Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Abena Galatia 6:1-18

6  Mwe bamunyinane, umuntu nga alufyanya ukwabula ukwishiba,+ imwe mwe bafikapo mu buKristu+ esheni ukulungika uwa musango yo no mutima uwafuuka,+ kabili mulecenjela+ epali na imwe bene mwatunkwa.+  Mulesendelana ifisendo,+ e kufishapo ifunde lya kwa Kristu.+  Pantu ngo muntu aimona ukuba icintu ilyo tapali ifyo ali,+ ninshi aleibepa fye umwine.  Lelo umo na umo alange umulimo wakwe,+ e lyo akasansamuka pa mulimo wakwe, te kuilinganya+ ku muntu umbi iyo.  Pantu cila muntu ali no kuisendela icipe cakwe umwine.+  Kabili uulesambilishiwa+ icebo ca kwa Lesa afwile ukucitako+ fyonse ifisuma ificita uumusambilisha.+  Mwilufiwa:+ Lesa tatumpikwa.+ Pantu ico umuntu alebyala, e co akalobolola;+  pantu uulebyala ku buntunse akalobololako imfwa,+ lelo uulebyala ku mupashi,+ akalobololako umweo wa muyayaya.+  E ico twinenuka ukucita icawama,+ pantu mu nshita yalinga tukalobolola nga tatutompweke.+ 10  E ico kanshi, lyonse ilyo twaba ne nshita,+ tucite ifisuma kuli bonse, lelo maka maka ku batetekela banensu.+ 11  Moneni ifilembo ubukulu ifyo namulembela ku minwe yandi.+ 12  Bonse abafwaya fye ukutashiwa ku bantu e besha ukumupatikisha ukusembululwa,+ pa kuti fye beculila pa cimuti ico Kristu+ Yesu afwililepo. 13  Pantu na balesembululwa tabasunga amafunde,+ lelo bafwaya imwe musembululwe pa kuti fye baleitakishishapo fye. 14  Awe ine nshakatale njitakisha, kano fye ukuitakishisha pa cimuti+ ico Shikulwifwe Yesu Kristu afwililepo, pa mulandu wa kwa Kristu, ine+ mona ukuti icalo calipopelwa, na co cimona ukuti nalipopelwa pa cimuti. 15  Pantu ukusembululwa kwa fye no kukanasembululwa+ na ko kwine kwa fye, lelo ukuba no buntu+ bupya e cacindama. 16  Kabili pali bonse abakalakonka ili funde, e kutila bonse abapanga Israele wa kwa Lesa, pali bena pabe umutende no luse.+ 17  Nomba umuntu nangu umo elancusha, pantu nalikwata imikofu+ iilanga ukuti ndi musha wa kwa Yesu.+ 18  Icikuuku ca kwa Shikulwifwe Yesu Kristu cibe na imwe bamunyinane, pa mulandu wa mibele yenu.+ Ameni.

Amafutunoti