyo na ifwe, nangu twaba abengi, tuli mubili+ umo muli Kristu, kabili umuntu onse cilundwa ca munankwe.+  Awe, apo tuli ne fya bupe fyapusanapusana+ ukulingana ne cikuuku+ ca kwa Lesa ico twapeelwe, nampo nga ca kusesema, natuseseme ukulingana ne citetekelo twapeelwa;  nelyo nga bupe bwa kubombela bambi, natubike umutima pali uyu wine mulimo.+ Nga umuntu apeelwa ubupe bwa kusambilisha,+ nabike umutima pa kusambilisha kwakwe;+  nangu nga apeelwa ubupe bwa kukonkomesha, nabike umutima pa kukonkomesha kwakwe;+ uupeela, apeele muli bukapekape;+ uutungulula,+ atungulule no mukoosha wine wine; uubelela uluse,+ nacite co ne nsansa.  Ukutemwa+ kwenu kwiba ukwa bumbimunda.+ Patisheni icabipa,+ ikatisheni icisuma.+ 10  Ku kutemwa+ aba bwananyina mube abatemwana nga nshi. Ku kucindikana+ ni mwe mubalilepo. 11  Mwilawayawaya+ mu mulimo wenu. Lekeni umupashi+ umulenge ukucincila. Bombeleni Yehova.+ 12  Sekeleleni mwi subilo.+ Shipikisheni ilyo mulecula.+ Beni no mute wa kupepa.+ 13  Peeleniko aba mushilo ukulingana no kukabila kwabo.+ Mutwalilile ukusekelela abeni.+ 14  Mulepaala abamucusha;+ mulebapaala,+ mwilabatiipwila iyo.+ 15  Sekeleleni pamo na basekelela;+ lilileni pamo na balelila. 16  Ifyo muletontonkanya pali mwe bene e fyo muletontonkanya na pali bambi;+ mwilaba no mutima wa cilumba,+ lelo muleiceefya.+ Mwilaimona ukuti muli bamo.+ 17  Mwilabwesesha ububi pa bubi.+ Muletontonkanishisha kabela ukucita ifyo abantu bonse balemona ukuti fisuma. 18  Mule-esha na maka yenu yonse ukuba aba mutende+ ku bantu bonse. 19  Mwe batemwikwa, mwilalandula,+ lelo shiileni ubukali+ bwa kwa Lesa incende; pantu calembwa ati: “Nine mfwile ukulandula; nine nkabweseshapo pa fibi ifyo bacita, e fyasosa Yehova.”+ 20  Awe, “umulwani obe nga ali ne nsala, umupe ifya kulya; nga ali ne cilaka, umupe ifya kuti anwe;+ pantu nga wacita ifi ninshi watuulika amalasha ayaleaka umulilo pa mutwe wakwe.”+ 21  Wileka ububi bukucimfye, lelo ulecimfisha ububi pa kucita ifisuma.+

Amafutunoti